Fästing­ar och mör­darsnig­lar i vin­ter­vär­men

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 -

Som­ma­rens mest ha­ta­de kryp är re­dan här – i al­la fall på vis­sa håll. Dess­utom är en ny typ av sni­gel på väg till väst­kus­ten.

Hit­tills har vin­tern va­rit allt an­nat än kall i Gö­te­borg och det upp­skat­tas av fle­ra – in­te minst av någ­ra av de minst upp­skat­ta­de dju­ren. Det är högst tro­ligt att fästing­ar­na re­dan är ak­ti­va i sko­gen och mör­darsnig­lar har re­dan sik­tats.

Dess­utom är en ny sni­gel är på väg till väst­kus­ten, be­rät­tar Ted von Proschwitz, bi­o­log vid na­tur­hi­sto­ris­ka mu­se­et i Gö­te­borg.

Ing­en snö och knappt någ­ra mi­nus­gra­der alls, så har de se­nas­te må­na­der­na sett kring Gö­te­borg. Och med tem­pe­ra­tu­rer som gott och väl lig­ger på plus­si­dan trivs ska­de­dju­ren.

Det var­ma väd­ret är gynn­samt för som­ma­rens mest ha­ta­de kryp – fästing­ar­na. De bru­kar bli ak­ti­va när det är över fem gra­der ute, vil­ket det re­dan nu va­rit en läng­re tid.

– Det väd­ret de in­te gil­lar är när det pend­lar mel­lan frost och tö, sä­ger Lars Lun­dqvist, do­cent vid Lunds uni­ver­si­tet och ex­pert på fästing­ar.

Han me­nar att kom­mer ing­en kyl­pe­ri­od kom­mer fästing­ar­na bli ak­ti­va ti­digt. Just nu lig­ger de fles­ta un­der jord och tar det lugnt – men san­no­likt in­te al­la.

– Jag har in­te fått någ­ra rap­por­ter om att de finns ute än, men jag ute­slu­ter in­te att de re­dan är ak­ti­va på grund av vär­men.

Den var­ma vin­tern lär dock in­te på­ver­ka mäng­den fästing­ar i som­mar. Det som på­ver­kar dem är rik­tig ky­la.

Ett an­nat djur som är ha­tat av träd­gårds­ä­ga­re är mör­darsnig­lar­na, men man ska in­te bli för­vå­nad om nå­gon re­dan gli­der runt i träd­går­den re­dan.

– Det har kom­mit rap­por­ter om att de re­dan kom­mit upp, vil­ket in­te är bra för dem. De tror det är vår, men när det blir kallt kom­mer de att stry­ka med, sä­ger Ted von Proschwitz, bi­o­log vid na­tur­hi­sto­ris­ka mu­se­et i Gö­te­borg.

Det var­ma väd­ret på­ver­kar in­te vil­ken mängd mör­darsnig­lar det blir i som­mar dock, ut­an det är hur myc­ket regn det kom­mer i maj som gör det.

Ted von Proschwitz vill ock­så hö­ja ett var­ning­ens fing­er för en ny sorts sni­gel som dök upp i hös­tas: svart­hu­vad sni­gel. Den på­min­ner om mör­darsni­geln, men har ett kol­svart hu­vud, som nam­net an­ty­der, och kom­mer ur­sprung­li­gen från Kau­ka­sus.

Den dök upp i sto­ra mäng­der runt Mä­lar­da­len i fjol, och den kom­mer snart dy­ka upp även i väst be­rät­tar han. Den är in­te rik­tigt li­ka ag­gres­siv i sin för­ök­ning och i sitt ätande, än.

– Man kan in­te ute­slu­ta att den kom­mer ock­så bli ett pro­blem. Så den ska vi hål­la ögo­nen på.

Den sprids som vår mör­darsni­gel, ge­nom jord och väx­ter som flyt­tas runt.

Bild: E. Andre­as­son/Gö­te­borgs Na­tur­hi­sto­ris­ka Mu­se­um.

Den svart­hu­va­de sni­geln har ny­li­gen dykt upp, och lär kom­ma till väst­kus­ten in­om kort. Den bör vi hål­la ögo­nen på, en­ligt Ted von Proschwitz.

Ul­ri­ka Karls­son ul­ri­ka.karls­[email protected]

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.