Stor­se­ger för Sve­ri­ge i EM-pre­miä­ren

Mål­fest, fle­ra läck­ra full­träf­far och två po­äng. Sve­ri­ge kör­de över Schweiz i EM-pre­miä­ren – och fick en drömstart på hem­ma­mäs­ter­ska­pet. – Jag är glad och stolt över att vi ge­nom­för en så bra match, sä­ger för­bunds­kap­ten Kristjan Andrés­son ef­ter se­gern.

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Philip Trol­lér philip.trol­[email protected]

Hand­bolls­lands­la­get so­pa­de ba­nan med Schweiz i Scan­di­na­vi­um i går. Mål­vak­ten Andre­as Pa­lic­ka stor­spe­la­de och gjor­de två eg­na mål.

Hem­ma-EM, full­satt Scan­di­na­vi­um och öpp­nings­match skul­le kun­na in­ne­bä­ra ner­ver och visst hack i spe­let till en bör­jan. Men in­te för det svens­ka hand­bolls­lands­la­get. I stäl­let var det tvärtom. Sve­ri­ge kun­de, ef­ter ett par av­vak­tan­de mi­nu­ter, få or­dent­lig fart på EM-pre­miä­ren mot Schweiz och kör­de se­dan över al­plan­det med he­la 34–21, det här ef­ter en ur­ladd­ning i den förs­ta halv­le­ken.

Sve­ri­ge Schweiz 34 21

– Jag är glad och stolt över att vi ge­nom­för en så bra match, sä­ger för­bunds­kap­ten Kristjan Andrés­son ef­ter se­gern.

Han fort­sät­ter:

– Om jag ha­de ri­tat upp sce­na­ri­ot att vi skul­le vin­na med 13 mål, spe­la runt och luf­ta la­get sista tio mi­nu­ter­na och få så många po­si­ti­va in­sat­ser som gör att kil­lar­na so­ver gott i natt, då är det klart att jag är väl­digt nöjd med hur det blev.

Kim Ek­dahl Du Rietz skic­ka­de upp Sve­ri­ge i led­ning för förs­ta gång­en i mat­chen ef­ter 5.50. Se­dan rul­la­de det på.

Schweiz med stor­stjär­nan Andre Sch­mid i spet­sen sat­sa­de hårt på att spe­la sju mot sex i an­falls­spe­let. Det gyn­na­de … blå­gult.

Det ena an­fal­let ef­ter det and­ra kun­de av­sty­ras och Sve­ri­ge var sko­nings­löst i om­ställ­ning­ar­na.

Jer­ry Toll­bring flöt fram. Kim Ek­dahl

Du Rietz flög högt. Mål ef­ter mål tril­la­de in i den schwei­zis­ka bu­ren. In­te säl­lan när den stod tom.

Till och med svens­ke mål­vak­ten, Andre­as Pa­lic­ka, lyc­ka­des ut­ö­ver ett fler­tal ka­las­rädd­ning­ar med att sät­ta två bol­lar i nät.

10–5 i öp­pen bur.

En stund se­na­re:

11–5 i öp­pen bur. Igen. Pa­lic­ka stod för bå­da.

Det dröj­de till dess att det var 21 mi­nu­ter spe­lat in­nan den schwei­zis­ke för­bunds­kap­te­nen Mi­chael Su­ter val­de att från­gå sitt sju mot sex-spel – och då fick de röd­kläd­da li­te bätt­re ord­ning på spe­let en pe­ri­od.

Men Sve­ri­ge stop­pa­de in­te och i pa­us ha­de värd­lan­det no­te­rats för he­la 20 mål (!) fram­åt.

Ett blå­gult publik­hav njöt. Scan­di­na­vi­um gung­a­de. Scan­di­na­vi­um sjöng.

20-13 ef­ter 30 mi­nu­ters spel. – Jag tyc­ker att vi dö­dar mat­chen i förs­ta halv­lek, sä­ger lag­kap­ten Jim Gott­frids­son.

Den and­ra halv­le­ken in­led­des som den förs­ta av­slu­ta­des. Med en hel del mål.

Andre­as Nilsson och Al­bin La­ger­gren, den se­na­re var åter med i spel ef­ter ska­d­e­pro­blem, hit­ta­de rätt di­rekt för svensk del.

Schweiz stod dock upp bätt­re nu och kun­de fak­tiskt när­ma sig mål­mäs­sigt.

20–13 blev kvickt 23–18. Då klev Al­bin La­ger­gren fram med sitt tred­je och sat­te 24–18. Han var se­dan nä­ra att nä­ta igen – men då lu­ra­des han av stol­pen.

Schweiz fort­sat­te ef­ter det att hål­la skap­ligt jäm­na steg, dock ut­an att lyc­kas kom­ma så nä­ra att det blev darr på svens­kar­na.

Må­len blev fär­re, av­blås­ning­ar­na fler.

25–19 med kvar­ten kvar. Mer drama än så blev det ald­rig. Schweiz ha­de ett par chan­ser att när­ma sig yt­ter­li­ga­re, men när Andre­as Pa­lic­ka klev fram med dubb­la straff­rädd­ning­ar var det myc­ket som pe­ka­de på blå­gul se­ger.

Och så blev det.

– Förs­ta tio mi­nu­ter­na i and­ra halv­lek kän­de vi li­te på det. Vi tryck­te in­te li­ka myc­ket men vi höll dem på be­kvämt av­stånd och lät dem ald­rig va­ra med i mat­chen egent­li­gen, sä­ger Jim Gott­frids­son.

In­för ett ko­kan­de Scan­di­na­vi­um med 11 644 åskå­da­re på plats kun­de Sve­ri­ge säkra två po­äng och där­med få en ly­san­de start på hem­ma-EM.

– I da­gens match var det sup­port­rar­na som ut­ma­na­de oss om att va­ra bäst i Scan­di­na­vi­um. De gjor­de en fan­tas­tisk in­sats. Det stö­det kom­mer vi jät­te­gär­na vil­ja ha fram­ö­ver ock­så, sä­ger Kristjan Andrés­son.

Se Chrintz otro­li­ga mål

När EM sum­me­ras kom­mer san­no­likt Val­ter Chrintz mål om­ta­las som ett av mäs­ter­ska­pets snyg­gas­te. Klic­ka här för att se må­let på gp.se.

Bild: Mi­chael Erich­sen

Kim Ek­dahl Du Rietz och Sve­ri­ge fick en lyc­kad start på EM. In­för ett full­satt Scan­di­na­vi­um över­ty­ga­de Blå­gult och vann med kla­ra 34 mål mot 21.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.