Gör dig och mil­jön en tjänst

Göteborgs-Posten - - Fria Ord - Mil­jö- och män­ni­sko­vän

till Carl P, 5/1

Sig­na­tu­ren Carl P be­fa­rar i sin insändare om mil­jö­de­bat­tö­rer och världs­e­ko­no­min att en minsk­ning av va­ru­kon­sum­tio­nen, i syf­te att räd­da kli­ma­tet, skul­le även­ty­ra världs­e­ko­no­min då många kanske blir ar­bets­lö­sa.

Det stäm­mer ... om vi ba­ra kan kon­su­me­ra va­ror. Om vi där­e­mot by­ter ut över­kon­sum­tio­nen av va­ror (pry­lar) mot kon­sum­tion av tjäns­ter så på­ver­kas mil­jön/ kli­ma­tet in­te alls så ne­ga­tivt som av varu­till­verk­ning­en.

Dess­utom kan ar­bets­lös­he­ten mins­ka, ef­tersom tjäns­ter är mer per­so­nalkrä­van­de än stor­ska­lig till­verk­ning. Kort sagt: en win-win si­tu­a­tion!

Gå på re­stau­rang, te­a­ter, lyss­na på mu­sik, få en skön hel­kropps mas­sage, gå en väv­kurs, bjud din vän på en spaweek­end, skaf­fa en ko­lo­ni­lott och od­la till­sam­mans.

Det­ta ger för­mod­li­gen mer gläd­je och väl­be­fin­nan­de, som i da­gens pryl­sam­häl­le är en brist­va­ra, än vad nya klä­der el­ler se­nas­te mo­bil­te­le­fo­nen gör. Dess­utom träf­far du nya vän­ner.

Arkivbild: Eli­sa­beth Al­ven­by

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.