Sjuk psyk­vård

Göteborgs-Posten - - Fria Ord - EffBe

GP rap­por­te­ra­de 6/1 om det fa­sans­ful­la fal­let med den unga kvin­na som skic­ka­des hem från psyka­ku­ten fem gång­er på en vec­ka och se­dan tog sitt liv. Än en gång åskåd­lig­gör det­ta svag­he­ter in­om den psy­ki­a­tris­ka vår­den och tro­li­gen den vår­di­de­o­lo­gi som till­läm­pas.

Har man in­om vår­den ve­ten­skap­ligt be­lag­da ”verk­tyg” för att be­dö­ma om en per­son på en kli­nik är själv­mords­be­nä­gen el­ler ej och kan skic­kas hem? Högst tro­li­gen in­te. Har man ”verk­tyg” för att lind­ra el­ler bo­ta de­pres­sion? Tro­li­gen in­te, och det mest an­märk­nings­vär­da är att en av de van­li­gas­te te­ra­pi­er­na är att or­di­ne­ra an­ti­de­pres­si­va me­del. Det är klar­lagt att des­sa i sig kan fram­kal­la själv­mordstan­kar. Allt­så kan det i en del fall ver­ka kontra­pro­duk­tivt.

När, sä­ger när skall be­sluts­fat­ta­re in­se al­la des­sa svag­he­ter in­om psy­ki­a­trin? Po­li­ti­ker be­slu­tar år ef­ter år att ösa ut mäng­der med an­slag åt en vård som knap­past fun­ge­rar och många gång­er or­sa­kar ska­dor. Hur sjukt är in­te det?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.