Ny te­o­ri: Rök­ste­nen hand­lar om kli­ma­tet

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

En tvär­ve­ten­skap­lig fors­kar­grupp har lan­se­rat en ny te­o­ri om den be­röm­da Rök­ste­nen från Rök i Ös­ter­göt­land. Ru­nor­na på Rök­ste­nen, som är från 800-ta­let, har ti­di­ga­re tol­kats som be­rät­tel­sen om höv­ding­ar och krig, men en­ligt den nya te­o­rin ut­gör ste­nen en var­ning om en kli­mat­ka­ta­strof som ris­ke­rar att in­träf­fa om den kos­mis­ka ba­lan­sen rub­bas.

– Som vi tol­kar Rök­ste­nen så hand­lar den om räds­lan för att det ska bli för kallt, sä­ger Per Holm­berg, pro­fes­sor i svens­ka språ­ket vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

Räds­lan kan ha bott­nat i en kli­mat­ka­ta­strof på 500-ta­let, som led­de till för­ödan­de vint­rar och miss­växt i nor­ra Eu­ro­pa. Tex­ten på Rök­ste­nen be­står av 760 tec­ken som är skriv­na med ett runal­fa­bet med en­dast 16 tec­ken, vil­ket gör den svår att ty­da. (TT)

Bild: Jep­pe Gustafs­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.