Skräp­fyll­da tid­nings­ställ ploc­kas bort

Metros tid­nings­ställ har bli­vit ett hu­vud­bry för kom­mu­nen. Nu har det vi­sat sig att ing­en rik­tigt vet hur många ställ som finns, var de står el­ler vem som äger vil­ka. Där­för ploc­kar nu tra­fik­kon­to­ret bort stäl­len i egen re­gi – och skic­kar no­tan till Met­ro

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Mi­chae­la Kar­lén mi­chae­la.kar­[email protected]

I slu­tet av mars slu­ta­de Met­ro de­la ut gra­tis­tid­ning­ar i tid­nings­stäl­len som står i Gö­te­borg. I slu­tet av de­cem­ber be­gär­de två ti­di­ga­re an­ställ­da Met­ro i kon­kurs.

Folk bör­ja­de i stäl­let an­vän­da stäl­len som sop­tun­nor och fyll­de dem med skräp, vil­ket kom­mu­nen kri­ti­se­ra­de och me­na­de loc­ka­de ska­de­djur. Sam­ti­digt ha­de Met­ro en markupp­lå­tel­se, ett av­tal med sta­den om att få ha tid­nings­ställ på ut­pe­kad mark.

Av­ta­let gick ut vid års­skif­tet.

Me­die­bo­la­get Ma­de in Båstad köp­te en del ställ för­ra året, men in­te al­la. Fö­re­ta­get bör­ja­de häm­ta si­na ställ och ha­de fått en lis­ta på runt 150 styc­ken. Men en­ligt tra­fik­kon­to­rets av­tal finns det strax un­der 300 ställ, me­dan ett ser­vice­bo­lag har med­de­lat Ma­de in Båstad att det finns runt 370.

Ex­akt hur många

ställ som fak­tiskt står i Gö­te­borg, var de står och vem som äger vil­ka är oklart. Där­för har sta­den be­slu­tat att ploc­ka bort dem en gång för al­la.

– Jag har med­de­lat för­val­ta­ren för re­kon­struk­tio­nen att nu på­bör­jar vi ar­be­tet med att ta bort stäl­len och åter­stäl­la mar­ken i egen re­gi, sä­ger Hå­kan Jo­hans­son, pla­ne­rings­le­da­re på tra­fik­kon­to­ret.

– Vi mås­te ha bort dom, de ut­gör en stor sa­ni­tär olä­gen­het.

Ar­be­tet på­bör­ja­des un­der ons­da­gen, men ex­akt hur lång tid det ska ta vet Hå­kan Jo­hans­son in­te.

– Vår am­bi­tion är att va­ra fär­di­ga i slu­tet av feb­ru­a­ri, men sam­ti­digt läg­ger jag en pa­ren­tes där ef­tersom vi in­te vet hur om­fat­tan­de det är.

Tid­nings­stäl­len ska se­dan skro­tas. Ar­be­tet kom­mer in­ne­bä­ra extra kost­na­der för kom­mu­nen.

– Jag vet in­te vad det kom­mer bli för kost­na­der, men det får vi ta från be­fint­lig bud­get gi­vet­vis. Det blir in­te mil­jo­ner, och vi gör det i egen re­gi för att hål­la ne­re kost­na­der­na.

Hur på­ver­kar det er bud­get?

– Klart det på­ver­kar, men in­te mer än an­nan ned­skräp­ning som med­bor­ga­re åstad­kom­mer. Det fal­ler un­der den fli­ken.

Hå­kan Jo­hans­son po­äng­te­rar ock­så att kom­mu­nen egent­li­gen in­te ska stå för kost­na­der­na.

– Vi kom­mer fak­tu­re­ra Met­ro, men om vi kom­mer få ut nå­got vet vi in­te. Vi är långt ner på lis­tan över ford­rings­ä­ga­re.

Bild: Mi­chae­la Kar­lén

”De ut­gör en stor sa­ni­tär olä­gen­het”, sä­ger Hå­kan Jo­hans­son, pla­ne­rings­le­da­re på tra­fik­kon­to­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.