Mo­bi­len: Från dyr lyx­pryl till oum­bär­lig Fak­ta: Mo­bil­te­le­fo­nen

På tio år har mo­bi­len re­vo­lu­tio­ne­rat vå­ra liv. In­om tio år kom­mer vi med mo­bi­lens hjälp att för­stå and­ra språk och upp­täc­ka värl­den på sätt vi kanske in­te ens kan fö­re­stäl­la oss. Men tek­no­lo­gin bäd­dar ock­så för nya brott – och obe­hag­li­ga över­rask­ning­ar.

Göteborgs-Posten - - Nyheter - An­na Hans­son TT

Ste­ve Jobs kli­ver upp på sce­nen, iklädd sin ka­rak­te­ris­tis­ka svar­ta po­lo trö­ja och si­na blå­jeans. Året är 2007 och Apples vd ska pre­sen­te­ra in­te en, ut­an tre, re­vo­lu­tio­ne­ran­de in­no­va­tio­ner.

– En Ipod, en te­le­fon, en in­ter­net­för­med­la­re, sä­ger Jobs. Publi­ken jub­lar.

Jobs upp­re­par.

– En Ipod, en te­le­fon, för­står ni? – Det här är in­te tre se­pa­ra­ta fö­re­mål. Det är ett fö­re­mål. Och vi kal­lar den Ip­ho­ne.

App­le ha­de åter­upp­fun­nit te­le­fo­nen, sa­de Ste­ve Jobs 2007. Histo­ri­en har gett ho­nom rätt.

Da­gens unga i

Sve­ri­ge, och i näs­tan he­la värl­den, kom­mer in­te ihåg el­ler kän­ner ens till ett liv ut­an in­ter­net i fic­kan. Den smar­ta te­le­fo­nen har för­änd­rat vårt sätt att kom­mu­ni­ce­ra, att dej­ta, att um­gås, att shop­pa. Den har för­änd­rat he­la vårt be­te­en­de – och vå­ra liv.

– Den störs­ta re­vo­lu­tio­nen är in­teg­ra­tio­nen av da­torn och te­le­fo­nen. Fö­re Ip­ho­ne så var te­le­fo­nen hu­vud­sak­li­gen ett kom­mu­ni­ka­tions­in­stru­ment. Man ring­de och

Mo­bil­te­le­fo­nen fick sitt ge­nom­brott

• på 1980-ta­let. Till en bör­jan var te­le­fo­nen in­stal­le­rad i bi­len el­ler i and­ra for­don men när bat­te­ri­er­na blev mind­re blev ock­så te­le­fo­nen det och lät­ta­re att ta med sig.

De förs­ta fick­te­le­fo­ner­na kom

1987 och kal­la­des ”yup­pie-nal­le”.

Erics­sons kän­da mo­dell Hot­li­ne

• som kom 1989 väg­de fy­ra ki­lo.

Den förs­ta smar­ta mo­bil­te­le­fo­nen

• kom re­dan i bör­jan av 1990-ta­let. Den lan­se­ra­des av IBM och kun­de ta emot mejl och fax, och an­vän­des med hjälp av en li­ten pek­pin­ne.

Så små­ning­om ut­veck­la­des

• tek­ni­ken och man kun­de an­vän­da mo­bi­ler­na till allt fler sa­ker.

Det förs­ta sms:et sän­des i Eng­land

• i de­cem­ber 1992. Med­de­lan­det löd ”Mer­ry Christ­mas”.

2007 lan­se­ra­de App­le sin Ip­ho­ne.

2011 skic­ka­des 200 00 sms i

• se­kun­den i värl­den.

I dag är grän­sen mel­lan da­tor

• och mo­bil ut­sud­dad och vi an­vän­der te­le­fo­nen från allt till ka­me­ra, bankä­ren­den, läkar­be­sök, till att kart­läg­ga var vå­ra barn be­fin­ner sig.

Käl­la: NE, Tek­nis­ka mu­se­et, Bu­si­ness

In­si­der. skic­ka­de sms. I dag finns ing­en tyd­lig gräns mel­lan smartp­ho­ne och da­tor, sä­ger Jens Zan­der, pro­fes­sor vid Kung­li­ga tek­nis­ka hög­sko­lan, KTH, i Stock­holm.

Och tek­ni­ken kom­mer att fort­sät­ta för­änd­ra vår verk­lig­het som vi kän­ner den i dag.

Tänk dig att du åker till ett land där ing­en ta­lar ditt språk, än­då kan du för­stå vad som står på skyl­tar, i me­ny­er el­ler böc­ker ge­nom ett par smar­ta glas­ö­gon som över­sät­ter me­dan du lä­ser. El­ler sam­ta­la med vem som helst och lå­ta din mo­bil över­sät­ta åt dig i re­al­tid.

Det är vad ”aug­men­ted re­a­li­ty”, för­stärkt verk­lig­het, hand­lar om och det kom­mer att bli verk­lig­het un­der näs­ta år­tion­de, en­ligt Zan­der.

– De me­to­der­na blir bätt­re och bätt­re. Vi kan re­dan över­sät­ta na­tur­ligt språk i vå­ra labb men det krä­ver myc­ket och det mås­te fin­nas spe­ci­el­la lös­ning­ar för mo­bi­len, sä­ger Jens Zan­der.

– Det tror jag att vi kom­mer att se in­om en femårs­pe­ri­od, sä­ger Zan­der.

Ett an­nat ex­em­pel: I stäl­let för att skrol­la ge­nom bo­stads­an­non­ser kan du ta på dig glas­ö­go­nen och få in­for­ma­tion på skär­men om vil­ka hus som är till sa­lu och till vil­ket pris när du pas­se­rar dem.

Te­le­fo­nen kom­mer även

att kun­na er­sät­ta bank­kor­ten med ett blipp i kas­san med mo­bi­len.

– Det är ett na­tur­ligt näs­ta steg. Tek­niskt är det in­te svårt men sä­ker­hets­mäs­sigt, sä­ger Jens Zan­der.

Och just det här med sä­ker­he­ten tror han kom­mer att va­ra det störs­ta pro­ble­met fram­ö­ver när vi styr allt fler av vå­ra pry­lar med mo­bi­len. Vi kan sät­ta på vär­men i som­mar­stu­gan med mo­bi­len och an­vän­der oss av pas­ser­kort el­ler tag­gar på job­bet. Att vi snart tar med oss den tek­ni­ken hem och er­sät­ter nyc­kel­knip­pan med di­gi­ta­la lås är in­te långt bor­ta, men ska­par nya möj­lig­he­ter för till brotts­lig­het. Vi må ha vant os svid in­ter­net­be­drä­ge­ri­er, men Jens Zan­der tror att vi kom­mer att se en an­nan typ av kri­mi­na­li­tet i och med di­gi­ta­li­se­ring­en, som att vå­ra lås till bo­sta­den blir hac­ka­de till ex­em­pel.

– När den förs­ta vå­gen med Fa­ce­book och Instagram kom de­la­de vi anings­löst med oss av in­for­ma­tion. På sam­ma sätt har vi anings­löst kopp­lat upp sam­häl­let ut­an att tän­ka på sä­ker­hets­frå­gor­na, sä­ger Zan­der.

Det hand­lar ock­så om in­tegri­tet. I och med sök­mo­torn i mo­bi­len finns al­la svar in­om räck­håll he­la ti­den och li­ka många svar vi får när vi goog­lar, li­ka myc­ket in­for­ma­tion får Goog­le om oss. Ge­nom din gps vet din te­le­fon var du ar­be­tar, jog­gar el­ler so­ver. Goog­le kan ve­ta fö­re sjuk­vår­den om det är en in­flu­en­sa på gång och någ­ra gil­la mar­ke­ring­ar på so­ci­a­la me­di­er kan av­slö­ja din po­li­tis­ka ställ­ning och in­tres­sen. Och de sto­ra fö­re­ta­gen har åra­tals av da­ta lag­rad för varje en­skild per­son.

– Vad de här fö­re­ta­gen kan gö­ra med den sam­la­de mäng­den da­ta om dig, det tror jag in­te många för­står. Man kan byg­ga upp en väl­digt de­tal­je­rad bild av hur du le­ver ditt liv. Än så länge an­vänds den för att ge oss re­klam och er­bju­dan­de. Men vi har sett det här med valpå­ver­kan och det kan kom­ma and­ra sa­ker som man kanske in­te tyc­ker är li­ka ro­ligt, sä­ger Jens Zan­der.

– Jag tror att ana­lys­verk­ty­gen kom­mer att ge oss en hel del obe­hag­li­ga över­rask­ning­ar. Man för­sö­ker kom­ma ikapp med lag­stift­ning som GDPR men jag tror man har svårt att täc­ka in de här da­taa­na­ly­ser­na och ef­fek­ten av dem.

Bild: AP

Te­le­fon­ki­os­ken har fått stry­ka på fo­ten i och med mo­bi­lens ut­veck­ling. Här en te­le­fon­kö i New York 1956 un­der ett stort strö­mav­brott.

Bild: Paul Sa­ku­ma

Apples då­va­ran­de vd och grun­da­re Ste­ve Jobs pre­sen­te­ra­de den förs­ta Ip­ho­nen 9 ja­nu­a­ri 2007 på en kon­fe­rens i San Fran­sisco. Pre­sen­ta­tio­nen har bli­vit vi­ral och har mil­jon­tals vis­ning­ar på nä­tet.

Erics­son Bild:

Erics­son Hot­li­ne kom 1989 och väg­de runt fy­ra ki­lo.

Bild: Claus Gert­sen

Mo­bil­te­le­fo­nen No­kia 3310 som fick an­vän­da­re över he­la värl­den att bör­ja spe­la ”Sna­ke”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.