Ef­ter hyl­la­de ba­ge­ri­et – nu by­ter de kon­cept

På julaf­ton stäng­de Brø­de­ri Borgskog igen por­tar­na för gott – trots hyll­ning­ar och ef­ter ba­ra ett år på Prins­ga­tan. Nu pla­ne­rar pa­ret Borgskog ett nytt kon­cept, i en la­da på lands­byg­den. – Det kom­mer bli mer åt kon­dishål­let – och even­tu­ellt ock­så en res­ta

Göteborgs-Posten - - Ekonomi - Ida Jo­hans­son ida.jo­hans­[email protected]

Det lil­la kon­di­to­ri­et och ba­ge­ri­et Brø­de­ri Borgskog hann, un­der sitt förs­ta och sista år, bå­de bli ut­sett till ett av lan­dets bäs­ta kafé­er och pri­sas som Årets stjärn­skott av White Gui­de. I ju­las av­slu­ta­de dock äk­ta pa­ret Bel­la och Fred­rik Borgskog pro­jek­tet, för att gå vi­da­re med nya idéer.

– Vi blir lätt rast­lö­sa, uttrå­ka­de – bå­de jag och min fru har gans­ka då­ligt tå­la­mod om vi ska va­ra är­li­ga. Vi vil­le tes­ta nå­got nytt, sä­ger Fred­rik Borgskog.

Nu skis­sar de på ett nytt kon­cept i en ny lo­kal, långt från Lin­nésta­den. Till vå­ren hop­pas de öpp­na ny verk­sam­het i en la­da i Tosta­red ut­an­för Kungs­bac­ka.

– Min frus pap­pa och hans sys­kon har en jät­tes­tor gård där och vi har fått till­gång till en stor la­da som de re­no­ve­rat un­der en pe­ri­od, sä­ger han.

Ex­akt vil­ken verk­sam­het som ska be­dri­vas i la­dan är i skri­van­de stund oklart. Bröd, som till­sam­mans med bul­lar och cro­is­san­ter var en stor del av kon­cep­tet på Prins­ga­tan, finns dock in­te med just nu.

– Vi har li­te pla­ner, men ing­et är helt spi­kat än­nu. Det är fort­fa­ran­de li­te otyd­ligt och vi vill in­te hel­ler gå ut med allt än­nu. Men det kom­mer bli mer åt kon­dishål­let, åt det sö­ta hål­let – ing­et bröd alls, sä­ger Fred­rik Borgskog.

I pla­ner­na finns ock­så en gårds­bu­tik och even­tu­ellt även en re­stau­rang.

– Det häng­er på om jag kan över­ty­ga min bror att ha­ka på, han är kock, sä­ger Fred­rik Borgskog.

Arkivbild: Ste­fan Ede­toft

Fred­rik Borgskog har bland an­nat täv­lat med kock­lands­la­get och va­rit chefskon­di­tor på Up­per House in­nan han star­ta­de eget till­sam­mans med hust­run Bel­la Borgskog.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.