Havs­sköld­pad­dor of­fer för rödal­ger

Göteborgs-Posten - - Världen - Arkivbild: Bri­an Sko­loff

Mex­i­ko:

När­ma­re 300 in­di­vi­der av den ho­ta­de ar­ten grön havs­sköld­pad­da har hit­tats dö­da på strän­der i söd­ra Mex­i­ko. Mass­dö­den tros ha or­sa­kats av en våg av rödal­ger som ny­li­gen svept in över del­sta­ten Oax­acas kust. Al­ger­na är näm­li­gen fö­da för band­sal­per, en form av vat­ten­le­van­de or­ga­nism, som är gif­ti­ga för sköld­pad­dor­na.

To­talt 292 sköld­pad­dor har hit­tats dö­da, en­ligt Mex­i­kos mil­jö­skydds­myn­dig­het, som tilläg­ger att 27 kun­nat räd­das och kom­mer att vår­das i form in­nan de släpps till­ba­ka i det fria. Grö­na havs­sköld­pad­dor kan bli upp till 1,5 me­ter långa.

Ut­bred­ning­en av rödal­ger or­sa­kas en­ligt fors­kar­na av fle­ra fak­to­rer, bland an­nat kli­mat­för­änd­ring­ar. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.