Fak­ta: Så gjor­des testet

Göteborgs-Posten - - Konsument -

Det tys­ka test­la­bo­ra­to­ri­et PZT har på upp­drag av Test­fak­ta tes­tat ugns­ren­gö­ring.

Ren­gö­ring av in­bränd sås och kaksmet

Två oli­ka livs­me­del, en fet och pro­te­in­rik sås och en sock­rig kaksmet, för­de­la­des jämt över oli­ka bak­plå­tar och brän­des in i ugn i

45 mi­nu­ter vid 200°.

Plå­tar­na be­hand­la­des en­ligt in­struk­tio­ner­na

• på för­pack­ning­ar­na.

Plå­tar­na be­hand­la­des bå­de med

• den mju­ka och hår­da si­dan av en köks­svamp. Först med cir­ka 1 kg, sen 2 kg och sen 4 kg tryck, un­der 30 se­kun­der var.

Ren­gö­rings­för­må­gan tes­ta­des

• även ef­ter att med­let ha­de ver­kat i 16 tim­mar. Det sked­de ut­an upp­värm­ning för al­la me­del.

Ren­gö­rings­för­må­gan med mjuk

• si­da vik­ta­des med 20 %, med hård si­da av köks­svam­pen med 50 % och ef­ter lång­tids­ver­kan med 30 %.

Ren­gö­ring av ug­nens luc­ka och väg­gar

Ugns­ren­gö­rings­med­len ap­pli­ce­ra­des på en ver­ti­kal yta, och ob­ser­ve­ra­des un­der 120 mi­nu­ter. Testet vi­sar hur bra med­len kan ver­ka mot sås som bränt fast på ug­nens luc­ka och väg­gar.

Be­tyg­sätt­ning och vikt­ning

Bort­tag­nings­för­må­ga av sås 40 % Bort­tag­nings­för­må­ga av bakres­ter

• 20 %

Häft­för­må­ga på ver­ti­ka­la ytor

20 %

An­vän­dar­vän­lig­het 20 %

An­vän­dar­vän­lig­het

Vikt­ning i to­tal­be­ty­get är 20 %, och del­be­ty­gets sam­man­sätt­ning är för­de­lat en­ligt föl­jan­de:

Obe­hag vid ap­pli­ce­ring, 70 %

Ap­pli­ce­ring och för­del­ning på

• ho­ri­son­tell yta, 20 %

En­kel ren­gö­rings­pro­cess, 10 %

La­bo­ra­to­ri­et kon­trol­le­ra­de att ugns­ren­gö­rings­med­len kan ap­pli­ce­ras jämnt på ho­ri­son­tell yta. Här be­döm­des ock­så lukt/ut­sönd­ring­ar av pro­duk­ter­na som man ut­sätts för un­der an­vänd­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.