Bäs­ta med­let att stä­da ut ju­len än­da in i ug­nen

En ski­nan­de ren ugn är det bäs­ta sät­tet att stä­da ut ju­len. Men vil­ket me­del är bäst? Och kan van­lig så­pa gö­ra job­bet li­ka bra som star­ka spe­ci­al­me­del? Test­fak­ta har tes­tat på vårt upp­drag.

Göteborgs-Posten - - Konsument - Ola Jacob­sen Jo­han­na Ber­ger

Det tys­ka la­bo­ra­to­ri­et PZT har på upp­drag av Test­fak­ta tes­tat fem oli­ka ugns­ren­gö­rings­me­del. De har ock­så tes­tat att gö­ra rent ug­nen med så­pa, som ett al­ter­na­tiv till de star­ka­re och dy­ra­re med­len för ugns­ren­gö­ring.

La­bo­ra­to­ri­et tes­ta­de ren­gö­rings­me­del ge­nom att brän­na in en fet och pro­te­in­rik sås och en sock­rig kaksmet i ug­nens si­dor och på plå­tar för att se­dan för­sö­ka ta bort det med hjälp av de sex pro­duk­ter­na.

– In­brän­ning­en mot­sva­rar un­ge­fär en ugn som har an­vänts många gång­er ut­an att ren­gö­ras alls, sä­ger Thorsten Kutz­ner, test­le­da­re på PZT.

Först för­sök­te la­bo­ra­to­rie­per­so­na­len tor­ka rent med hjälp av den mju­ka och se­dan med den hår­da si­dan av en tvätt­svamp. In­nan svam­par­na bör­ja­de an­vän­das fick varje ugns­ren­gö­rings­me­del ver­ka på plå­tar­na en­ligt re­spek­ti­ve pro­dukts in­struk­tion.

När det gäl­ler att ta bort den fe­ta och pro­te­in­ri­ka så­sen var SC John­sons Mr Musc­le Ugn, Bist­ros Ugnsoch grill­ren­gö­ring och Electro­lux Oven Ca­re bäst. Bakres­ter­na var Mr Musc­le och HG all­ra bäst på att ta bort.

I en ugn åter­finns den in­brän­da smut­sen in­te ba­ra på plå­tar och golv, ut­an ock­så of­ta på luc­kans in­si­da och ug­nens väg­gar.

– Där­för är det av­gö­ran­de att med­let fäs­ter på ver­ti­ka­la ytor, så att det får tid att ar­be­ta, sä­ger Thorsten Kutz­ner, test­le­da­re på PZT.

Bäst häft­nings­för­må­ga på ver­ti­ka­la ytor ha­de Mr Musc­le, Bist­ro och Grum­mes gu­la så­pa. Sämst var Ajax och HG, där väts­kan rann ner på bot­ten­plå­ten.

La­bo­ra­to­ri­et tes­ta­de ock­så att lå­ta al­la me­del ver­ka i 16 tim­mar. Då visade sig att al­la tes­ta­de me­del va­ra ef­fek­ti­va mot den in­brän­da ma­ten. Al­la ut­om Ajax kla­ra­de att få plå­ten ren med den mju­ka si­dan av svam­pen ut­an att läm­na någ­ra res­ter. Här finns allt­så bå­de peng­ar, ke­mi­ka­li­er och idogt gni­dan­de att spa­ra för den som har tid att pla­ne­ra sin ugns­ren­gö­ring.

– På de fles­ta pa­ket står att man ska upp­re­pa be­hand­ling­en en­ligt in­struk­tio­nen om man in­te får det rent. Men det stäm­mer in­te alls med vad vi såg. Det bäs­ta sät­tet att få rent om man in­te lyc­kas på förs­ta för­sö­ket är där­för att läg­ga på med­let en gång till och lå­ta det gå rik­tigt lång tid, så går smut­sen lätt att tor­ka bort, sä­ger Thorsten Kutz­ner, test­le­da­re på PZT.

I to­tal­be­ty­get väg­des ock­så an­vän­dar­vän­lig­het in. La­bo­ra­to­ri­et kon­trol­le­ra­de att ugns­ren­gö­rings­med­len kun­de ap­pli­ce­ras jämnt på en ho­ri­son­tell yta. Even­tu­el­la luk­ter och ut­sönd­ring­ar från pro­duk­ter­na som man ut­sätts för un­der an­vänd­ning­en be­döm­des.

Bäst i test är Bist­ro Ugns- och grill­ren­gö­ring. Med­let är bäst el­ler rik­tigt bra på att ta bort fett- och pro­te­in­sås, på att fäs­ta på ver­ti­ka­la ytor och när det gäl­ler an­vänd­bar­het. Med­let luk­tar dess­utom minst av al­la tes­ta­de ren­gö­rings­me­del.

När det gäll­de luk­ten var det ett me­del som stack ut re­jält: det po­ten­ta ugns­ren­gö­rings­med­let från Mr Musc­le.

Med­let luk­ta­de så starkt och gav upp­hov till så­dan hos­ta att tes­tin­gen­jö­ren val­de att sät­ta på sig en and­nings­mask när han tes­ta­de Mr Musc­le-pro­duk­ten.

Ugns­ren­gö­rings­med­let från Mr

Musc­le är ock­så det en­da i testet som in­ne­hål­ler det starkt frä­tan­de, men tillåt­na, äm­net natri­um­hyd­rox­id.

Mr Musc­le Ugn från SC John­son föl­jer allt­så al­la reg­ler, men var­för väl­jer fö­re­ta­get att an­vän­da ett kraf­tigt frä­tan­de me­del i en pro­dukt som van­li­ga män­ni­skor ska an­vän­da i sitt eget kök, när det går att nå ett lik­nan­de re­sul­tat ut­an far­li­ga äm­nen?

– Den här pro­duk­ten är sä­ker och myc­ket ef­fek­tiv för kon­su­men­ter och mil­jön, när den an­vänds en­ligt in­struk­tion. Den upp­fyl­ler al­la sä­ker­hets­krav som ställs in­om EU, sä­ger mo­der­bo­la­gets SC John­sons ta­les­per­son i ett skrift­ligt ut­ta­lan­de till Test­fak­ta.

Natri­um­hyd­ro­ix är allt­så tillå­tet – men in­te re­kom­men­de­rat. Ke­mi­ka­li­e­in­spek­tio­nen ger rå­det att tit­ta på märk­ning­en.

– Natri­um­hyd­rox­id är starkt frä­tan­de och det för­vå­nar mig in­te att det i form av spray­dim­ma kan re­ta and­nings­vä­gar­na, även i läg­re kon­cent­ra­tio­ner, sä­ger Su­san­na Norrt­hon Ris­berg, råd­gi­va­re på Ke­mi­ka­li­e­in­spek­tio­nen.

Var­för får det här säl­jas när det finns pro­duk­ter som ger lik­nan­de ef­fekt ut­an det far­li­ga äm­net?

– Pro­duk­ter med natri­um­hyd­rox­id får säl­jas till kon­su­men­ter, även i hög­re kon­cent­ra­tio­ner än vad vi har här, så länge för­pack­ning­en är för­sedd med en barn­skyd­dan­de för­slut­ning och märkt på rätt sätt med var­nings­text, sym­bo­ler och skydds- och han­te­rings­an­vis­ning­ar. Så länge det finns en ef­ter­frå­gan så kom­mer den att säl­jas, trots att det finns mil­da­re al­ter­na­tiv. Men Ke­mi­ka­li­e­in­spek­tio­nens all­män­na råd är att all­tid tit­ta på märk­ning­en och väl­ja det minst far­li­ga al­ter­na­ti­vet för män­ni­ska och mil­jö, sä­ger Su­san­na Norrt­hon Ris­berg.

Test­la­bo­ra­to­ri­et be­döm­de även hur bra med­len går att ap­pli­ce­ra och för­de­la på en ho­ri­son­tell yta.

Ugns­ren­gö­rings­med­len ap­pli­ce­ra­des på en ver­ti­kal yta, och ob­ser­ve­ra­des un­der 120 mi­nu­ter.

Två oli­ka livs­me­del för­de­la­des jämnt över oli­ka bak­plå­tar och brän­des in i ugn i 45 mi­nu­ter vid 200°.

Plå­tar­na be­hand­la­des bå­de med den mju­ka och hår­da si­dan av en köks­svamp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.