Lun­dqvist har för­lo­rat bäs­te slags­käm­pen

Jim­mie Erics­son, 39, slu­tar med hoc­keyn. Jo­el Lun­dqvist, 37, är kvar. Nu be­rät­tar Frölun­das kap­ten om vad Skel­l­ef­teås ledare loc­ka­de fram: – Det brin­ner ba­ra jag ser han på isen, då vill jag ba­ra slå han!

Göteborgs-Posten - - Sport - Jo­han Ry­lan­der jo­han.ry­lan­[email protected]

Ef­ter en av­sku­ren häl­se­na så kom Skellefteå AIK:s Jim­mie Erics­son ald­rig till­ba­ka till isen. Fö­re jul tog han be­slu­tet, den ak­ti­va hoc­key­kar­riä­ren är över.

Över 700 SHL-mat­cher, två SM­guld, en ti­tel i KHL, VM-guld, VM-sil­ver, två VM-brons och ett OS-sil­ver finns på me­rit­lis­tan. Och en evig ri­va­li­tet med Frölun­das kap­ten Jo­el Lun­dqvist, för­stås.

– Man und­ra­de ju hur han skul­le gö­ra, om han skul­le spe­la el­ler in­te. Men allt har sitt slut! Det var en bra spe­la­re, en bra kar­riär. Han får va­ra stolt över det han har gjort, sä­ger Jo­el Lun­dqvist – som ge­nom åren haft ota­li­ga och min­nesvär­da figh­ter med num­mer 21 i Skellefteå AIK.

Vem ska du brå­ka med nu?

– Ha­ha. Det är ju just det. Det är klart vi haft vå­ra dus­ter ge­nom åren. Det var all­tid spe­ci­ellt, men jag tyc­ker att det har va­rit på den ni­vån att vi har täv­lat hårt på isen – men ut­an­för har vi haft en bra re­la­tion i lands­la­get och gjort myc­ket kul. Jag har myc­ket re­spekt för ho­nom som spe­la­re och per­son, sä­ger Jo­el Lun­dqvist.

Ditt bäs­ta min­ne från mö­te­na på isen?

– Jag re­spek­te­rar nå­gon som står för nåt, som täv­lar på isen och så läm­nar man det där. Se­dan får du än­då kom­ma över­ens och ha kul ut­an­för. Men det brin­ner ba­ra jag ser han på isen, då vill jag ba­ra slå han!

Med tan­ke på det – hur många finns det kvar i SHL som får dig att brin­na när du ser dem? Är det Jo­han Ry­no och Fred­rik Hän­de­mark, el­ler?

– He­he. Vis­sa har du ju stött på myc­ket ge­nom åren. Du har li­te av sam­ma stil där ute, du täv­lar i oli­ka si­tu­a­tio­ner.

– Jag och Jim­mie nöt­te på varand­ra vare­vi­ga gång vi möt­tes. Så många kanske det in­te finns kvar i li­gan läng­re, så­na som du tam­pas med. Det ska va­ra hårt på isen, men det gäl­ler att lig­ga på rätt si­da grän­sen. Vis­sa spe­la­re har en för­må­ga att loc­ka fram det mer än and­ra, så är det. Jim­mie har va­rit en av dem.

Arkivbild: Ola Wes­ter­berg

Jo­el Lun­dqvist och Jim­mie Erics­son loc­ka­de all­tid fram glö­den hos varand­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.