Fak­ta: Någ­ra stor­spe­la­re som pas­se­ra­de 40

Göteborgs-Posten - - Sport -

Ales­sandro Co­stacur­ta, back, Ita­li­en.

Bort­sett en lå­ne­se­jour i Mon­za på 1980-ta­let var det en­dast Mi­lans röd­svart­ran­di­ga ställ som gäll­de 1986–2007. Var 41 när han slu­ta­de. Pa­o­lo Mal­di­ni, back, Ita­li­en.

Spe­la­de en­dast för Mi­lan – ihop med just Co­stacur­ta – en li­ka lång som fram­gångs­rik

kar­riär, 1984–2009, och var 41 när han la­de av. Ja­vi­er Za­net­ti, back/mitt­fäl­ta­re, Ar­gen­ti­na.

In­led­de kar­riä­ren hem­ma i Ar­gen­ti­na, men spe­la­de se­dan för In­ter 1995–2014 och ha­de ba­ra tre må­na­der kvar till 41-års­da­gen när han slu­ta­de.

Ry­an Giggs, mitt­fäl­ta­re, Wa­les.

Vann allt som går att vin­na med Manchester Uni­ted, som han re­pre­sen­te­ra­de 1990– 2014, och höll på tills han var 40 år. Fran­ce­sco Tot­ti, of­fen­siv mitt­fäl­ta­re/

• an­fal­la­re, Ita­li­en.

Prin­sen av Rom var sitt Ro­ma tro­get he­la kar­riä­ren, 1992–2017. Ha­de drygt fy­ra må­na­der

kvar till sin 41:a fö­del­se­dag när han av­slu­ta­de kar­riä­ren.

Stan­ley Matt­hews, mitt­fäl­ta­re/yt­ter,

• Eng­land.

Le­gen­da­rens elit­kar­riär i Sto­ke och Black­pool va­ra­de mel­lan 1930- och 1960-ta­len. Han är den älds­te som spe­lat i eng­els­ka högs­ta di­vi­sio­nen, 50 år och fem da­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.