Nä­ra nytt re­kord i an­tal miss­tänk­ta in­si­der­fall

Göteborgs-Posten - - Ekonomi - Jo­a­kim Gok­sör

Det blev snudd på nytt re­kord i an­tal an­mäl­da fall av miss­tänkt in­si­der­han­del i fjol, vi­sar färs­ka års­siff­ror från Fi­nansin­spek­tio­nen (FI). Många gång­er hand­lar det om då­lig kun­skap om re­gel­ver­ket, en­ligt Pe­ter Hall­ström, se­ni­or fi­nansin­spek­tör på FI.

– Man kanske loc­kas av snab­ba kurs­rö­rel­ser. Man kanske går från po­ker­bor­det till han­del med ak­ti­er och hop­pas på snab­ba peng­ar. Det är säl­lan en bra kom­bi­na­tion, sä­ger Pe­ter Hall­ström.

Han in­går i en grupp om sex an­ställ­da på FI som över­va­kar att mark­na­den föl­jer re­gel­ver­ket när det gäl­ler mark­nads­miss­bruk och in­si­der­han­del.

Me­dan an­ta­let fall av miss­tänkt in­si­der­han­del steg med åt­ta pro­cent till 357 an­mäl­ning­ar i fjol föll an­ta­let an­mäl­ning­ar om miss­tänkt mark­nads­ma­ni­pu­la­tion med 38 pro­cent till 248 ären­den.

Räk­nar man in

samt­li­ga an­mäl­ning­ar om miss­tänk­ta över­trä­del­ser mot EU:s mark­nads­miss­bruks­för­ord­ning blev det i fjol en minsk­ning med 18 pro­cent till 608 ären­den. Då in­går även miss­tänk­ta fall av olag­ligt rö­jan­de av in­si­derin­for­ma­tion.

Ban­ker har bli­vit bätt­re på att in­for­me­ra kun­der om van­li­ga miss­tag, en­ligt Hall­ström. Det­ta kan för­kla­ra det mins­ka­de an­ta­let an­mäl­ning­ar to­talt i fjol. Ban­ker­na har även för­bätt­rat sy­ste­men med larm och spär­rar som slår till när trans­ak­tio­ner som skul­le ha lett till en an­mä­lan till FI är på väg att ge­nom­fö­ras.

– Vi ha­de ti­di­ga­re ett pro­blem med egen­han­del, där små­spa­ra­re flyt­ta­de ak­ti­er mel­lan sin ak­tie­de­på och sitt ISK-kon­to. Då gjor­de de ju han­del med sig själ­va och blev straf­fa­de för det även om de in­te med­ve­tet ha­de gjort fel. I fjol mins­ka­de det väl­digt myc­ket, just den bi­ten. Så där tyc­ker jag att ban­ker­na har ta­git ett bra an­svar, sä­ger Hall­ström.

När ak­ti­er flyt­tas från de­på till ISK-kon­to ska det skö­tas in­ternt på kon­to­fö­ran­de bank, in­te med en trans­ak­tion på mark­na­den. Om flyt­ten av ak­ti­er­na sker ge­nom att äga­ren kö­per si­na eg­na ak­ti­er är det så kal­lad egen­han­del, vil­ket stri­der mot re­gel­ver­ket.

Ett an­nat van­ligt

miss­tag bland små­spa­ra­re har va­rit skatte­mäs­si­ga trans­ak­tio­ner in­om fa­mil­jen in­för års­skif­tet, vil­ket ban­ker­na har bli­vit bätt­re på att iden­ti­fi­e­ra och stop­pa.

Fjol­å­rets ned­gång av an­ta­let an­mäl­ning­ar sker från en historisk topp 2018, som upp­nåd­des ef­ter en ti­o­års­pe­ri­od präg­lad av allt fler rap­por­ter om miss­tänk­ta trans­ak­tio­ner.

Arkivbild: Janerik Henriksson

En av de he­tas­te ut­red­ning­ar­na på Ekobrotts­myn­dig­he­ten (EBM) just nu är mot stor­ban­ken Swed­bank, vars för­ra vd Bir­git­te Bon­ne­sen tving­a­des av­gå i feb­ru­a­ri 2019 se­dan EBM in­lett en för­un­der­sök­ning gäl­lan­de miss­tan­kar om obe­hö­rigt rö­jan­de av in­si­derin­for­ma­tion och grovt svind­le­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.