John le Car­ré får Pal­me­pri­set

Göteborgs-Posten - - Kultur -

Lit­te­ra­tur:

Han får pri­set ”för sin en­ga­ge­ran­de och hu­ma­nis­tis­ka opi­ni­ons­bild­ning i lit­te­rär form kring frå­gor rö­ran­de in­di­vi­dens fri­het och mänsk­lig­he­tens ödes­frå­gor”, en­ligt Olof Pal­mes min­nes­fonds mo­ti­ve­ring.

Le Car­ré hyl­las ock­så för att han ma­nar till dis­kus­sion kring ”stor­mak­ter­nas cy­nis­ka makt­spel” och ”de glo­ba­la stor­fö­re­ta­gens rof­fe­ri”.

– Jag har ald­rig stått upp och käm­pat för en spe­ci­ell sak. Jag är ing­en ikon för det Pal­me stod för men när jag se­dan läs­te det finstil­ta för­stod jag att det hand­lar om att ver­ka i Pal­mes an­da och då blev det lät­ta­re att ta in, sä­ger han själv till SVT Kul­tur­ny­he­ter­na.

Pal­me­pri­set de­las ut år­li­gen se­dan 1987 för sär­skilt be­ty­dan­de in­sat­ser i Olof Pal­mes an­da.

John le Car­ré tar emot pri­set vid en ce­re­mo­ni i Kon­sert­hu­set i Stock­holm 30 ja­nu­a­ri. Pris­sum­man på 100 000 dol­lar tän­ker han do­ne­ra till Lä­ka­re ut­an grän­ser. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.