Spre­tigt, ungt och am­bi­tiöst i Nu­da

Göteborgs-Posten - - Kultur | Idé Och Kritik - Mi­kae­la Blomqvist kul­[email protected]

Tid­skrif­ten ”Nu­da” kom­mer ut en gång om året. 2019 års pub­li­ka­tion, ut­gi­ven nu i vin­ter fång­ar ut­märkt in ti­o­ta­lets sto­ra po­li­tis­ka frå­gor. Un­der det tre­de­la­de te­mat Mot­her av­hand­las fe­mi­nism (Mot­her­hood), mil­jö­för­stö­ring (Mot­her earth) och na­tio­na­lism (Mot­her­land). Form­mäs­sigt är det im­po­ne­ran­de. Med si­na sto­ra, väv­da pär­mar är Nu­da hälf­ten bok, hälf­ten magasin. I lin­je med det­ta är det ock­så de många bil­der­na som ut­gör tid­skrif­tens sto­ra be­håll­ning.

Konst­nä­ren Yl­va Snöfrids

tret­tio mål­ning­ar un­der ti­teln ”Xe­ni­as birth” är ef­fekt­ful­la även som mi­ni­a­ty­rer på tid­nings­si­dan. De fö­re­stäl­ler al­la sam­ma mo­tiv, konst­nä­ren som ny­för­löst med dot­tern i fam­nen. I sam­ma sek­tion finns ett mo­de­re­por­tage fo­tat av Ma­rie De­te­neuil­le, där mo­del­len för­setts med en vac­ker röd so­la­riebrän­na. I ett kort bildre­por­tage har Fri­da Ve­ga Salo­mons­son (som till­sam­mans med Nora Hag­dahl är re­dak­tör för tid­skrif­ten) fo­to­gra­fe­rat en stu­dio som de­las av tre ge­ne­ra­tio­ner kvinn­li­ga konst­nä­rer. Någ­ra si­dor läng­re fram, i sek­tio­nen ”Mot­her earth”, be­sö­ker hon Hanna Hans­dot­ter vars skulp­tu­rer i glas lik­nar ut­omjor­dis­ka snäc­kor.

Nå­got mer tvek­sam

är jag till tid­ning­ens tex­ter som al­la är på eng­els­ka, trots att den unga re­dak­tio­nen har sin bas i Stock­holm. En del av dem är un­der­ligt och om­ständ­ligt över­sat­ta, sorg­kan­ta­de nag­lar blir ex­em­pel­vis till ”me­lan­cho­ly-tar­nished nails”. And­ra tex­ter ha­de be­hövt en sträng­a­re re­dak­tör, som när An­na Björ­klund jäm­för den ny­bliv­na mo­derns livs­be­ting­el­ser med svar­tas si­tu­a­tion i de gam­la syd­sta­ter­na. Sam­ta­len mel­lan kän­da kvin­nor som Liv Strömquist och Ca­ro­li­ne Ringskog Fer­ra­da-No­li för­blir yt­li­ga och skär tvärt av mot Eb­ba Witt-Bratt­ströms märk­li­ga och tids­ty­pis­ka te­o­re­ti­se­ran­de i den 30 år gam­la tex­ten ”Bort­om fal­los”.

Desto bätt­re blir

det då när även tex­ter­na för­hål­ler sig till konst. Sam­ta­let mel­lan Da­ni­el Birn­baum och Carsten Höl­ler om det omät­ta­de konst­ver­ket är högin­tres­sant. In­ter­vjun med Andre­as Eriksson är ett fint kom­ple­ment till den se­rie bil­der av hans tav­lor som ock­så finns i tid­ning­en. På det­ta föl­jer se­dan en kort in­ter­vju med och sju sto­ra bil­der på ar­tis­ten Ro­byn – spre­tig­he­ten är högst med­ve­ten. In­te minst där­för ha­de jag gär­na sett att samt­li­ga med­ver­kan­de fick en kort pre­sen­ta­tion i slu­tet av tid­skrif­ten. Med det sagt, när ”Nu­da” är som bäst är den på en gång ung och am­bi­tiös.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.