Soc­ker­su­get ska­pas av då­li­ga va­nor

Göteborgs-Posten - - Fria Ord -

Soc­ker­su­get är na­tur­ligt­vis för­knip­pat med vå­ra fel­ak­ti­ga kost­va­nor och va­na att sock­ra på allt, apro­på ar­ti­keln i GP 5/1 om just soc­ker­sug.

Vi be­hö­ver kol­hyd­ra­ter men in­te form av det raf­fi­ne­ra­de vi­ta sock­ret som är bå­de vär­de­löst och skad­ligt.

Na­tu­ren för­ser va­re sig djur el­ler män­ni­skor med soc­ker i ren form ut­an har i stäl­let ord­nat så att des­sa fått många oli­ka or­gan, med vil­kas hjälp väx­ter­nas stär­kel­se i blad, röt­ter, knop­par och frön för­vand­las till ett full­vär­digt soc­ker, sär­skilt läm­pat för den art el­ler in­di­vid som till­ver­kar det­sam­ma. Värl­dens bäs­ta soc­ker!

det fel­ak­ti­ga ätan­det med soc­ker och an­nat hos män­ni­skan har sin grund i att hon van­ligt­vis in­te har nå­gon ut­ta­lad me­ning med sitt ätan­de ut­an äter ba­ra av lust. Vad som helst kan då lätt slin­ka ner. Rolf Wik­ström

Ar­kiv­bild: Sti­an Lys­berg So­lum

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.