Tu­sen­tals fler kan få bo­stads­tillägg

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Jo­han­na Ce­der­blad TT

Tu­sen­tals fler pen­sio­nä­rer har från och med i år rätt till bo­stads­tillägg. Men reg­ler­na är så krång­li­ga att det krävs bå­de pro­van­sö­kan och lång vän­tan in­nan peng­ar­na finns på kon­tot.

Vid års­skif­tet änd­ra­des reg­ler­na för bo­stads­tillägg, så att fler ska kun­na få del av peng­ar­na. Själ­va tum­re­geln för in­komst­grän­sen har höjts, från 15 000 kro­nor i må­na­den till 16 500 kro­nor ef­ter skatt. Dess­utom har hy­resta­ket lyfts till 7 000 kro­nor. Reg­ler­na för hur in­koms­ten ska be­räk­nas har ock­så änd­rats.

– Vi vet in­te hur många fler som kan få bo­stads­tilläg­get nu, men det är tu­sen­tals. Dess­utom får näs­tan al­la änd­rat bo­stads­tillägg nu, ef­tersom det är fler änd­ring­ar som görs, sä­ger Lin­da Nygren, pen­sions­spe­ci­a­list på Pen­sions­myn­dig­he­ten.

Det max­i­ma­la bo­stads­tilläg­get lig­ger nu på 6 540 kro­nor per må­nad, en dryg tu­sen­lapp mer än ti­di­ga­re. Men just så myc­ket är det få som får.

Tilläg­get, som är en del av det all­män­na pen­sions­sy­ste­met och in­te ett van­ligt bi­drag, är in­komst­prö­vat. Bo­stads­tilläg­get är till för de pen­sio­nä­rer som har det sämst ställt och som in­te har en för­mö­gen­het stör­re än un­ge­fär 100 000, och är en del av grund­skyd­det i pen­sions­sy­ste­met, be­rät­tar Lin­da Nygren.

Nu är det

runt 290 000 pen­sio­nä­rer som får del av det, men hur många som egent­li­gen har rätt till tilläg­get är det ing­en som vet sä­kert. Pen­sions­myn­dig­he­ten kal­lar det för ”mör­ker­ta­let”, och har i upp­drag att in­for­me­ra så att fler kan prö­va om de har rätt till mer peng­ar.

Det är näm­li­gen rätt kom­pli­ce­rat. För att räk­na fram tilläg­get finns en rad oli­ka reg­ler, och den som an­sö­ker om att få del av den­na del av pen­sions­sy­ste­met får be­re­da sig på att bå­de fyl­la i många upp­gif­ter och skaf­fa fram fle­ra oli­ka un­der­lag.

– Det är jät­tekrång­ligt. Men en viss för­enk­ling har gjorts nu, och vi får ock­så ett hand­lägg­nings­sy­stem som kom­mer gö­ra det li­te enkla­re, sä­ger Nygren.

Än­då är det många an­sök­ning­ar som ha­kar upp sig i han­te­ring­en på grund av att de är ofull­stän­di­ga och som tar lång tid.

– Vårt bud­skap är att man ska gö­ra an­sö­kan via web­ben. Då får man bätt­re stöd för vil­ka un­der­lag man mås­te skic­ka in.

Det finns ock­så en möj­lig­het att tes­ta sin rätt till tilläg­get ge­nom att gö­ra en pre­li­mi­när be­räk­ning. Då är det ock­så lät­ta­re att se om det är värt mö­dan att skic­ka in en rik­tig an­sö­kan.

– Man kan gö­ra den pre­li­mi­nä­ra an­sö­kan via vår webb, el­ler så kan man ringa till oss el­ler be­sö­ka oss, sä­ger Lin­da Nygren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.