”Nu mås­te man ge­nom­fö­ra en tro­vär­dig ut­red­ning”

Göteborgs-Posten - - Världen - Ham­pus Do­ri­an ham­pus.do­ri­[email protected]

Ef­ter att ti­di­ga­re be­stämt ha för­ne­kat an­svar för flyg­planskra­schen i ons­dags er­kän­ner nu Iran att det sköts ned av miss­tag. – De ha­de in­te så myc­ket till val, sä­ger Rouz­beh Par­si, Mel­la­nö­stern­ex­pert på Utri­kes­po­li­tis­ka in­sti­tu­tet.

– Det har kom­mit så många krav och be­vis ut­i­från att de blev tvung­na att er­kän­na. Det är såklart en enorm pre­stige­för­lust, in­hemskt men ock­så gente­mot om­värl­den, att nå­got så­dant här kun­de ske. Det går in­te att få till­ba­ka män­ni­sko­liv, men i den mån det går att räd­da si­tu­a­tio­nen så byg­ger det nu på att man ge­nom­för en trans­pa­rent och tro­vär­dig ut­red­ning som vi­sar vil­ka som bär an­svar, sä­ger Rouz­beh Par­si, Mel­la­nö­stern­ex­pert på Utri­kes­po­li­tis­ka in­sti­tu­tet.

Var­för er­kän­ner Iran just nu?

– När Jus­tin Tru­deau (Ka­na­das pre­miär­mi­nis­ter) och and­ra går ut och sä­ger att de har be­vis så är det in­te läng­re frå­ga om någ­ra kon­spi­ra­tions­te­o­re­ti­ker på Twit­ter, då mås­te man lik­som ge ett svar. Up­pen­bar­li­gen har Iran själ­va ock­så kom­mit fram till att det här är an­led­ning­en.

De in­le­dan­de upp­gif­ter­na som Iran kom med – ska man se dem som re­na lögn­er?

– Det här är in­te ett sy­stem som är be­römt för sin trans­pa­rens. Nu vet in­te jag vem som viss­te vad, men det förs­ta de gör är att för­sö­ka och blå­ne­ka. De viss­te att någon­ting ha­de gått väl­digt fel, men po­äng­en är att de vill und­vi­ka an­svar. Frå­gan nu är i vil­ken ut­sträck­ning de är vil­li­ga att ge­nom­fö­ra en un­der­sök­ning som fak­tiskt vi­sar vil­ka som är an­sva­ri­ga.

Vad in­ne­bär den fel­ak­ti­ga in­for­ma­tio­nen ef­ter att de nu er­känt?

– Det in­ne­bär att de­ras tro­vär­dig­het är än­nu läg­re i ett lä­ge där de verk­li­gen skul­le be­hö­va va­ra tro­vär­di­ga, ef­tersom de ska ge­nom­fö­ra en un­der­sök­ning. Sen är det många and­ra län­der in­blan­da­de i den me­ning­en att de har haft of­fer på pla­net. De län­der­na kom­mer in­te att släp­pa det här för­rän de har fått en för­kla­ring som ver­kar nå­gorlun­da rim­lig.

Vad in­ne­bär det här för Iran rent po­li­tiskt?

– Det be­ror på hur rak­ryg­ga­de de är i att föl­ja de po­li­tis­ka trå­dar­na i det här – oav­sett var de le­der nå­gon­stans – men ock­så om man stäl­ler de an­sva­ri­ga in­för rät­ta. Om det görs på ett trans­pa­rent och tro­vär­digt sätt kanske man kan re­pa­re­ra nå­gon tro­vär­dig­het, men det är ett stort frå­ge­tec­ken.

Hur vik­tigt är det att nå­gon ställs till svars?

– Det är jät­te­vik­tigt, det här är en ka­ta­strof i al­la or­dets be­mär­kel­ser. Dels är det vik­tigt för den po­li­tis­ka tro­vär­dig­he­ten in­ternt, dels gente­mot de län­der som haft of­fer på det här pla­net. För att in­te ta­la om off­rens fa­mil­jer.

När Iran nu har er­känt – hur re­le­vant blir den tek­nis­ka un­der­sök­ning­en?

– Jag kan ingen­ting om de tek­nis­ka bi­tar­na, men jag miss­tän­ker att den tek­nis­ka un­der­sök­ning­en blir mind­re vik­tig än ut­red­ning­en kring vem och var­för det sköts ned. En tek­nisk un­der­sök­ning syf­tar ju till att vi­sa vad det tek­nis­ka felet var – här fanns ing­et tek­niskt fel. Det hand­lar sna­ra­re om vem som tryck­te på knap­pen.

Det spe­ku­le­ras fort­fa­ran­de i att Iran sköt ned pla­net med av­sikt – hur tro­ligt el­ler otro­ligt är det?

– Re­ge­ring­en har ab­so­lut ingen­ting att vin­na på det här, de mås­te för­sö­ka ro hamn en ut­red­ning och har för­lo­rat bå­de tro­vär­dig­het och pre­stige, vil­ket även mi­li­tä­ren har gjort. Jag har väl­digt svårt att se vem i Iran som skul­le tjä­na på att gö­ra det här med flit, vad mo­ti­vet skul­le va­ra.

Bild: Utri­kes­po­li­tis­ka in­sti­tu­tet

Rouz­beh Par­si, Mel­la­nö­stern­ex­pert vid Utri­kes­po­li­tis­ka in­sti­tu­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.