Fak­ta: Jor­bäv­ning­en i Hai­ti

Göteborgs-Posten - - Världen -

En jord­bäv­ning med mag­ni­tu­den

• 7,0 på Rich­terska­lan drab­ba­de Hai­ti den 12 ja­nu­a­ri 2010.

Den tät­be­fol­ka­de hu­vud­sta­den

Port-au-Prin­ce med om­nejd fick ta de hår­das­te stö­tar­na. För­öd­el­sen där var enorm.

To­talt dog mel­lan 220 000

• och 300 000 (finns ing­en of­fi­ci­ell döds­siff­ra) och mil­jo­ner män­ni­skor för­lo­ra­de si­na hem.

Tio år ef­ter jord­bäv­ning­en är

• lä­get myc­ket in­sta­bilt i Hai­ti. De eko­no­mis­ka och po­li­tis­ka spän­ning­ar­na har ökat i den ka­ri­bis­ka na­tio­nen som till ytan är nå­got mind­re än Små­land. Ut­bredd fat­tig­dom, kor­rup­tion, våld och brist på ar­be­te är någ­ra av pro­ble­men.

Ut­ö­ver 2010 har Hai­ti drab­bats

• av fle­ra na­tur­ka­ta­stro­fer.

En­ligt hjälp­or­ga­ni­sa­tio­nen Lä­ka­re

• ut­an grän­ser har lan­det svårt att till­han­da­hål­la med­bor­gar­na grund­läg­gan­de vård. Det rå­der brist på lä­ke­me­del, syr­gas, blod, bräns­le och per­so­nal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.