FN rös­ta­de för fort­satt hjälp till krigs­drab­ba­de Sy­ri­en

Göteborgs-Posten - - Världen - TT-AFP-Reu­ters

FN:s sä­ker­hets­råd har rös­tat ige­nom en för­läng­ning av till­stån­det för grän­sö­ver­skri­dan­de hjälp till det krigs­drab­ba­de Sy­ri­en. Men det nya be­slu­tet är en kom­pro­miss och be­grän­sar FN:s möj­lig­he­ter att hjäl­pa de nöd­ställ­da. – Sy­ri­er kom­mer att dö som ett re­sul­tat av den här re­so­lu­tio­nen, sä­ger USA:s FN-am­bas­sa­dör Kel­ly Craft.

Hjäl­pen, som se­dan 2014 har kom­mit in i Sy­ri­en via fy­ra över­gång­ar, är en vik­tig liv­li­na för mil­jon­tals sy­ri­er, men ho­ta­des att skä­ras av helt om FN:s sä­ker­hets­råd in­te klub­ba­de ige­nom en ny re­so­lu­tion på fre­da­gen.

Till slut kun­de rå­det enas om en kom­pro­miss ef­ter ett ryskt för­slag, som in­ne­bär att hjälp kan fö­ras in från Tur­ki­et via två över­gång­ar, och ba­ra i sex må­na­der i stäl­let för ett år. Ti­di­ga­re över­gång­ar i Irak och Jor­da­ni­en får in­te läng­re an­vän­das.

Men det var in­te helt gi­vet att sä­ker­hets­rå­det skul­le kom­ma till ett be­slut. Re­so­lu­tio­nen som har tillå­tit FN att fö­ra in hjälp över grän­sen löp­te ut vid mid­natt, se­dan Ryss­land och Ki­na i de­cem­ber la­de ve­to i sä­ker­hets­rå­det mot en ettå­rig för­läng­ning. Ryss­land har dess­utom ho­tat med ett nytt ve­to mot all grän­sö­ver­skri­dan­de hjälp om lan­det in­te fick ige­nom si­na krav.

Ryss­land av­stod till­sam­mans

med Ki­na från att rös­ta för re­so­lu­tio­nen. Det gjor­de även USA och Stor­bri­tan­ni­en,

i pro­test mot att den blev ur­vatt­nad. Öv­ri­ga el­va med­lem­mar rös­ta­de för den.

– VI gav rys­sar­na en tum och de tog en mil­jon, sä­ger USA:s FN-am­bas­sa­dör Kel­ly Craft ef­ter om­röst­ning­en, och be­skri­ver re­so­lu­tio­nen som skam­ligt otill­räck­lig.

– Den här re­so­lu­tio­nen in­ne­bär att sy­ri­er­na helt i onö­dan kom­mer att li­da. Sy­ri­er kom­mer att dö som ett re­sul­tat av det här.

Hon får med­håll

av Stor­bri­tan­ni­ens am­bas­sa­dör Ka­ren Pi­er­ce, som an­kla­gar Ryss­land för att po­li­ti­se­ra hjäl­pen.

– Det sy­ris­ka fol­ket har sett många mör­ka da­gar se­dan 2011, men den här da­gen är po­ten­ti­ellt en av de mest sorg­li­ga, för det är förs­ta gång­en en med­lem av sä­ker­hets­rå­det har spe­lat ett po­li­tiskt spel med den hu­ma­ni­tä­ra hjäl­pen, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Ryss­land spe­lar tär­ning med fol­kets liv i nord­öst­ra Sy­ri­en.

Men Ryss­lands FN-am­bas­sa­dör Vas­si­lij Ne­ben­zia av­fär­dar kri­ti­ken.

– Al­la des­sa rop om en nä­ra fö­re­stå­en­de ka­ta­strof och olyc­kor som nord­öst­ra Sy­ri­en ho­tas av om vi stänger en grän­sö­ver­gång är helt ir­re­le­vant för hu­ma­ni­tär hjälp till re­gi­o­nen kom­mer in­i­från Sy­ri­en, sä­ger han.

FN har via grän­sö­ver­skri­dan­de bi­stånd se­dan 2014 skic­kat in om­kring 30 000 last­bi­lar fyll­da med mat, me­di­cin och and­ra för­nö­den­he­ter till Sy­ri­en, en­ligt FN:s sam­ord­nings­or­gan för nöd­hjälp (Ocha), som även upp­ger att fy­ra mil­jo­ner män­ni­skor är be­ro­en­de av hjäl­pen.

Ar­kiv­bild: Ghaith al-Say­ed

Ci­vi­la på flykt un­dan den sy­ris­ka of­fen­si­ven mot Id­lib den 24 de­cem­ber för­ra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.