Hög­hus bröt mot bygg­reg­ler – spräng­des

Göteborgs-Posten - - Världen -

Två hög­hus med lyx­bo­stä­der har sprängts i den in­dis­ka del­sta­ten Ke­ra­la. An­led­ning­en är ett be­slut från lan­dets högs­ta dom­stol för­ra året då bygg­na­der­na för­kla­ra­des bry­ta mot bland an­nat reg­ler om strand­skydd.

Ke­ra­la lig­ger i syd­väst­ra In­di­en och är känd för sin käns­li­ga kust­nä­ra na­tur. Re­gi­o­nen drab­ba­des 2018 hårt av kraf­ti­ga över­sväm­ning­ar vars ka­ta­stro­fa­la följ­der skyll­des på den an­svars­lö­sa ex­pan­sio­nen på bo­stads­mark­na­den. Se­dan dess har in­dis­ka myn­dig­he­ter bli­vit allt tuf­fa­re mot bygg­bo­lag som bry­ter mot mil­jö­reg­ler. (TT)

Bild: R S Iy­er

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.