Drott­ning­en vi­sar vem som har mak­ten

Det är drott­ning­en som be­stäm­mer. Först från­tog hon so­nen Andrew kung­li­ga upp­gif­ter. Nu över­vä­ger hon Har­ry och Meg­hans fram­tid. Det är Kro­nan, in­te per­so­ner­na, som är i fo­kus.

Göteborgs-Posten - - Världen - Britt-Ma­rie Matts­son britt-ma­rie.matts­[email protected]

Prins Har­ry och Meg­han, her­tig­pa­ret av Sus­sex, över­ras­ka­de up­pen­bar­li­gen drott­ning Eli­za­beth II och tron­föl­ja­ren prins Char­les med be­slu­tet att ta ett steg till­ba­ka i kung­li­ga sam­man­hang och de­la sin tid mel­lan Stor­bri­tan­ni­en och USA/Ka­na­da. Be­ske­det från her­tig­pa­ret var vagt for­mu­le­rat och ha­de in­te malts ige­nom på de tra­di­tio­nel­la kvar­nar­na in­om ho­vet och med re­ge­ring­en.

Drott­ning­en var – som det he­ter när hon ogil­lar nå­got – in­te ro­ad.

Prins Har­ry är son till prins Char­les

och prin­ses­san Di­a­na och finns som num­mer sex i suc­ces­sions­ord­ning­en ef­ter sin far, sin äld­re bror Wil­li­am och den­nes tre barn. Ef­ter Har­ry kom­mer den eg­ne so­nen.

Drott­ning­en har un­der årens lopp vi­sat stort tå­la­mod med si­na barns val av part­ners och livs­stil. Char­les upp­sli­tan­de skils­mäs­sa från Di­a­na, lång­va­ri­ga re­la­tion re­dan un­der äk­ten­ska­pet med Ca­mil­la Par­ker-Bow­les och slut­li­gen gif­ter­må­let med hen­ne var en föl­je­tong som drott­ning­en tving­a­des ac­cep­te­ra. Dot­tern An­nes skils­mäs­sa och nya äk­ten­skap pas­se­ra­de in­te hel­ler obe­märkt för­bi lik­som so­nen Andrews äk­ten­skap och skils­mäs­sa från Sa­rah ”Fer­gie” Fergus­son. Yngs­te so­nen Ed­ward har levt ett mer till­ba­kadra­get liv.

Ge­men­samt för en

del med­lem­mar av den brit­tis­ka kung­a­fa­mil­jen är att de upp­trätt som ce­leb­ri­te­ter sam­ti­digt som de kun­nat dra nyt­ta av den sär­skil­da ställ­ning som det kung­li­ga och när­he­ten till drott­ning­en med­för.

När prins Char­les och Di­a­na skil­de sig – och den långa re­la­tio­nen med Ca­mil­la Par­ker-Bow­les blev känd – fanns tan­ken att Char­les skul­le tving­as av­stå från sin plats i suc­ces­sions­ord­ning­en till för­mån för so­nen Wil­li­am. Men med åren har kri­ti­ken mot Char­les kling­at av och han står på tur att ta över den dag som hans mor drott­ning Eli­za­beth II av­li­der el­ler ab­di­ke­rar av ål­ders- el­ler häl­so­skäl. Drott­ning­en är 93 år, prins Char­les är 71.

Men att drott­ning­en nu­me­ra in­te läg­ger fing­rar­na emel­lan när det gäl­ler bar­nen vi­sar hen­nes dras­tis­ka be­slut att från­ta den näst älds­te so­nen prins Andrew, 59 år, hans kung­li­ga upp­gif­ter. Andrew har he­la sitt liv haft en oklar kung­lig roll där främ­jan­det av brit­tis­ka fö­re­tags­in­tres­sen in­ter­na­tio­nellt har va­rit ett in­slag.

Men han har

kun­nat ri­da högt på att va­ra son till drott­ning­en och har gär­na fes­tat i kret­sar som haft in­tres­se av att rö­ra sig kring kung­a­hu­set. Den ame­ri­kans­ke af­färs­man­nen Jeff­rey Ep­ste­in fanns länge bland prin­sens be­kan­ta, ock­så se­dan Ep­ste­in dömts för sex­brott mot min­derå­ri­ga. Prins Andrew åter­finns i det över 2 000 si­dor tjoc­ka do­ku­ment som låg till grund för att Ep­ste­in för­ra året greps av po­lis. Ep­ste­in häng­de sig i sin cell i au­gusti se­dan han ho­tats av 45 års fäng­el­se för över­grepp mot unga

De ne­ga­ti­va re­ak­tio­ner­na blev om­fat­tan­de och drott­ning­en fick nog av sin son som fö­re­trä­da­re för kung­a­hu­set. Of­fi­ci­ellt tog prins Andrew en pa­us, san­ning­en var att drott­ning­en från­tog ho­nom hans upp­gif­ter

flic­kor och för att ha er­bju­dit min­derå­ri­ga till si­na vän­ner, bland dem prins Andrew.

Det var när prin­sen ny­li­gen – ef­ter bild­be­vis och vitt­nes­mål – för­sök­te ren­två sig från an­kla­gel­ser­na i en in­ter­vju med BBC som ri­dån gick ned. De ne­ga­ti­va re­ak­tio­ner­na blev om­fat­tan­de och drott­ning­en fick nog av sin son som fö­re­trä­da­re för kung­a­hu­set. Of­fi­ci­ellt tog han en pa­us, san­ning­en var att drott­ning­en från­tog ho­nom hans upp­gif­ter.

Det­ta in­ne­bar att

ock­så hans dött­rar – prin­ses­sor­na Be­a­trice och Eu­ge­nie – ställ­des åt si­dan. Andrews ti­di­ga­re fru Sa­rah ”Fer­gie” Fergus­son av­slö­ja­des för någ­ra år se­dan vid i en smyg­ta­gen vi­de­o­in­spel­ning då hon lo­va­de någ­ra på­ståd­da af­färs­män in­gång­ar till kung­a­hu­set via sin ex­man.

Hon har se­dan skils­mäs­san ut­nytt­jat sin när­het till kung­a­hu­set i en rad re­klam­sam­man­hang och har an­vänts som ett loc­kan­de namn av oli­ka or­ga­ni­sa­tio­ner. Med Andrews fall har bå­de hon och dött­rar­na fått mer kom­pli­ce­ra­de rol­ler som ce­leb­ri­te­ter med kung­lig an­knyt­ning.

Prins Har­ry har, lik­som sin äld­re bror Wil­li­am, ta­lat om hur de­ras mor Di­a­na ja­ga­des av me­di­er­na och hur il­la de ta­git vid sig av of­fent­lig­he­ten. Men me­dan Wil­li­am an­pas­sat sig till det kung­li­ga li­vet och va­rit för­sik­tig med ut­sväv­ning­ar­na har Har­ry va­rit hans ra­ka mot­sats. Myc­ket har för­lå­tits och för­kla­rats med ung­dom­ligt oför­stånd, som till ex­em­pel att han val­de att ha en arm­bin­del med na­zi­kor­set på en maske­rad.

Av­stån­det mel­lan brö­der­na

har vid­gats och be­kräf­tats se­dan de bå­da gift sig och skaf­fat fa­mil­jer. Men lo­ja­li­te­ten med kung­a­fa­mil­jen och an­sva­ret för kung­a­hu­sets fort­lev­nad har va­rit nyc­keln till det pri­vi­le­gi­e­ra­de liv som de bå­da le­ver. När­he­ten till kro­nan är av­gö­ran­de.

Prins Har­ry och Meg­han, her­tig­pa­ret av Sus­sex, med­de­la­de vid sin sons fö­del­se att han in­te skall ti­tu­le­ras prins och tills vi­da­re in­te skall ha her­tig­ti­tel (men han kan är­va den ef­ter sin far).

I en länge pla­ne­rad tv-in­ter­vju i Afri­ka ta­la­de Har­ry och Meg­han i hös­tas om att de kän­de sig pres­sa­de av det of­fent­li­ga li­vet, att de tänk­te ta en pa­us och Har­ry be­kräf­ta­de att re­la­tio­nen till bro­dern Wil­li­am för­säm­rats

Men den yt­ter­li­ga­re för­änd­ring­en i pa­rets liv kom som en över­rask­ning för drott­ning­en och prins Char­les och från Buc­king­ham Pa­la­ce kom­mer be­ske­det att pa­rets ställ­ning nu ut­reds och att ett be­slut skall kom­ma skynd­samt.

Det är in­te läng­re her­tig­pa­ret som be­stäm­mer. Drott­ning­en av­gör vad som är bäst för kro­nan.

Med det snab­ba

be­slu­tet att från­ta prins Andrews hans kung­li­ga upp­gif­ter vi­sar drott­ning­en att hon stra­mar upp vil­ka som till­hör det vi­da­re be­grep­pet kung­a­fa­mil­jen och det snä­va kung­a­hu­set. Den of­fi­ci­el­la bil­den vid jul vi­sar drott­ning­en, prins Char­les, prins Wil­li­am och hans älds­te son prins Ge­or­ge i den strik­ta suc­ces­sions­ord­ning­en till tro­nen. Att va­ra ce­leb­ri­tet med kung­lig an­knyt­ning är in­te det sam­ma som att va­ra kung­lig med di­rekt när­het till kro­nan.

Drott­ning­ens ma­ke, prins Philip, har av ål­ders­skäl (han är 98 år) dra­git sig till­ba­ka ef­ter att ha för­or­sa­kat en tra­fi­ko­lyc­ka. Men drott­ning­en full­föl­jer si­na upp­gif­ter som van­ligt.

De nor­dis­ka kung­a­hu­sen

är in­ne på sam­ma lin­je som det brit­tis­ka när det gäl­ler att snä­va in vil­ka som till­hör kung­a­hu­set och står nä­ra tro­nen och vil­ka som räk­nas in i be­grep­pet kung­a­fa­mil­jen med ingif­ta, barn och släk­ting­ar.

Ing­en av de nu re­ge­ran­de mo­nar­ker­na i Nor­den har avi­se­rat att de tän­ker ab­di­ke­ra av ål­ders­skäl. Ryk­ten gör gäl­lan­de att Drott­ning Mar­gret­he av Dan­mark (79 år) skul­le va­ra be­redd att läm­na över till sin son kron­prins Fre­de­rik in­om de när­mas­te åren men det­ta har de­men­te­rats. Hon har va­rit drott­ning se­dan 1972. Norges kung Ha­rald (82 år) har va­rit kung se­dan 1991 och har det se­nas­te året li­dit av svik­tan­de häl­sa. So­nen Haa­kon står på tur för tro­nen. Sve­ri­ges kung Carl XVI Gustaf (73 år) till­träd­de som re­gent 1973 och är den svens­ke kung som sut­tit längst på tro­nen. Han ar­be­tar som van­ligt.

Brit­tis­ka Eli­za­beth II

in­ne­har en sär­ställ­ning som monark, hon till­träd­de 1953. Hon an­ses va­ra drott­ning­ar­nas drott­ning.

Prins Andrew trod­de up­pen­bar­li­gen att han be­stäm­de om sin kung­li­ga fram­tid. Det vi­sa­de sig va­ra fel. Det är in­te hel­ler Har­ry och Meg­han som be­slu­tar själ­va hur kung­li­ga de vill va­ra.

Bild: Da­ni­el Le­al-Oli­vas

Prins Har­ry och Meg­han, her­tig­pa­ret av Sus­sex, med­de­la­de kryp­tiskt att de vil­le de­la sin tid mel­lan Eng­land och USA/Ka­na­da.

Bild: Chris Jack­son

På bil­der kan man allt of­ta­re se den strik­ta suc­ces­sions­ord­ning­en till tro­nen.

Bild: Sakchai La­lit

Prins Andrew från­togs ny­li­gen sin kung­li­ga upp­gif­ter.

Bild: Jon Su­per

Prins Wil­li­am och Ka­te med de­ras barn prins Ge­or­ge och prin­ses­san Char­lot­te.

Bild: Philip Tosca­no

Den 98-åri­ge prins Philip har dra­git sig till­ba­ka.

Bild: Ra­nald Mac­ke­ch­nie

Prins Char­les, prins Wil­li­am, prins Ge­or­ge och Drott­ning Eli­za­beth på det år­li­ga jul­kor­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.