Man­ches­ter Uni­ted gick på knock mot Nor­wich

Man­ches­ter Uni­ted gör sitt för att ha­ka på topp fy­ra-la­gen i Pre­mi­er Le­a­gue. Hem­ma mot Nor­wich blev det stor­se­ger med 4–0. Sam­ti­digt fick Sout­hamp­ton li­te upp­rät­tel­se mot Lei­ces­ter ef­ter hös­tens 0–9-för­lust.

Göteborgs-Posten - - Sport - Pel­le Strand­man TT

Så här långt har det va­rit en sva­jig sä­song för Man­ches­ter Uni­ted – men hem­ma­se­gern mot Nor­wich var desto mer sta­bil.

De grön­gu­la gäs­ter­na fick re­sa hem från Old Trafford med en 0–4-torsk i ryg­gen ef­ter en mäk­tig upp­vis­ning av Ole Gun­nar Solsk­jaers man­skap.

I sitt 200:e fram­trä­dan­de för klub­ben vi­sa­de Mar­cus Rash­ford Uni­ted vägen ge­nom att bredsi­da in Ju­an Ma­tas pre­ci­sa in­lägg på vol­ley i den 27:e mi­nu­ten.

Och i den and­ra halv­le­ken loss­na­de det re­jält för hem­ma­la­get ef­ter att den 19-åri­ge väns­ter­bac­ken Bran­don Wil­li­ams ta­git en löp­ning från kan­ten och ri­vits ned av mål­vak­ten Tim Krul i straff­om­rå­det.

Fram klev Rash­ford som från el­va­me­ter­s­punk­ten smäll­de in sitt and­ra mål för da­gen och 14:e för sä­song­en.

Ant­ho­ny Mar­ti­al ut­ö­ka­de målskör­den ef­ter att ha tryckt in 3–0 med pan­nan in­nan 18-åri­ge ta­lang­en Ma­son Gre­enwood pla­ce­rat in slut­re­sul­ta­tet 4–0 med väns­tern.

Se­gern, där Victor Nils­son Lin­delöf spe­la­de he­la mat­chen, gör att Man­ches­ter Uni­ted alltjämt är fem po­äng ef­ter Chel­sea som sam­ti­digt hem­ma­beseg­ra­de Burn­ley med 3–0 och fort­sät­ter att in­ne­ha den åtrå­vär­da fjär­de­plat­sen.

Desto mer trögt går det för Ar­se­nal vars nye ma­na­ger Mi­kel Ar­te­ta ba­ra står på en se­ger ef­ter fy­ra Pre­mi­er Le­a­gue-mat­cher vid rod­ret. Bor­ta mot Crys­tal Pa­la­ce fick ”Gun­ners” nöja sig med en po­äng ef­ter 1–1 på Sel­hurst Park.

Mat­chens central­fi­gur: Pi­er­re-Eme­rick Au­ba­mey­ang, som bå­de gjor­de mål och fick rött kort.

Ef­ter sitt 1–0-mål fick den ga­bo­ne­sis­ke an­fal­la­ren se lag­kam­ra­ten Da­vid Luiz sty­ra in Jor­dan Ay­ews av­slut i eget mål, fram till 1–1 – och kort där­på blev han ut­vi­sad ef­ter att ha stämp­lat Crys­tal Pa­la­ces Max Mey­er över fot­le­den.

Da­gens sto­ra Pre­mi­er Le­a­gue-skräll hit­ta­de vi dock i Lei­ces­ter där hem­ma­la­get, som lig­ger tvåa i ta­bel­len, över­ras­kan­de för­lo­ra­de mot Sout­hamp­ton med 1–2.

Re­sul­ta­tet in­ne­bar en gruv­lig re­vansch för ”The Saints” som i hös­tens mö­te la­gen emel­lan för­lo­ra­de med he­la 0–9 hem­ma på St Ma­ry’s Sta­di­um.

Det blev ock­så till slut en ny vinst för Li­ver­pool mot Tot­ten­ham på Tot­ten­ham Hotspur Sta­di­um. Mat­chen slu­ta­de 0-1 till Li­ver­pool som nu har fem ra­ka seg­rar mot ”Spurs”.

Li­ver­pool le­der li­gan med ett glapp på he­la 16 po­äng ned till två­an Lei­ces­ter och kom­mer om ingen­ting myc­ket ovän­tat in­träf­far vin­na sin förs­ta li­ga­ti­tel se­dan 1990.

Bild: Mar­tin Ric­kett

Mar­cus Rash­ford ger Man­ches­ter Uni­ted led­ning­en mot Nor­wich.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.