Vad är en kul­tur­tid­skrift?

Göteborgs-Posten - - Kultur -

FSK, För­e­ning­en för Sve­ri­ges • kul­tur­tid­skrif­ter, de­fi­ni­e­rar en kul­tur­tid­skrift en­ligt föl­jan­de:

”En pub­li­ka­tio­nen som pre­sen­te­rar, be­va­kar och för­dju­par in­om de skil­da konstar­ter­nas om­rå­den el­ler be­hand­lar po­li­tis­ka, so­ci­a­la el­ler eko­no­mis­ka sam­hälls­frå­gor. En kul­tur­tid­skrift ska ge ut­rym­me för ana­lys och idéde­batt, va­ra pe­ri­o­diskt ut­gi­ven i tryckt el­ler di­gi­tal form.”

Kul­tur­rå­det vill­ko­rar i sin tur • för­sörj­nings­stö­det så här:

“Tid­skrif­ter som vän­der sig till en all­män publik med kul­tur­de­batt i vid me­ning. Kul­tur­tid­skrif­ter ger ut­rym­me för ana­lys och pre­sen­ta­tion in­om kul­tur och konstar­ter.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.