Fak­ta: Så mins­kar du stres­sen hos din hund

Göteborgs-Posten - - Hälsa -

Um­gås och lek med din hund.

Och lägg un­dan mo­bil­te­le­fo­nen.

Bli med­ve­ten om din egen

• stress. Hur be­ter jag mig när jag blir stres­sad?

För­vän­tan kan ska­pa stress –

• in­te minst vad man tror att and­ra tror om en själv.

Vad sig­na­le­rar mitt kropp­s­pråk?

Ger jag dubb­la sig­na­ler?

Lär dig att han­te­ra ner­vo­si­tet.

Ska­pa fo­kus och kon­troll.

Ut­gå från din hunds in­di­vi­du­el­la

• be­hov.

Var dig själv. Du kan in­te lu­ra

• din hund.

Käl­lor: Åsa El­gqvist Lund­gren, lä­ra­re och in­struk­tör i Svens­ka Bruks­hund­klub­ben, John­ny Lun­dqvist, in­struk­tör,samt

be­te­en­de­bi­o­log Lina Roth

Ar­ti­keln Long-term stress le­vels

• are synchro­ni­zed in dogs and their ow­ners pub­li­ce­ra­des i Sci­en­ti­fic Re­ports 2019.

Ar­ti­keln Hair cor­ti­sol va­ri­es with

• se­a­son and li­fe­sty­le and re­la­tes to hu­man in­te­rac­tions in Ger­man shep­herd dogs pub­li­ce­ra­des i Sci­en­ti­fic Re­ports 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.