Fe­mi­nis­men mås­te ock­så se Tin­der­män­nen

Göteborgs-Posten - - Kultur - Björn Wer­ner bjorn.wer­[email protected]

De­bat­ten i Ak­tu­ellt un­der tors­da­gen skul­le hand­la om män som ham­nat ut­an­för i sam­häl­let. Istäl­let: ”Ska vi sträc­ka ut en jäm­lik­he­tens hand till IS-kri­ga­re som tyc­ker att de har rätt till att ha en ya­zi­disk sexslav?”. Ka­ta­ri­na Wenn­stams frå­ga brän­de över TV-stu­di­ons glas­bord. Hon tit­ta­de strängt på mig. En mil­li­se­kunds rys­ning ila­de ge­nom krop­pen.

In­te på grund av den till­spet­sa­de frå­gan, ut­an över hur orim­lig de­bat­ten om mäns roll i sam­häl­let har bli­vit. Att en en­da tyc­ka­re får för sig att vri­da en dis­kus­sion om en ut­sla­gen grupp till ett sam­tal om mäns rätt till sex bor­de va­ra bi­sarrt. Istäl­let fram­står det som en själv­klar­het.

Det hand­lar, nog, ty­värr in­te om ett miss­för­stånd. Det ver­kar som att Ka­ta­ri­na Wenn­stam och and­ra de­bat­tö­rer, själv­klart med god in­komst och ett väl­fun­ge­ran­de yr­kes­liv, som ytt­rat sig i frå­gan om de så kal­la­de ”Tin­der­män­nen” tror att kvin­nors rätt till sin egen kropp står i kon­flikt med rim­li­ga livschan­ser för al­la – in­klu­si­ve män. Kanske för att de står kvar i en för­le­gad ana­lys av pat­ri­ar­ka­la makt­struk­tu­rer. En som sä­ger att al­la män – i al­la lä­gen – är över­ord­na­de kvin­nor.

I den mån det­ta ti­di­ga­re har va­rit rik­tigt är det vik­tigt att vi nu rör oss bort­om den­na en­di­men­sio­nel­la syn: för det är ett syn­sätt som in­te räc­ker för att be­skri­va sam­häl­let. In­te ba­ra. Per­spek­ti­vet är för­stås vik­tigt. Ge­nom det kan man kon­sta­te­ra att det hos vis­sa fort­fa­ran­de le­ver kvar en djupt för­le­gad upp­fatt­ning om att män skul­le ha rätt att äga kvin­nors krop­par. Att det­ta mås­te mot­ver­kas med bå­de lag­stift­ning och tyd­li­ga nor­mer är vi al­la över­ens om.

Men än­då – att vi vet det rör oss in­te en tum när­ma­re en för­stå­el­se om var­för så­na tan­kar alls kan slå rot, spri­das och växa så till den grad att det i de värs­ta avar­ter­na le­der till IS-kri­ga­re och in­cel-ter­ro­rism. Det är ju in­te som att det är de idéer­na ma­jo­ri­tets­sam­häl­let för­sö­ker eta­ble­ra. Tvärtom.

För att för­stå var­för krävs, som det kal­las, en in­ter­sek­tio­nell och ma­te­ri­ell fe­mi­nis­tisk ana­lys. Att se att det i da­gens sam­häl­le är möj­ligt för en man att på många sätt va­ra un­der­ord­nad många kvin­nor. För en man ut­an in­komst och ut­bild­ning är i vårt sam­häl­le ock­så en man ut­an makt – in­te minst då kvin­nor och män i öv­rigt åt­nju­ter sam­ma rät­tig­he­ter. Det som Wenn­stam be­skri­ver som ”en sol­upp­gång i en ny tid, där det in­te läng­re är själv­klart för en man att få le­va i en re­la­tion el­ler ha sex” (Ex­pres­sen 7/1).

Om det ba­ra hand­la­de om att män och kvin­nor var jäm­li­ka ak­tö­rer på en platt kär­leks­mark­nad skul­le jag ge Wenn­stam rätt. Men om or­sa­ken sna­ra­re be­ror på väx­an­de fat­tig­dom och en­sam­het har jag svårt att se det som en se­ger. För vem? Hur får det de ut­stöt­ta män­nen som bör­jat ut­veck­la idéer som sam­häl­let vill se mind­re av att kom­ma på and­ra tan­kar? Dröm­mar om man­lig do­mi­nans. Om rät­ten till en kvin­na. Det är ing­en sol­upp­gång.

Bäs­ta sät­tet att mot­ver­ka det­ta är att ge män i det­ta lä­ge nytt hopp om att det sam­häl­le de bor i vill dem väl. Själv­klart in­te i form av någ­ra löf­ten om re­la­tio­ner, men där­e­mot en väg in i vär­men – till ar­be­te och ut­bild­ning och fast bo­stad. Grund­för­ut­sätt­ning­ar för att se­dan, om lyc­kan vill, i för­läng­ning­en hit­ta kär­le­ken. Det är att er­bju­da fram­tids­tro.

Ge­nom att in­te se det­ta bi­drar Ka­ta­ri­na Wenn­stam och and­ra istäl­let till mer po­la­ri­se­ring. Det blir så när fo­kus ba­ra ham­nar på de ut­sat­ta män­nens åsik­ter och hand­ling­ar, istäl­let för or­sa­ken bakom. För hur vid­ri­ga vis­sa män än är – så kom­mer pro­ble­met ald­rig gå att lö­sa ba­ra ge­nom att för­dö­ma dem.

Hur vid­ri­ga vis­sa män än är – så kom­mer pro­ble­met ald­rig gå att lö­sa ba­ra ge­nom att för­dö­ma dem

De­bat­ten om Tin­der­män­nen har till stor del kom­mit att hand­la om rät­ten till sex. Men det är en fe­mi­nis­tisk ana­lys som mås­te upp­da­te­ras med fler di­men­sio­ner, tyc­ker GP:s kul­tur­chef Björn Wer­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.