Fö­del­se­da­gar

Göteborgs-Posten - - Namn -

För 61 år se­dan, 1959, föd­des ar­tis­ten Per Gess­le. Med grup­pen Gyl­le­ne Ti­der släpp­te han lå­tar som ”Le­va li­vet” (1981) och ”Som­mar­ti­der” (1982). Där­ef­ter bil­da­de han Rox­et­te med Ma­rie Fred­riks­son 1985. De­ras sing­el ”The look” (1988) in­ne­bar ett in­ter­na­tio­nellt ge­nom­brott. Se­dan 1990-ta­let har Gess­le främst va­rit verk­sam som so­lo­ar­tist. Han spe­la­de in al­bu­met ”En vac­ker natt” (2017) i Nashvil­le.

För 71 år se­dan, 1949, föd­des den ja­pans­ke för­fat­ta­ren och över­sät­ta­ren Haru­ki

Mur­a­ka­mi. Han har skri­vit en del re­por­ta­ge­böc­ker, men främst ro­ma­ner och no­vel­ler, of­ta med dröm­li­ka el­ler sur­re­a­lis­tis­ka in­slag. 1987 slog han ige­nom in­ter­na­tio­nellt med kär­leks­hi­sto­ri­en ”Nor­wegi­an wood”. Åren 2009–2010 pub­li­ce­ra­des hans tri­lo­gi ”IQ84”.

Bild: Jo­nas Ek­strö­mer

Per Gess­le fyl­ler 61 år idag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.