Mis­sa ing­et i spor­tens värld – här är al­la sto­ra sport­hän­del­ser 2020

Fot­bolls-EM på tolv or­ter över he­la kon­ti­nen­ten och OS i To­kyo. Det blir höjd­punk­ter­na un­der spor­tå­ret 2020, som ock­så in­ne­hål­ler hand­bolls-EM på hem­ma­plan och en ny skid­tour mel­lan Sve­ri­ge och Nor­ge.

Göteborgs-Posten - - Sport - Mi­kael For­sell TT

De olym­pis­ka spe­len blir 2020 års störs­ta spor­te­ve­ne­mang. Täv­ling­ar­na av­görs mel­lan den 24 ju­li och 9 au­gusti i den ja­pans­ka hu­vud­sta­den där ar­ran­gö­rer­na re­dan fått ta kon­se­kven­sen av den höga vär­me och luft­fuk­tig­het som vän­tar.

Ex­tra krä­van­de gre­nar som ma­ra­ton och gång flyt­tas till den nord­li­ga sta­den Sap­po­ro, me­dan and­ra spor­ter får ti­di­ga­re start­ti­der än van­ligt för att und­vi­ka het­tan.

Ef­ter mas­siv kri­tik mot någ­ra av de se­nas­te olym­pis­ka spe­len eko­no­mis­ka våg­spel har To­kyo­ar­ran­gö­rer­na för­sökt gö­ra spe­len mer håll­ba­ra och bil­li­ga­re ge­nom att an­vän­da så många be­fint­li­ga are­nor som möj­ligt och in­te byg­ga så många nya.

Där­för blir täv­ling­ar­na ut­sprid­da över he­la den väl­di­ga mång­mil­jonsta­den.

Men ing­et blir så ut­spritt som årets and­ra sto­ra eve­ne­mang, her­rar­nas fot­bolls-EM, som ar­ran­ge­ras på tolv oli­ka plat­ser runt om i Eu­ro­pa mel­lan den 12 ju­ni och 12 ju­li. Sve­ri­ge spe­lar si­na grupp­spels­mat­cher i Bil­bao och Dublin. Se­mi­fi­na­ler och fi­nal spe­lar i Lon­don.

Ef­ter EM får lands­la­get lad­da om till Na­tions Le­a­gue som spe­las un­der hös­ten. Dam­lands­la­get ska sam­ti­digt för­sö­ka kva­la in till 2021 års EM i Eng­land.

På vin­ter­om­rå­det blir det inga VM i al­pint el­ler på ski­dor, där­e­mot ett skid­skyt­te-VM i An­ter­sel­va i nor­ra Ita­li­en.

In­tres­set i skid­värl­den rik­tas istäl­let mot Ski Tour 2020, ett nytt etapp­lopp som ar­ran­ge­ras mel­lan Sve­ri­ge och Nor­ge i feb­ru­a­ri, med start i Ös­tersund och mål­gång i Trond­heim. På pro­gram­met står bland an­nat sprint upp­för skid­bac­ken i Åre och en 38 kilo­me­ter lång etapp mel­lan Stor­li­en på den svens­ka si­dan grän­sen och Merå­ker i Nor­ge.

Dam­kro­nor­na åk­te ur A-grup­pen i årets VM i Fin­land och får för­sö­ka ta sig till­ba­ka till eli­ten via B-VM som av­görs i frans­ka Ang­ers i april. Her­rar­na spe­lar A-VM i Schweiz i maj.

Störs­ta id­rotts­e­ve­ne­mang­et på hem­ma­plan blir her­rar­nas hand­bolls-EM, där Sve­ri­ge spe­lar i Gö­te­borg och Mal­mö. Fi­nal­spe­let av­görs i Stock­holm. I ju­ni spe­las Scan­di­na­vi­an In­vi­ta­tion i ny skep­nad, som den förs­ta mix­ed­täv­ling­en på Eu­ro­pa­tou­ren i golf, på Bro Hof ut­an­för Stock­holm.

Ing­et blir så ut­spritt som her­rar­nas fot­bolls-EM, som ar­ran­ge­ras på tolv oli­ka plat­ser runt om i Eu­ro­pa

Eb­ba An­ders­son och Char­lot­te Kal­la får ja­ga The­re­se Jo­haug över den svensknors­ka grän­sen i den nya skid­tou­ren i vin­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.