Ny star­tel­va – Ols­son läm­nar ja­nu­a­ri­tur­nén

Jan­ne An­ders­son rör som vän­tat om re­jält i Sve­ri­ges star­tel­va i ja­nu­a­ri­tur­néns and­ra lands­kamp, mot Ko­so­vo på sön­dag. Och sak­nas gör bå­de Mar­tin Ols­son och Jor­dan Lars­son.

Göteborgs-Posten - - Sport -

Mar­tin Ols­son läm­nar herr­lands­la­gets ja­nu­a­ri­tur­né i Qa­tar, rap­por­te­rar svens­ka me­di­er på plats i Do­ha.

Den klubb­lö­se fot­bolls­spe­la­ren är de­tal­jer från att skri­va på ett kon­trakt med en ny klubb i Eng­land.

– Om allt stäm­mer skri­ver jag på. Men jag kan be­rät­ta mer i mor­gon (sön­dag), sä­ger 31-åring­en till Ex­pres­sen.

Vil­ken klubb väns­ter­bac­ken är ak­tu­ell för vill han in­te sva­ra på – men Ols­son be­kräf­tar att det rör sig om en eng­elsk klubb.

Mar­tin Ols­son har va­rit klubb­lös se­dan i som­ras då han läm­na­de Swan­sea ef­ter två och en halv sä­song. Han har även re­pre­sen­te­rat Nor­wich Ci­ty och Black­burn och spe­lat 48 mat­cher med det svens­ka lands­la­get.

Den star­tel­va som Jan­ne An­ders­son, en­ligt svens­ka me­di­er på plats, har ta­git ut till mat­chen mot Ko­so­vo be­står av Isak Pet­ters­son, Si­mon Sand­berg, Kri­sop­her Da Graca, Jacob Une Lars­son, Adam

An­ders­son, Alex­an­der Kaca­nik­lic, Au­gust Er­ling­mark, An­ton Sa­létros, Mu­a­mer Tan­ko­vic, Ro­bin Sö­der och Si­mon Hed­lund.

Det in­ne­bär en, så när som på Adam An­ders­son, helt ny star­tel­va jäm­fört i mat­chen mot Mol­da­vi­en.

För­bunds­kap­te­nen Jan­ne An­ders­sons plan är dock att mål­vak­ter­na Isak Pet­ters­son och Pe­ter Abra­hams­son ska få stå varsin halv­lek, lik­som tvil­ling­ar­na Adam och Jo­el An­ders­son, skri­ver TV4:s Fot­boll­s­ka­na­len.

Jor­dan Lars­son, som blev matchvin­na­re i Sve­ri­ges se­ger mot Mol­da­vi­en ti­di­ga­re i vec­kan, har läm­nat tur­nén ef­ter att ha fått en lät­ta­re mus­kel­ska­da i fram­si­da lår.

Alex­an­der Frans­son och Jesper Karl­ström läm­na­de re­dan in­nan tur­nén åter­bud.

Bild: Carl San­din

iFK:s Kristop­her da graca och au­gust Er­ling­mark star­tar bå­da mot Ko­so­vo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.