Ukrains­ka flyg­pla­net sköts ner av Irans mi­li­tär

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - TT-AFP-Reu­ters

Iran rå­ka­de av miss­tag skju­ta ner det ukrains­ka pas­sa­ge­rar­plan som kra­scha­de i ons­dags, det med­gav lan­dets sty­re på lör­da­gen ef­ter att ti­di­ga­re för­ne­kat det­ta.

– Oav­sett om det skett av miss­tag el­ler ej så är det ett ci­vilt flyg­plan och vi mås­te för­dö­ma det, sä­ger utri­kesmi­nis­ter Ann Lin­de (S).

Han ha­de tio se­kun­der på sig att fat­ta be­slut och un­der de rå­dan­de om­stän­dig­he­ter­na fat­ta­de han ett fel­ak­tigt be­slut

Iran rå­ka­de av miss­tag skju­ta ner det ukrains­ka pas­sa­ge­rar­plan som kra­scha­de i ons­dags, med­ger lan­dets sty­re – ef­ter att ti­di­ga­re be­stämt ha för­ne­kat det­ta. Be­fäl­ha­va­ren för det irans­ka re­vo­lu­tions­gar­dets flyg­va­pen tar per­son­li­gen på sig an­sva­ret för ned­skjut­ning­en.

”Isla­mis­ka re­pu­bli­ken Iran be­kla­gar djupt det­ta ka­ta­stro­fa­la miss­tag. Mi­na tan­kar och bö­ner går till al­la sör­jan­de fa­mil­jer”, skri­ver Irans pre­si­dent Has­san Ro­ha­ni på Twit­ter.

Han tilläg­ger att mi­li­tä­rens in­ter­na ut­red­ning sla­git fast att den mänsk­li­ga fak­torn or­sa­kat ned­skjut­ning­en och att de an­sva­ri­ga kom­mer att straf­fas för det ”oför­låt­li­ga miss­ta­get”.

Er­kän­nan­det kom ti­digt på lör­da­gen. Dess­förin­nan ha­de Iran med em­fas av­fär­dat upp­gif­ter om att man le­gat bakom kra­schen och be­skrev till en bör­jan an­kla­gel­ser­na som ”psy­ko­lo­gisk krig­fö­ring”.

Men pres­sen att läg­ga kor­ten på bor­den blev allt stör­re se­dan bå­de USA och Ka­na­da sagt sig ha un­der­rät­tel­ser om att pla­net skju­tits ner från Iran och film­klipp som tyck­tes styr­ka på­stå­en­de­na pub­li­ce­ra­des av in­ter­na­tio­nel­la me­di­er. Dess­utom ha­de man tving­ats god­kän­na med­ver­kan från fle­ra län­der i en ut­red­ning av kra­schen där det san­no­likt ha­de va­rit svårt att döl­ja tec­ken på en ned­skjut­ning.

Pas­sa­ge­rar­flyg­pla­net, som var

på väg mot Ukrai­nas hu­vud­stad Ki­ev, kra­scha­de i ons­dags på ett fält kort ef­ter att det lyft från flyg­plat­sen i Te­he­ran. Samt­li­ga 176 män­ni­skor om­bord om­kom.

Ned­skjut­ning­en sked­de i ett lä­ge där Irans mi­li­tär var på hel­spänn ef­ter att ba­ra någ­ra tim­mar ti­di­ga­re ha ge­nom­fört fle­ra ra­ket­at­tac­ker mot ame­ri­kans­ka mi­li­tär­ba­ser i Irak, som svar på USA:s dö­dan­de av den irans­ke topp­ge­ne­ra­len Qas­sem So­lei­ma­ni.

Vid lunch­tid på lör­da­gen gick be­fäl­ha­va­ren för Irans re­vo­lu­tions­gar­des flyg­va­pen, Amir Ali Ha­ji­za­deh, ut och tog på sig det ful­la an­sva­ret för ned­skjut­ning­en. Den luft­värn­so­pe­ra­tör som av­fy­ra­de en kort­di­stans­ro­bot mot flyg­pla­net fat­ta­de dock be­slu­tet på egen hand på grund av stör­ning­ar i kom­mu­ni­ka­tions­sy­ste­met, en­ligt Ha­ji­za­deh.

Ope­ra­tö­ren trod­de att flyg­pla­net var en kryss­nings­ro­bot och lyc­ka­des in­te få kon­takt med det cen­tra­la luft­värnskom­man­dot för att stäm­ma av sin be­döm­ning.

– Han ha­de tio se­kun­der på sig att fat­ta be­slut. Han kun­de an­ting­en be­slu­ta att öpp­na eld el­ler in­te öpp­na eld och un­der de rå­dan­de om­stän­dig­he­ter­na fat­ta­de han ett fel­ak­tigt be­slut, sä­ger Ha­ji­za­deh i ett tv-sänt ut­ta­lan­de, en­ligt AFP.

Be­fäl­ha­va­ren sä­ger att han in­for­me­ra­de myn­dig­he­ter­na om ned­skjut­ning­en re­dan sam­ma dag som den sked­de.

Han sä­ger ock­så att en be­gä­ran om en flyg­för­buds­zon i om­rå­det ha­de ut­fär­dats in­nan olyc­kan sked­de, men att den­na av oklar an­led­ning ha­de av­fär­dats.

En­ligt ett ti­di­ga­re ut­ta­lan­de från Irans mi­li­tär ha­de flyg­pla­net väckt miss­tan­kar ef­tersom det flu­git nä­ra en mi­li­tärstra­te­giskt vik­tig plats. Även and­ra plan ha­de vid tid­punk­ten upp­täckts i när­he­ten av stra­te­giskt vik­ti­ga plat­ser vil­ket lett till att man gått upp i yt­ter­li­ga­re beredskap, en­ligt mi­li­tä­ren.

Bå­de Ukrai­nas re­ge­ring

och det ukrains­ka flyg­bo­la­get upp­ger dock att det ned­skjut­na pla­net, en Bo­e­ing 737, följ­de sin nor­ma­la rutt.

Flyg­bo­la­get tilläg­ger att man in­te fått nå­gon in­di­ka­tion på en hot­full si­tu­a­tion och att man tillå­tits att lyf­ta ut­an in­vänd­ning­ar.

Ro­ha­ni lo­var vi­da­re att fa­mil­jer­na till de om­kom­na kom­mer att kom­pen­se­ras och att Iran kom­mer att se till att lik­nan­de miss­tag in­te upp­re­pas.

Även utri­kesmi­nis­ter Mo­ham­mad Ja­vad Za­rif be­kla­gar djupt ned­skjut­ning­en, och ber off­rens fa­mil­jer om ur­säkt. Han pas­sar ock­så på att del­vis an­kla­ga USA för det in­träf­fa­de.

”Mänsk­li­ga fak­torn vid en tid av kris or­sa­kad av USA:s risk­ta­gan­de led­de till en ka­ta­strof”, skri­ver Za­rif på Twit­ter.

Irans högs­te le­da­re, ay­a­tol­la Ali Kha­me­nei, som fram till på lör­da­gen hål­lit tyst om kra­schen tycks nu för­sö­ka di­stan­se­ra sig från de skif­tan­de be­sked som res­ten av lan­dets led­ning gett. Så fort ay­a­tol­lan fick in­for­ma­tion om att pla­net skju­tits ned av miss­tag be­ord­ra­de han att san­ning­en skul­le fram, rap­por­te­rar den halv­sta­ti­ga ny­hets­by­rån Fars.

Ukrai­na och Frank­ri­ke har kom­mit över­ens om att frans­ka ex­per­ter ska bi­stå i ar­be­tet med att tol­ka in­for­ma­tio­nen från flyg­pla­nets svar­ta lå­dor, med­de­lar det ukrains­ka pre­si­dent­kans­li­et.

Iran har med­de­lat att man själ­va vill ta fram in­for­ma­tio­nen men att man kan kom­ma att be­gä­ra hjälp om det be­hövs.

Bild: Ukrai­ni­an Pre­si­den­ti­al Press Of­fice

Del av det kra­scha­de pla­nets cock­pit. En­ligt irans­ka myn­dig­he­ter be­rod­de ned­skjut­ning­en av In­ter­na­tio­nal Air­li­nes Bo­e­ing 737-800 på den mänsk­li­ga fak­torn.

Bild: Chris Young

Sör­jan­de i To­ron­to, Ka­na­da. Många av pas­sa­ge­rar­na om­bord var ka­na­den­sa­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.