Få bil­fö­ra­re böt­fälls för dubb­däck på Odins­ga­tan

För­bu­det ska sko­na mil­jön men i Stock­holm, Gö­te­borg och Uppsa­la är det få som böt­fälls för att ha kört med dubb­däck på ga­tor med för­bud. Po­li­sen mås­te pri­o­ri­te­ra an­nat.

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Björn Dick­son Brit­ta Kram­sjö

Bland de förs­ta ga­tor­na att få för­bud mot dubb­däck var Horns­ga­tan på Sö­der­malm i Stock­holm.

– Det är yt­terst få som böt­fälls för dubb­däck på Horns­ga­tan. Un­der 2019 var det nå­gon en­sta­ka, man kan sä­ga i det när­mas­te noll, som böt­fäll­des. Den här frå­gan är minst sagt låg­pri­o­ri­te­rad hos oss, sä­ger Rolf Lin­delöf som han­te­rar ord­nings­bö­ter i ci­ty i Stock­holm.

I Stock­holm in­för­des för­bud mot dubb­däck på Horns­ga­tan den 1 ja­nu­a­ri 2010. Se­dan den 1 ja­nu­a­ri 2016 är dubb­däck bann­lys­ta ock­så på Fle­ming­ga­tan och Kungs­ga­tan.

I Gö­te­borg in­för­des dubb­däcks­för­bud på Frig­ga­ga­tan och Odins­ga­tan den 1 ok­to­ber 2010. Sam­ti­digt in­för­de Uppsa­la dubb­för­bud på Kungs­ga­tan och Vak­sa­la­ga­tan. Var­ken i Gö­te­borg el­ler Uppsa­la är böt­fäll­ning av dem som bry­ter mot för­bu­det av sär­skilt hög pri­o­ri­tet – po­li­sen mås­te pri­o­ri­te­ra an­nat.

– Det är ing­en pri­o­ri­te­rad ak­ti­vi­tet att ha kon­trol­ler på Frig­ga­ga­tan och Odins­ga­tan ba­ra för dubb­däcks­för­bu­det. När vi har kon­trol­ler och när vi spring­er på det så böt­fäl­ler vi såklart, sä­ger Te­o­dor Sme­dius, lo­kal­po­lis­om­rå­des­chef i Gö­te­borg ci­ty.

Mi­kael Hed­ström,

pressta­les­per­son vid po­lis­re­gi­on Mitt, fyl­ler i:

– I för­hål­lan­de till öv­ri­ga brott så är det in­te pri­o­ri­te­rat. Vi får pri­o­ri­te­ra var­je dag i vår verk­sam­het och då finns and­ra sa­ker som vi får pri­o­ri­te­ra hög­re.

Det är kom­mu­ner­na som fat­tar be­slut om att för­bju­da dubb­däck på vis­sa ga­tor. Syf­tet är att mins­ka hal­ten av gif­ti­ga par­tik­lar i luf­ten.

Även om frå­gan

om att lag­fö­ra dem som bry­ter mot dubb­för­bu­det är lågt pri­o­ri­te­rad hos po­li­sen fyl­ler för­bu­det än­då en funk­tion, tror Ul­ri­ka Borg, som är straff­rätts­ex­pert.

– Fram­för allt är det all­män­pre­ven­tivt, man lag­stif­tar och sä­ger att det­ta är fel. För all­män­he­tens del, om man vet att nå­got är för­bju­det, för­sö­ker man i förs­ta hand in­te bry­ta mot så­da­na reg­ler, sä­ger hon.

– Jag är av den upp­fatt­ning­en att myc­ket av så­dan här re­gle­ring trots allt får ett ge­nom­slag bland all­män­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.