Forsk­ning på Öst­ra om fram­ti­dens för­loss­ning

Var­je år föds om­kring 10 000 barn på Öst­ra sjuk­hu­set i Gö­te­borg. Se­dan en tid till­ba­ka har någ­ra av dem kom­mit till värl­den i vad som kan be­skri­vas som fram­ti­dens för­loss­nings­rum.

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Ste­fan Bjar­ne­fors ste­fan.bjar­ne­[email protected]

Att ha en barn­mors­ka hos sig när man fö­der barn är otro­ligt myc­ket vik­ti­ga­re än att det är fin färg på väg­gar­na.

Li­sa Gold­kuhl

– Må­let är att ska ska­pa en så lugn och av­stres­san­de mil­jö som möj­ligt, sä­ger pro­fes­sorn och barn­mors­kan Ma­rie Berg.

Kan rum­met en kvin­na fö­der i på­ver­ka för­loss­ning­en? Det är en frå­ga som fors­kar­grup­pen in­om Room4Birth-pro­jek­tet just nu sö­ker svar på hos en av Öst­ra sjuk­hu­set för­loss­nings­av­del­ning­ar, vil­ket är en del av Sahl­grens­ka uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set. Nå­got som Da­gens Ny­he­ter ti­di­ga­re har skri­vit om.

Se­dan en tid till­ba­ka har vis­sa först­fö­ders­kor som kom­mer in till av­del­ning­en med för­loss­nings­vär­kar fått frå­gan om de vill del­ta i stu­di­en. Om kvin­nan sva­rar ja lot­tas hon in i ett av två rum. An­ting­en ett stan­dar­d­rum – el­ler ett spe­ci­al­de­sig­nat rum gjort för att kun­na an­pas­sas ef­ter hen­nes eg­na öns­ke­mål.

Där finns bland

an­nat möj­lig­het att få na­tur­bil­der pro­ji­ce­ra­de på väg­gar­na, dim­mad be­lys­ning, val­fri ljud­ku­liss i bak­grun­den el­ler ta ett upp­värmt bad. Al­la slang­ar och kab­lar är dess­utom dol­da bakom trä­pa­ne­ler.

– Må­let är att ska ska­pa en så lugn och av­stres­san­de mil­jö som möj­ligt. Då blir kvin­nans kropp trygg. Det är ba­ra hon själv som vet vad som är en trygg mil­jö att fö­da i, sä­ger Ma­rie Berg, barn­mors­ka och pro­fes­sor i re­pro­duk­tiv och pe­ri­na­tal häl­sa, som är forsk­nings­le­da­re i pro­jek­tet som är ett sam­ar­be­te mel­lan Gö­te­borgs uni­ver­si­tet, Chal­mers och Borås hög­sko­la.

När stres­sen mins­kar ökar för­loss­nings­hor­mo­net ox­y­to­cin i krop­pen. Om det in­te flö­dar till­räck­ligt brom­sas för­loss­ning­en vil­ket kan le­da till oli­ka kom­pli­ka­tio­ner, be­rät­tar hon.

Ge­nom åren har an­vänd­ning­en av ox­y­to­cin­dropp ökat enormt i Sve­ri­ge, vil­ket kan an­ty­da att kvin­nor­nas krop­par störs på nå­got sätt. Men av vad är fort­fa­ran­de oklart.

Li­sa Gold­kuhl är dok­to­rand och har ti­di­ga­re job­bat som barn­mors­ka på sam­ma av­del­ning där stu­di­en just nu ge­nom­förs.

– Ett van­ligt för­loss­nings­rum i dag är mer an­pas­sat för per­so­na­len. Det är som per­so­na­lens för­läng­da arm kan man sä­ga. För pa­ret finns det in­te li­ka myc­ket val­möj­lig­he­ter där som på det spe­ci­al­de­sig­na­de rum­met, sä­ger hon och be­rät­tar om ti­di­ga­re stu­di­er som vi­sar att kvin­nan ten­de­rar att bli mer pas­siv i en tek­nisk sjuk­hus­mil­jö.

– De vi­sar att man blir mer som en pa­ti­ent som fö­der barn än en kvin­na med vär­kar som är del­ak­tig och kan li­ta till pro­ces­sen att fö­da barn.

Bå­da två är

dock no­ga med att på­pe­ka att ett väl­de­sig­nat rum in­te på nå­got vis kan er­sät­ta per­so­na­len ut­an att det hand­lar om att för­stär­ka den po­si­ti­va ef­fek­ten.

– Att ha en barn­mors­ka hos sig när man fö­der barn är otro­ligt myc­ket vik­ti­ga­re än att det är fin färg på väg­gar­na. Det går in­te att kom­ma ifrån det, sä­ger Li­sa Gold­kuhl.

Det är oli­ka för­loss­nings­ut­fall som Room4Birth-pro­jek­tet, un­der de när­mas­te åren, ska jäm­fö­ra mel­lan de oli­ka rum­men. För att få ett kli­niskt re­le­vant re­sul­tat av stu­di­en krävs 1 400 del­ta­gan­de kvin­nor. I dag är det ba­ra drygt 284. Fors­kar­na be­räk­nar där­för va­ra kla­ra först om fy­ra år. In­nan dess får in­te ens de själ­va tit­ta på da­tan för ris­ken att even­tu­ellt på­ver­ka ut­fal­let.

Där­e­mot vän­tar de sig få re­sul­ta­ten av en pa­ral­lell delstu­die, som leds av kol­le­gan Christi­na Nils­son, re­dan i år. Där ob­ser­ve­rar och in­ter­vju­ar de vis­sa kvin­nor för att ta re­da på hur de två oli­ka rum­men an­vänds och vil­ken be­ty­del­se det har för de­ras för­loss­ning.

2026 ska en ny bygg­nad stå klar på Öst­ra sjuk­hu­sets tomt. I ett förs­ta ske­de ska tre för­loss­nings­av­del­ning­ar ska­pas. En fjär­de är pla­ne­rad i en se­na­re ut­bygg­nad. Bygg­na­den är di­men­sio­ne­rad för att han­te­ra 12 500 för­loss­ning­ar var­je år och är de­sig­nad på lik­nan­de sett som rum­met i forsk­nings­stu­di­en.

In­i­från det spe­ci­al­de­sig­na­de för­loss­nings­rum­met, där ett par in­om kort ska väl­kom­na sitt förs­ta barn till värl­den, hörs få­gel­kvit­ter. Ut­an­för står en skylt om att fo­to­gra­fe­ring och pub­li­ce­ring ej är tillå­ten. Allt för att in­te stö­ra forsk­ning­en.

Bil­der: Me­li Pe­ters­son Ella­fi

Barn­mors­kor­na och fors­kar­na Li­sa Gold­kuhl och Ma­rie Berg ge­nom­för just nu en forsk­nings­stu­die på Öst­ra sjuk­hu­set för att se hur rum­met på­ver­kar för­loss­nings­mil­jön. Här i ett van­ligt för­loss­nings­rum med syn­li­ga kab­lar och slang­ar, nå­got som in­te finns i det and­ra rum­met som de har de­sig­nat. Där rå­der dock fo­to­för­bud.

Bild: Lil­je­wall ar­ki­tek­ter

Den nya vård­bygg­nad för för­loss­ning och ne­o­natal­verk­sam­he­ten­vid Öst­ra sjuk­hu­set ska bör­ja byg­gas 2022 och stå fär­dig 2026.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.