”Ryss­land kan pa­ra­ly­se­ra Sve­ri­ge ut­an att en sol­dat sät­ter sin fot här”

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Ham­pus Do­ri­an ham­pus.do­ri­[email protected]

En väp­nad kon­flikt i Ös­ter­sjö­re­gi­o­nen ris­ke­rar att dra Sve­ri­ge i krig. I ett så­dant sce­na­rio finns en in­te obe­tyd­lig risk att lan­det – och Västsve­ri­ge – ho­tas med rys­ka kärn­va­pen. Det me­nar mi­li­tär­ex­per­ten Ro­bert Dal­sjö, forsk­nings­le­da­re på FOI. – Ur rys­sar­nas syn­punkt är det väl­digt ra­tio­nellt, sä­ger han.

I För­svars­be­red­ning­ens slut­rap­port kring in­rikt­ning­en och ut­veck­ling­en av det svens­ka för­sva­ret fram till 2025 kon­sta­te­ras att det, i hän­del­se av kon­flikt i vårt när­om­rå­de, in­te går att ute­slu­ta ett väp­nat an­grepp mot Sve­ri­ge.

”För­svars­be­red­ning­en be­dö­mer att väp­nat an­grepp mot Sve­ri­ge, in­för el­ler vid krig i vårt när­om­rå­de, kan syf­ta till att be­sät­ta svenskt ter­ri­to­ri­um för eg­na mi­li­tä­ra syf­ten och för­ne­ka an­nan part till­gång till svenskt ter­ri­to­ri­um för mo­tåt­gär­der. En stör­re kon­flikt kan in­le­das med ett an­grepp på Sve­ri­ge”, står det i rap­por­ten.

Be­red­ning­en be­dö­mer vi­da­re att det i sin tur skul­le in­ne­bä­ra att ”de­lar av det svens­ka ter­ri­to­ri­et kom­mer att drab­bas av in­ten­siv strids­verk­sam­het med sto­ra kon­se­kven­ser”.

Ett in­te otänk­bart sce­na­rio, me­nar Ro­bert Dal­sjö, forsk­nings­le­da­re på Total­för­sva­rets forsk­nings­in­sti­tut FOI.

– Det är in­te alls otänk­bart och del­vis tror jag att det står med av pe­da­go­gis­ka skäl. Un­der näs­tan 30 år har vi tänkt att krig är nå­got som sker ut­om­lands och en del av de bil­der vi fått av kri­get, fram­förallt från väst, har vi­sat ki­rur­gis­ka pre­ci­sions­an­grepp. Rys­sar­na för krig myc­ket mer bru­talt, vil­ket vi sett ex­em­pel på i Sy­ri­en. Jag tror skriv­ning­en finns för att på­min­na män­ni­skor att om kri­get kom­mer så blir det bru­talt och jäv­ligt, sä­ger han.

För det är just Ryss­land som ut­gör det mi­li­tä­ra ho­tet en­ligt Ro­bert Dal­sjö, som ock­så är re­ser­vof­fi­cer in­om För­svars­mak­ten.

– Det sce­na­rio som dis­ku­te­ras in­ter­na­tio­nellt och den minst osan­no­li­ka hän­del­se­ut­veck­ling­en, som finns i näs­tan al­la rap­por­ter och krigs­spel, är att Ryss­land ger sig på nå­gon el­ler fle­ra av de bal­tis­ka sta­ter­na och att Sve­ri­ge då dras in, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Fö­re Krim så ha­de väst­värl­den i stort sett av­skri­vit Ryss­land som ett pro­blem – ef­ter Krim har den ana­ly­sen änd­rats ra­di­kalt. Ryss­land har an­fal­lit Ge­or­gi­en och Ukrai­na och man kan in­te läng­re ute­slu­ta att de kan an­fal­la ett Na­to­land.

Sam­ti­digt som Sve­ri­ges mi­li­tä­ra ka­pa­ci­tet nu ska växa re­la­tivt kraf­tigt – dock från en hi­sto­riskt låg ni­vå – så pe­kar bå­de För­svars­mak­ten och För­svars­be­red­ning­en ut Gö­te­borg och väst­kus­ten som ett pri­o­ri­te­rat om­rå­de.

”Gö­te­borgs hamn är i dag av cen­tral be­ty­del­se för för­sörj­ning­en av Sve­ri­ge, Fin­land och Nor­ge” skri­ver be­red­ning­en i sin slut­rap­port.

Det gör ock­så re­gi­o­nen in­tres­sant för en even­tu­ell an­gri­pa­re, en­ligt Ro­bert Dal­sjö.

– Vår egen svag­het i kom­bi­na­tion med det åter­kom­na ho­tet gör oss väl­digt be­ro­en­de av snabb hjälp. Den hjäl­pen räk­nar vi med väs­ter­i­från, vil­ket gör att väst­kus­ten och ham­nar­na där blir oer­hört vä­sent­li­ga re­dan ti­digt i ett så­dant för­lopp.

Men även Ryss­land har si­na be­gräns­ning­ar, vil­ket forsk­nings­le­da­ren me­nar öpp­nar för ett otäckt sce­na­rio: ett ryskt kärn­va­pen­hot.

– Ett sätt att få Sve­ri­ge att lig­ga lågt, som vi ta­lar om all­de­les för säl­lan, är att ho­ta med en kärn­va­pen­in­sats. Tar vi emot hjälp från Na­to el­ler öpp­nar flyg­ba­ser för ame­ri­kanskt flyg så kan de an­vän­da ”Na­tos ag­gres­sion mot Ryss­land” för att sä­ga att de be­trak­tar Sve­ri­ge som ett kärn­va­pen­mål. Då tror jag att rätt många svens­kar skul­le bli li­te mju­ka i knä­na.

Du ser det som san­no­likt att Sve­ri­ge, i hän­del­se av kon­flikt, kan stäl­las un­der kärn­va­pen­hot?

– Ab­so­lut, ur rys­sar­nas syn­punkt är det väl­digt ra­tio­nellt. Ett hot kos­tar ingen­ting och krä­ver inga re­sur­ser. Ska man läg­ga mi­nor i Brofjor­den el­ler Gö­te­borgs far­le­der så ska man dit med far­tyg – ett hot tar fem mi­nu­ter att pre­sen­te­ra. Kärn­va­pen kan ju ”an­vän­das” ut­an att de smäl­ler.

För­svars­be­red­ning­en kon­sta­te­rar att ”Ryss­land för­be­hål­ler sig rät­ten att va­ra först att till­gri­pa kärn­va­pen om den rys­ka sta­tens ex­istens är ho­tad”. Be­red­ning­en skri­ver vi­da­re att det i Ryss­land förs dis­kus­sio­ner om att an­vän­da kärn­va­pen i pre­ven­tivt syf­te samt att fle­ra fak­to­rer ta­lar för att kärn­vap­nens roll ”kom­mer att fort­sät­ta öka”.

”Det kan bl.a. le­da till en stör­re kon­cent­ra­tion av rys­ka kärn­va­pen med för­må­ga mot mål i Sve­ri­ge”, står det i rap­por­ten.

Ryss­land har un­der se­na­re de­cen­ni­er ut­veck­lat ka­pa­ci­tet att an­vän­da avan­ce­ra­de kryss­nings­mis­si­ler, nå­got som ock­så mås­te tas i be­ak­tan­de en­ligt Ro­bert Dal­sjö.

– De kan träf­fa ett mål från väl­digt långt av­stånd med en pre­ci­sion på 10-15 me­ter. Ryss­land har op­tio­nen att pa­ra­ly­se­ra Sve­ri­ge med kryss­nings­ro­bo­tar mot flyg­ba­ser, flott­ba­ser och knut­punk­ter i el­nä­tet ut­an att en en­da rysk sol­dat sät­ter sin fot på svensk mark.

Vil­ken för­må­ga har Sve­ri­ge att för­sva­ra sig mot den ty­pen av an­grepp?

– Näs­tan ing­en.

In­te hel­ler vid ett mer kon­ven­tio­nellt krig har Sve­ri­ge myc­ket att sät­ta emot i dags­lä­get, me­nar han vi­da­re.

– Nog kan För­svars­mak­ten ge en an­gri­pa­re en blo­dig nä­sa, men det be­ror på hur och var ett an­grepp kom­mer. Det har gjorts en del för att hö­ja för­må­gan hos de en­he­ter vi har – sam­ti­digt är de all­de­les för få, sä­ger Ro­bert Dal­sjö och fort­sät­ter:

– Det sto­ra pro­ble­met är att Sve­ri­ge och stör­re de­len av Eu­ro­pa un­der 00-ta­let köp­te syn­sät­tet att den evi­ga fre­den ha­de bru­tit ut. Vi skro­ta­de näs­tan he­la för­sva­ret och sat­sa­de på att det skul­le va­ra lör­dag he­la vec­kan och stän­dig som­mar. Vi tyck­te in­te att man be­höv­de mer än sol­hatt, bad­byx­or och ett par flip­flops.

Fö­re Krim ha­de väst­värl­den i stort sett av­skri­vit Ryss­land som ett pro­blem – ef­ter Krim har den ana­ly­sen änd­rats ra­di­kalt.

Ro­bert Dal­sjö Re­ser­vof­fi­cer och forsk­nings­le­da­re på Total­för­sva­rets forsk­nings­in­sti­tut FOI

Han sä­ger att 95 pro­cent av den svens­ka För­svars­mak­ten mon­te­rats ned se­dan 1990, vil­ket in­te minst in­ver­kat på för­svars­för­må­gan på väst­kus­ten.

– Den är myc­ket mått­lig – el­ler väl­digt li­ten.

Vil­ka sce­na­ri­er som är mest san­no­li­ka, om en kon­flikt skul­le upp­stå, vill Ro­bert Dal­sjö in­te gra­de­ra.

– Men om du har tju­var i trak­ten så mås­te du tän­ka på bå­de yt­ter­dör­ren, al­tan­dör­ren och di­na föns­ter.

Kring ny­å­ret 2012-2013 gjor­de då­va­ran­de ÖB Sver­ker Gö­ran­son ett myc­ket om­ta­lat ut­ta­lan­de då han i en in­ter­vju med SvD sa­de att Sve­ri­ge, på egen hand, en­dast ha­de för­må­ga att för­sva­ra sig mot ett be­grän­sat an­grepp i un­ge­fär en vec­ka.

– Se­dan är vå­ra re­sur­ser ned­kör­da på så­dant sätt att mot­stånds­kraf­ten in­te är så stor läng­re, sa­de Sver­ker Gö­ran­son då.

Lä­get har in­te bli­vit myc­ket bätt­re se­dan dess, me­nar Ro­bert Dal­sjö.

– Jag kan kon­sta­te­ra att den or­ga­ni­sa­tion han syf­ta­de på, med två bri­ga­der och allt an­nat, än­nu in­te är på plats. Vi har hälf­ten av det för­svar som finns på papp­ret, vil­ket i sin tur är hälf­ten av det för­svar vi skul­le be­hö­va, sä­ger han.

FOI:s forsk­nings­le­da­re me­nar,

med hän­vis­ning till För­svars­mak­tens per­spek­tivstu­die från 2018, att Sve­ri­ge skul­le be­hö­va minst fy­ra bri­ga­der i ar­mén, en tre­dubb­lad ma­rin och ett ut­ö­kat flyg­va­pen för att hö­ja trös­ke­lef­fek­ten och kun­na stå upp mot ett be­grän­sat an­grepp i vän­tan på hjälp.

Sam­ti­digt pe­kar han ut ett an­tal styr­kor i Västsve­ri­ge som kan av­skräc­ka och till­fo­ga en even­tu­ell mot­stån­da­re ska­da. Det hand­lar fram­förallt om luft­vär­net i Halm­stad, pans­ar­ba­tal­jo­ner­na i Sköv­de och strids­fly­get vid Så­tenäs – re­sur­ser som dock kan be­hö­vas på and­ra håll i lan­det vid en even­tu­ell kon­flikt.

– Det är lät­ta­re att lis­ta vad vi har än de luc­kor som finns. Jag skul­le vän­da på det och sä­ga att vi har öar av för­må­ga – he­la Sve­ri­ge är mi­li­tär gles­bygd.

Ett nytt am­fi­bi­e­re­ge­men­te i Gö­te­borg, vil­ket bå­de För­svars­be­red­ning­en och För­svars­mak­ten pe­kat ut som pri­o­ri­te­rat när för­sva­ret ska växa, skul­le en­ligt Ro­bert Dal­sjö hö­ja för­må­gan på väst­kus­ten av­se­värt.

– Att gå från ett till tio är en pro­cen­tu­ellt väl­digt stor för­änd­ring som ra­di­kalt skul­le för­änd­ra möj­lig­he­ter­na att mö­ta nå­gon form av an­grepp från sjö­si­dan. Sam­ti­digt skul­le en stör­re mi­li­tär när­va­ro ock­så i viss mån för­änd­ra lä­get på land. Am­fi­bi­e­sol­da­ter ut­gör ock­så en väl­digt po­tent mark­styr­ka, sä­ger han.

GP har va­rit i kon­takt med Ryss­lands am­bas­sad, som har bett att få åter­kom­ma i ären­det.

Det har gjorts en del för att hö­ja för­må­gan hos de en­he­ter vi har – sam­ti­digt är de all­de­les för få

Ro­bert Dal­sjö Re­ser­vof­fi­cer och forsk­nings­le­da­re på Total­för­sva­rets forsk­nings­in­sti­tut FOI

Bild: Mik­hail Met­zel

Den bal­lis­tis­ka lång­di­stans­ro­bo­ten To­pol-M kan bä­ra kärn­va­pen och vi­sas of­ta upp i sam­band med mi­li­tär­pa­ra­der i Ryss­land.

Bild: Press­bild

Bild: Alex­an­der Zem­li­a­nichen­ko

Ryss­land har mo­der­ni­se­rat och stärkt sin mi­li­tä­ra ka­pa­ci­tet re­la­tivt kraf­tigt på se­na­re år. Här syns fle­ra Ar­ma­ta T-14 – värl­dens kanske just nu mo­der­nas­te strids­vagn.

Bild: Ser­gei Grits

Un­der 2014 an­nek­te­ra­de Ryss­land, trots kraf­tig in­ter­na­tio­nell kri­tik, Krim­halvön i Ukrai­na – som alltjämt är un­der rysk kon­troll.

Bild: Mats Ny­ström/För­svars­mak­ten

Strids­vagn 122, som är en mo­di­fi­e­rad ver­sion av den tys­ka Le­o­pard 2, ut­gör kär­nan i de svens­ka pans­ar­ba­tal­jo­ner­na.

Bild: Rys­ka för­svars­mi­ni­s­te­ri­et

Strax fö­re ny­år med­de­la­de Ryss­land att lan­dets se­nas­te in­ter­kon­ti­nen­ta­la mis­sil­sy­stem, Avang­ard hy­per­so­nic, ta­gits i bruk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.