Vär­men slår mot skidor­ter i sö­der

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Vä­der: Det var­ma vin­ter­väd­ret drab­bar skidor­ter i söd­ra Sve­ri­ge eko­no­miskt och vis­sa har tving­ats stänga och kal­la hem per­so­nal, skri­ver Da­gens in­du­stri.

En an­lägg­ning är Ski Sun­ne i Värm­land som sat­sat ett par mil­jo­ner på nya vat­ten­led­ning­ar och snö­ka­no­ner för att säk­ra snö­till­gång­en. Men en vec­ka in på det nya året be­slu­ta­de an­lägg­ning­en att stänga till­fäl­ligt.

En an­nan an­lägg­ning är Isa­berg Mountain Re­sort i små­länds­ka Hest­ra som in­te haft nå­gon ski­dåk­ning i vin­ter alls.

Ja­nu­a­ri har hit­tills va­rit ovan­ligt varm i sto­ra de­lar av lan­det, en­ligt SMHI, med tem­pe­ra­tu­rer över tio gra­der på fle­ra or­ter. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.