Gour­met­korv väx­er och spräng­er stads­grän­sen

Göteborgs-Posten - - Ekonomi - Ma­rie Ken­ne­dy ma­rie.ken­ne­[email protected]

Kor­ven har ham­nat i fin­rum­met och mång­fal­digt pri­sa­de gö­te­borgs­ka Gour­met­korv star­tar nu fran­chi­se­ked­ja och pla­ne­rar att öpp­na 70 en­he­ter in­om tio år. Först ut blir Troll­hät­tan.

För drygt tio år se­dan grun­da­de Ma­lin Tal­coth Gour­met­korv, som i stort sett star­ta­de som ett hål i väg­gen, med den lil­la re­stau­rang­en på Söd­ra Larm­ga­tan. Ryk­tet spred sig snabbt om ”det bäs­ta korv­stäl­let” i stan med spän­nan­de, go­da och nya sor­ters kor­var, och snart såg man kön ring­la ut på ga­tan av korv­sug­na gäs­ter.

Fem år se­na­re vann Gour­met­korv det pre­stige­fyll­da pri­set Ar­las Guld­ko, för bäs­ta snabb­må­let i Sve­ri­ge.

I dag har man fy­ra re­stau­rang­er i Gö­te­borg, och in­om kort väx­er Gour­met­korv yt­ter­li­ga­re när Ma­lin Tal­coth tar in re­stau­rang­ked­jan in i näs­ta steg och drar igång fran­chi­se.

– Det är jät­te­ro­ligt. Vi har kört Gour­met­korv i drygt tio år och har så myc­ket er­fa­ren­het och vet att kon­cep­tet är bra. Så nu kän­ner vi att vi vill ut i Sve­ri­ge, för vi tror att Gour­met­korv kom­mer att fun­ge­ra bra över­allt, och då är fran­chi­se ett bra sätt. Vi har kvar li­te kon­troll, och kan hjäl­pa till och är med he­la vägen och hjäl­per en egen­fö­re­ta­ga­re ut i ar­bets­li­vet. Det ska bli väl­digt ro­ligt, sä­ger Ma­lin Tal­coth.

Och det är en re­jäl ex­pan­sion som hon har i sik­te.

– Vi pla­ne­rar att öpp­na 70 en­he­ter in­om tio år. Vi har vår förs­ta fran­chi­se­ta­ga­re klar som ska öpp­na två en­he­ter i Troll­hät­tan in­om kort, sä­ger Ma­lin Tal­coth.

Se­dan står Borås, Sköv­de och Kungs­bac­ka på tur.

– Till hös­ten är det sä­kert fem fran­chi­se­ta­ga­re som är kla­ra. Och man bör­jar med att växa in­om vårt eget när­om­rå­de för att kun­na va­ra med och hjäl­pa till och fin­nas i när­he­ten, sä­ger hon.

Det var in­te helt själv­klart att Gour­met­korv skul­le star­ta en fran­chi­se­ked­ja från bör­jan.

– Det kom till en punkt där jag tänk­te att nu har vi fem en­he­ter som fun­ge­rar bra. Jag tyc­ker att kon­cep­tet är bra, vi har bra per­so­nal och en bra or­ga­ni­sa­tion, så då kanske vi ska för­sö­ka att växa li­te. Och vi kom­mer att kö­ra på som nu, och fort­sät­ta att ut­veck­las he­la ti­den. Vi gör ju vå­ra eg­na kor­var till­sam­mans med char­ka­re runt om i Sve­ri­ge och ut­veck­lar vår hand­bok med al­la re­cept som kom­mer att fin­nas till­gäng­lig för al­la fran­chi­se­ta­ga­re, sä­ger Ma­lin Tal­coth.

Det var så Gour­met­korv kom till en gång i ti­den. Ma­lin Tal­coth, som själv kom­mer från en re­stau­rang­fa­milj, ha­de själv fått barn och och fun­de­ra­de på vad hon skul­le kun­na ar­be­ta med på dag­tid, och kom fram till att det skul­le kun­na fun­ge­ra med korv. Hon dröm­de om ett stäl­le där man ba­ra skul­le säl­ja si­na eg­na kor­var med till­be­hör över disk.

Men det skul­le va­ra den sor­tens kva­li­tets­korv som fanns ute i Eu­ro­pa. Det skul­le va­ra egen­kom­po­ne­ra­de kor­var, med spän­nan­de krydd­ning av hög kva­li­tet, in­te den sor­tens kor­var som sål­des här hem­ma.

I dag har Gour­met­korv 75 oli­ka sor­ters korv, och det finns ock­så ve­gan­kor­var, lax­kor­var och kyck­ling­kor­var på me­nyn.

Un­der Gö­te­borgs förs­ta Korv­fes­ti­val i hös­tas kam­ma­de Gour­met­korv hem första­pri­set.

– Det märks att kor­ven finns med i fin­rum­met nu. Korv­fes­ti­va­len blev en suc­cé. Ar­ran­gö­rer­na ha­de räk­nat med 3 000 be­sö­ka­re, och det kom 5 000. Så­dant ger ju skjuts till vårt va­ru­mär­ke, men man mås­te va­ra på tår­na, sä­ger Ma­lin Tal­coth.

Bil­der: Pet­ter Trens

I dag har man fy­ra re­stau­rang­er, bland an­nat i Nords­tan.

Pla­ner­na är att öpp­na 70 fran­chi­se­en­he­ter in­om tio år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.