Fjol­å­rets mest läs­ta Hem­ne­tan­non­ser – där­för klic­ka­de vi

Göteborgs-Posten - - Ekonomi - Ce­ci­lia Oscars­son ce­ci­lia.oscars­[email protected]

En smyg­titt in i gran­nens hus, en dröm om ett bätt­re bo­stad– el­ler ett mil­da­re be­ro­en­de. An­led­ning­ar­na till att vi lä­ser bo­stads­an­non­ser kan va­ra många. Här är de ob­jekt på Hem­net som väck­te mest ny­fi­ken­het un­der för­ra året.

En ni­o­rums­vil­la på 293 kvadrat på Agn­hol­men – det blev den mest klic­ka­de Hem­ne­tan­non­sen i Väst­ra Gö­ta­lands län un­der 2019. Med över 144 000 sid­vis­ning­ar gör det ob­jek­tet till det fjär­de mest klic­ka­de i he­la Sve­ri­ge.

Mest läst i Sve­ri­ge var an­non­sen för en lä­gen­het på Sö­der­malm i Stock­holm – som fick en hel del upp­märk­sam­het. Istäl­let för den tra­di­tio­nel­la pa­ke­te­ring­en med nog­grant pla­ce­ra­de frukt­skå­lar och lin­ne­du­kar fo­ta­des den näm­li­gen helt osty­lad.

Per Carl­bring är le­gi­ti­me­rad psy­ko­log och pro­fes­sor i psy­ko­lo­gi vid Stock­holms uni­ver­si­tet. Han me­nar att in­tres­set för att lä­sa bo­stads­an­non­ser på Hem­net och lik­nan­de si­dor tro­li­gen har fun­nits li­ka länge som själ­va saj­ter­na.

– Först och främst in­tres­se­rar man sig för­stås för bo­stads­an­non­ser när man bör­jar fun­de­ra på att kö­pa att det är spän­nan­de att hål­la koll på vad som säljs i de­ras om­rå­de. Man vill gär­na se bil­der och ki­ka in hos gran­nar och be­kan­ta – det blir näs­tan som en typ av skval­ler. Se­dan kan det för­stås ock­så hand­la om en dröm el­ler flykt, vi är säl­lan nöj­da med hur vi själ­va har det ut­an le­tar gär­na ef­ter nå­got än­nu bätt­re, sä­ger Per Carl­bring.

En­ligt ho­nom är det lätt att gö­ra ru­tin av ett be­te­en­de, ex­em­pel­vis att klic­ka sig in på Hem­net. Den som bör­jar le­ta bo­stad och gör det till en va­na att kol­la ny­in­kom­na ob­jekt ett par gång­er i vec­kan fort­sät­ter of­ta gö­ra det även när hen har hit­tat dröm­bo­en­det.

– I vis­sa re­gi­o­ner lig­ger ob­jek­ten länge men på and­ra stäl­len ploc­kas de till och med bort in­nan vis­ning. Då gäl­ler det att man är in­ne på saj­ten myc­ket och of­ta så att man hin­ner kom­ma med ett bud. När man till slut kanske slår till på en bo­stad har man näs­tan gjort be­te­en­det av att gå in på Hem­net till en va­na som in­te all­tid är så lätt att bry­ta, sä­ger Per Carl­bring.

Per Carl­bring me­nar att en del av tjus­ning­en lig­ger i att man ald­rig vet vad man kom­mer att hit­ta när man går in på Hem­net – en käns­la som kan lik­nas vid den när man ger sig ut och fis­kar, el­ler spe­lar på nät­ka­si­no.

– Det kanske kan bli ett pro­blem om ens sur­fan­de på Hem­net tar upp all­de­les för myc­ket tid, men ge­ne­rellt är det nog en re­la­tivt bra ovana att ha. Om man fast­nar för att spe­la på nät­ka­si­no kan ju det kos­ta mas­sor av peng­ar. Om vi ska kal­la det för att man är be­ro­en­de av Hem­net spen­de­rar du ingen­ting, åt­minsto­ne in­te för­rän du slår till och kö­per en bo­stad. Så man får än­då sä­ga att det är ett gans­ka snällt be­ro­en­de, sä­ger Per Carl­bring.

” Man får än­då sä­ga att det är ett gans­ka snällt be­ro­en­de

Per Carl­bring Psy­ko­log

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.