Tu­sen­tals i lö­par­pro­test mot Thai­lands sty­re

Göteborgs-Posten - - Världen -

Thai­land: När­ma­re 13 000 per­so­ner slöt upp till en av de störs­ta pro­tes­ter­na hit­tills mot Thai­lands pre­miär­mi­nis­ter Prayut ChanO-Cha i Bang­kok på sön­da­gen, en­ligt po­li­sen be­räk­ning.

Många av de­mon­stran­ter­na var kläd­da i trä­nings­klä­der och jog­ga­de fram si­da vid si­da. Pro­tes­ten var or­ga­ni­se­rad som ett lopp ge­nom en av hu­vud­sta­dens par­ker.

Den fö­re det­ta ar­mége­ne­ra­len har styrt lan­det se­dan mi­li­tä­ren tog mak­ten 2014 från en folk­vald re­ge­ring ledd av Ying­luck Shi­na­wat­ra. I mars i fjol hölls ett kraf­tigt för­se­nat par­la­mentsval där op­po­si­tio­nen fick flest rös­ter. Men Prayut Chan-O-Cha kun­de än­då väl­jas om och bil­da ny re­ge­ring med hjälp av den mi­li­tärut­nämn­da se­na­ten. (TT)

Bild: Ge­mu­nu Ama­ra­sing­he

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.