An­kla­gel­ser om brott mot skör va­pen­vi­la i Li­by­en

Göteborgs-Posten - - Världen -

Bå­da si­dor i kon­flik­ten i Li­by­en an­kla­gar varand­ra för att ha bru­tit mot en va­pen­vi­la som just trätt i kraft.

Den skö­ra över­ens­kom­mel­sen nåd­des ef­ter fle­ra vec­kor av in­ter­na­tio­nell di­plo­ma­ti.

Det nord­af­ri­kans­ka lan­det har här­jats av ka­os och tra­sats sön­der av blo­di­ga stri­der se­dan dik­ta­torn Mu­am­mar Gad­da­fi dö­da­des i ett Na­to-stött upp­ror 2011. Se­dan i april i fjol har den in­ter­na­tio­nellt er­kän­da re­ge­ring­en GNA, som är ba­se­rad i hu­vud­sta­den Tri­po­li, va­rit ut­satt för en of­fen­siv från styr­kor lo­ja­la med krigs­her­ren Khali­fa Haf­tar.

Härom­da­gen in­tog de den stra­te­giskt vik­ti­ga kust­sta­den Sir­te, sam­ti­digt som stri­der­na kring Tri­po­li in­ten­si­fi­e­rats.

Men i hel­gen med­de­la­de bå­da si­dor att de gått med på en va­pen­vi­la som träd­de i kraft nat­ten till sön­da­gen. Över­ens­kom­mel­sen nåd­des ef­ter att Ryss­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin och Tur­ki­ets Re­cep Tayy­ip Er­do­gan un­der ett mö­te i Istan­bul i ons­dags upp­ma­nat par­ter­na att läg­ga ner vap­nen.

De bå­da län­der­na har trätt fram som nyc­kel­spe­la­re i kon­flik­ten.

Tur­ki­et stöd­jer GNA-re­ge­ring­en och skic­ka­de ny­li­gen sol­da­ter för att stri­da för den. Ryss­land an­kla­gas å sin si­da för att bac­ka upp Haf­tars styr­kor, även om Pu­tin ne­kar till det­ta.

Det fak­tum att bå­da si­dors styr­kor ut­görs av ett lapp­täc­ke av väp­na­de grup­per in­ne­bär att det är svårt att få till en lång­va­rig va­pen­vi­la.

Re­dan un­der sön­dags­mor­go­nen kom rap­por­ter om spo­ra­disk skott­loss­ning kring Tri­po­li. GNA an­kla­gar i ett ut­ta­lan­de Haf­tars styr­kor för att ha öpp­nat eld i två oli­ka om­rå­den kort ef­ter att va­pen­vi­lan träd­de i kraft vid mid­natt.

GNA:s ”mi­li­ser bröt mot va­pen­vi­lan på fler än en av fron­ter­na, med oli­ka ty­per av va­pen”, ly­der motan­kla­gel­sen från Haf­tars styr­kor.

Tur­ki­ets för­svars­de­par­te­ment to­nar dock ner oro­lig­he­ter­na och upp­ger att bå­da si­dor i stort hål­ler sig till över­ens­kom­mel­sen och att si­tu­a­tio­nen är lugn sånär som på ”en el­ler två en­skil­da in­ci­den­ter”.

På lör­da­gen med­de­la­de Tysklands för­bunds­kans­ler Ang­e­la Mer­kel vid en press­kon­fe­rens i Moskva att lan­det pla­ne­rar att in­om kort bju­da in till freds­sam­tal om Li­by­en.

Bild: Ha­zem Ah­med

Mi­li­tärsko­lan i Tri­po­li ef­ter en at­tack som dö­da­de minst 28 per­so­ner den 4 ja­nu­a­ri i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.