Träd­gårds­mäs­ta­ren som re­dan anar lju­set

Göteborgs-Posten - - Bostad - Gun­nel Carl­son

Un­der sen­hös­ten har Kjell Åberg lagt tu­sen plat­tor, hjälpt dot­tern att an­läg­ga träd­gård i Spa­ni­en och hög­tryckstvät­tat mäng­der med växt­brät­ten. Men att gö­ra-lis­tan på i plant­sko­lan för träd­gårds­mäs­ta­ren är långt ifrån av­kla­rad, även om tem­pot är aning­en ned­skru­vat på vin­tern.

För ett par må­na­der se­dan fyll­de han 70 år, träd­gårds­mäs­ta­ren Kjell Åberg i Öja ut­an­för Ystad. Men någ­ra pla­ner på att pen­sio­ne­ra sig har han in­te. För Kjell är job­bet in­te ba­ra ett yr­ke ut­an ock­så hans hob­by och liv. Året om.

– Ok­to­ber och no­vem­ber är tunga må­na­der, tyc­ker jag. Ja­nu­a­ri dä­re­mot, då går vi på rätt håll igen och man kan ana lju­set.

Han är fjär­de ge­ne­ra­tio­nens träd­gårds­mäs­ta­re på plant­sko­lan. Den som star­ta­des 1872 av far­fars far An­ders Åberg, som bör­ja­de med att od­la grön­sa­ker och säl­ja på tor­get. So­nen och son­so­nen fort­sat­te i sam­ma an­da, lik­som Kjell.

På de sju tunn­lan­den har det mesta od­lats. Tyngst så här års har det va­rit när pur­jo­lö­ken skul­le skör­das. Fle­ra ton långa sty­va pur­jo­stjäl­kar som först skul­le los­sas med grep och se­dan dras upp ur tung, kall jord mitt i vin­tern.

I de­cem­ber i fjol skör­da­de han de sista att fry­sa in för an­vänd­ning i plant­sko­lans kafé till vå­ren.

– Ba­ra 20 ki­lo att ploc­ka upp för hand nu­me­ra. Det är ju ingen­ting, sä­ger Kjell.

Han och hans fru Le­na bor på går­den men själ­va plant­sko­lan är nu­me­ra ut­ar­ren­de­rad till Ka­ta­ri­na Lööf som ar­be­tat fle­ra år på Åbergs träd­gård. Ing­et av de fy­ra bar­nen ha­de lust att ta över.

– Ro­mar­ri­ket tog ock­så slut, sä­ger Kjell och skrat­tar.

– Vi var men­talt in­ställ­da på det. Le­na och jag var till och med be­red­da på att hål­la på tills vi in­te or­ka­de mer och se­dan lå­ta stäl­let för­fal­la.

Som tur var hann det in­te gå så långt. Ka­ta­ri­na vil­le gär­na ta över och i dag är Åbergs hen­nes till 90 pro­cent. Dot­tern Ma­de­le­ne job­bar som an­ställd, lik­som Kjell så klart. På papp­ret är han an­ställd yt­ter­li­ga­re åt­ta år.

– Men nu job­bar jag nog ba­ra 120 pro­cent…

Han har bli­vit ett slags ”se­ni­or gar­de­ner” med in­syn i fö­re­ta­get. Och sä­ger själv att han in­te läg­ger sig i så myc­ket.

För ho­nom var det själv­klart att ta över han­dels­träd­går­den ef­ter sin far 1978 och han har gjort sto­ra för­änd­ring­ar un­der sin tid. Torg­för­sälj­ning­en är se­dan länge bor­ta och i sam­band med att han träf­fa­de Le­na blev han­dels­träd­går­den mer plant­sko­la med egen od­ling av som­mar­blom­mor, pe­ren­ner, krydd­väx­ter och grön­saks­plan­tor. Det gam­la gurk­hu­set revs i hös­tas men hål­ler på att byg­gas upp igen för att här­bär­ge­ra nya såd­der av gur­ka och to­mat.

– I år har vi ta­git frö från vå­ra eg­na to­ma­ter ef­tersom det bli­vit svå­ra­re att kö­pa av and­ra od­la­re. Nu­me­ra mås­te var­je sort ha ett växt­pass som ga­ran­te­rar frisk­het om du säl­jer kom­mer­si­ellt och det blir krång­ligt när man han­te­rar så många sor­ter som vi gör, me­nar Kjell.

I det sto­ra växt­hu­set står nu pe­ren­ner­na i si­na kru­kor och vän­tar på vå­ren. Un­der ti­den job­bar Kjell ute var­je dag. Gång­ar ska skyff­las och yt­ter­li­ga­re tu­sen plat­tor vän­tar på att läg­gas. Bän­kar ska ren­gö­ras och al­la sålå­dor fyl­las med jord in­för frö­såd­den som bör­jar den 1 feb­ru­a­ri. Al­la pe­ren­ner är än­nu in­te ned­klipp­ta. Och så ska gurk­hu­set byg­gas klart och den sto­ra kom­post­hö­gen flyt­tas.

För en träd­gårds­mäs­ta­re är det myc­ket att gö­ra in­nan själ­va växt­sä­song­en bör­jar. Kanske är det där­för bran­schen krym­per. Träd­gårds­mäs­tar­li­vet kan in­te le­vas på sam­ma vis i dag som på Kjells far­fars tid.

Men lus­ten är den­sam­ma. Bakom Kjells och Le­nas bo­nings­hus står ett li­tet växt­hus fär­digt.

– Ja, jag gil­lar att gö­ra fint. Förr, när vi stod på tor­get och sål­de, var det all­ra ro­li­gas­te att stäl­la upp all­ting och gö­ra i ord­ning bor­den. Se­dan kom kun­der­na och ”för­stör­de”, sä­ger han.

Men fint ska det för­bli i den lil­la eg­na träd­går­den bakom hu­set. Ut­an­för växt­hu­set står någ­ra pall­kra­gar och nya ra­bat­ter. Det här är Le­nas retre­at, här kan hon sit­ta i lugn och ro och skri­va på si­na ro­ma­ner. Le­nas retre­at och Kjells re­trätt. Om han nu nå­gon­sin be­hö­ver en re­trätt. Han ver­kar fak­tiskt gans­ka nöjd som han är.

Bild: Gun­nel Carl­son

Att skyff­la gång­ar är ett vin­ter­gö­ra för träd­gårds­mäs­ta­ren, men det be­ror på var man bor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.