”Zla­tan är ju än­då 38 och gör det bra så ...”

Göteborgs-Posten - - Sport - Li­nus Pe­ters­son li­nus.pe­ters­[email protected]

Elin Nil­sen, 32, har li­rat da­mall­svensk fot­boll med bå­de Vitt­sjö GIK och Kristi­an­stads DFF. Hin­ner hon dit även med Häc­ken in­nan krop­pen sä­ger ifrån?

Kloc­kan 17.00 i tis­dags kör­de Häc­kens her­rar igång för­sä­song­en 2020 på all­var. En och en halv tim­me se­na­re var det da­mer­nas tur.

Även de har en spän­nan­de sä­song fram­för sig. Ef­ter kva­loch reg­le­mentska­os vän­tar spel i di­vi­sion 2.

– Det känns mo­ti­ve­ran­de att va­ra i gång. Jag har läng­tat he­la vin­tern. Jag bru­kar in­te gö­ra det ut­an mer kän­na: ”Vad skönt att va­ra le­dig”, men nu har jag verk­li­gen läng­tat, sä­ger Elin Nil­sen.

32-åring­en är la­gets mest me­ri­te­ra­de ny­för­värv. Bakom sig har hon fle­ra sä­song­er i da­mall­svens­kan, bå­de med Kristi­an­stads DFF och Vitt­sjö GIK. Dess­utom har det även bli­vit en finsk li­ga­ti­tel med Åland Uni­ted.

Den se­nas­te klub­ba­dres­sen är dock Orust FC i di­vi­sion 1.

– Jag be­höv­de hit­ta li­te mer ba­lans i var­da­gen så då gick jag dit ef­ter att ha spe­lat en sä­song med Kungs­bac­ka i Eli­tet­tan. Det var bra i Orust, men li­te job­bigt att pend­la. Jag le­ta­de ef­ter ett lag när­ma­re och Häc­ken kän­des bra!

Du sak­nar in­te da­mall­svens­kan?

– Jo, det gör jag. Men när jag tän­ker på hur myc­ket tid man läg­ger ner och hur myc­ket gre­jer man får sä­ga nej till he­la ti­den så tyc­ker jag in­te att det är värt det. Se­dan föl­jer jag da­mall­svens­kan sla­visk, min sam­bos sys­ter är lag­kap­ten i Kristi­an­stad.

Vad har du för för­vänt­ning­ar på sä­song­en som kom­mer?

– Jag är ny­fi­ken på att se vart vi kan ta det. Det känns som att det har kom­mit in bra spe­la­re och att vi har fått en bra trupp från grun­den. Jag vet in­te rik­tigt vad som är rim­ligt att sik­ta på, men jag vill all­tid upp­åt. Det kanske blir da­mall­svens­kan med Häc­ken vad det li­der?

– Det vet man ald­rig. Om man hin­ner bli pen­sio­när in­nan dess el­ler om det hän­der in­om en snar fram­tid ...

Tre sä­song­er är mins­ta möj­li­ga tidsåt­gång. Di­vi­sion 2, di­vi­sion 1 och Eli­tet­tan mås­te pas­se­ras.

Men 2023 skul­le Häc­ken allt­så kun­na till­hö­ra da­mall­svens­kan. Elin Nil­sen fyl­ler 36 det året.

– Då kanske jag fort­fa­ran­de har nå­got att ge! Zla­tan (Ibra­hi­mo­vic) är ju än­då 38 och gör det bra så ... Jag har sex år kvar till det nu!

Häc­kens da­mer spe­lar sin förs­ta trä­nings­match 2020 mot Tors­lan­da IK den 16 feb­ru­a­ri.

Bild: Da­ni­el Stil­ler

Elin Nil­sen i trä­ning med Häc­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.