KDFF har kon­trak­te­rat trä­nar­duo – och en spe­la­re

Göteborgs-Posten - - Sport - Jo­el Ti­ve­mo jo­el.ti­ve­[email protected]

Fö­re jul ha­de Kungs­bac­ka DFF var­ken spe­la­re el­ler le­da­re un­der kon­trakt. Nu har si­tu­a­tio­nen ljus­nat en aning. Per-Ar­ne Lun­dqvist är klar som ny trä­na­re – och en spe­la­re har skri­vit på för kom­man­de sä­song.

In­för åter­koms­ten i Eli­tet­tan har Kungs­bac­ka DFF job­bat i mot­vind. Sto­ra de­lar av spe­lar­grup­pen har läm­nat för and­ra klub­bar och klub­ben stod ut­an le­da­re. Men två vec­kor in på det nya året har sa­ker bör­jat hän­da.

Trä­na­ren Per-Ar­ne Lun­dqvist har kon­trak­te­rats som ny trä­na­re och Jo­a­kim An­ders­son som hans as­si­ste­ran­de. Lun­dqvist har ett för­flu­tet i bland an­nat Vä­ners­borg och Lid­kö­ping me­dan Jo­a­kim An­ders­son an­slu­ter från Möln­dal Fot­boll.

– De är på plats och kör nu. Vi har träf­fat P-A ett an­tal gång­er och det blev klart pre­cis in­nan ny­år, sä­ger ord­fö­ran­den Jo­han Jo­hqvist.

Till sitt för­fo­gan­de har trä­nar­du­on hit­tills en kon­trak­te­rad spe­la­re – Lin­néa Bjöörn.

– Där går det trögt. Vi har ett stör­re gäng som kom­mer på mån­dag för prov­trä­ning­ar så får vi se vart vi lan­dar, sä­ger Jo­han Jo­hqvist.

Klub­ben sik­tar på att la­gom till den 20 ja­nu­a­ri ha en trupp på 16 ute­spe­la­re och två mål­vak­ter kon­trak­te­ra­de. En må­nad se­na­re, i slu­tet på feb­ru­a­ri bör­jar täv­lings­sä­song­en med mat­cher i Svens­ka cu­pen. Där ställs Kungs­bac­ka mot Ro­sen­gård, Lim­hamn Bun­ke­flo och Kristi­an­stad.

I sam­ma se­rie har Jitex BK för­stärkt med ett an­tal ny­för­värv ef­ter sin upp­flytt­ning från di­vi­sion 1. Från IFK Kal­mar an­slu­ter Ma­til­da Nils­son, från Lid­kö­ping kom­mer Mo­na Cha­hrour och från Umeå-klub­ben Team TG Fri­da Strand­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.