Mor­ri­son er­kän­ner miss­tag i brand­be­red­ska­pen

Göteborgs-Posten - - Världen -

Austra­li­ens pre­miär­mi­nis­ter Scott Mor­ri­son har fått hård kri­tik för sin han­te­ring av den på­gåen­de brand­ka­ta­stro­fen i lan­det. I en läng­re tv-in­ter­vju er­kän­ner han nu att han har gjort miss­tag.

– Pre­miär­mi­nist­rar är ock­så män­ni­skor av kött och blod, sä­ger Mor­ri­son.

Hjäl­pin­sat­sen för de nöd­ställ­da ef­ter brän­der­na i Austra­li­en har va­rit sen, långt ifrån till­räck­lig och då­ligt ko­or­di­ne­rad mel­lan de oli­ka del­sta­ter­na.

Kri­ti­ken mot re­ge­ring­en har va­rit mas­siv den se­nas­te ti­den och det har in­te hjälpt att fö­re­trä­da­re för Mor­ri­sons Li­be­ra­la par­ti­et för­ne­kat sam­ban­det mel­lan kli­mat­för­änd­ring­ar­na och brän­der­na.

I en in­ter­vju med tv-bo­la­get ABC på sön­da­gen lo­va­de Mor­ri­son att till­sät­ta en stor ut­red­ning om brandin­sat­sen. Där kom­mer bland an­nat frå­gan om sam­ar­be­te mel­lan del­sta­ter­na tas upp. I dags­lä­get lig­ger myc­ket makt hos del­sta­ter­na, som in­te har den över­gri­pan­de blick den fe­de­ra­la re­ge­ring­en har – el­ler bor­de ha.

– Det finns na­tur­ligt­vis ett stort be­hov av en ge­nom­gri­pan­de na­tio­nell ut­red­ning, sä­ger Mor­ri­son, som in­te vill gå med på att re­ge­ring­en in­te gjort till­räck­ligt in­för brand­sä­song­en.

Han ber dä­re­mot om ur­säkt för sin kri­ti­se­ra­de se­mester­re­sa till

Ha­waii mitt un­der kri­sen, och för att han in­te med­de­lat att han skul­le läm­na lan­det. Mor­ri­son er­kän­de ock­så att han och re­ge­ring­en kun­de ha age­rat an­norlun­da i vis­sa si­tu­a­tio­ner när de jät­te­li­ka brän­der­na var ett fak­tum.

– Det finns sa­ker jag kun­de ha han­te­rat på ett myc­ket bätt­re sätt. Det här är ett käns­ligt om­rå­de och många käns­lor väcks till liv. Pre­miär­mi­nist­rar är ock­så män­ni­skor av kött och blod i hur de age­rar, sä­ger Mor­ri­son på frå­gan om hur hans tan­kar gick när fle­ra drab­ba­de väg­ra­de ska­ka hand med pre­miär­mi­nis­tern när han åk­te till brand­om­rå­de­na.

Bil­der­na på hur Mor­ri­son möt­tes av pro­tes­ter och vän­da ryg­gar har gått i stän­di­ga re­pri­ser i au­stra­lisk tv de se­nas­te vec­kor­na.

Kam­pen mot de ak­ti­va brän­der­na fick en dys­ter start på da­gen. Från Victo­ria kom­mer upp­gif­ter om att än­nu en brand­man dött, då han fått träd över sig när han och hans för­band för­sök­te släc­ka en brand i East Gipps­land.

Sam­man­lagt har nu 28 per­so­ner dött i sam­band med brän­der­na i Austra­li­en se­dan sep­tem­ber i fjol.

I öv­rigt blev sön­da­gen pre­cis som lör­da­gen en jäm­fö­rel­se­vis lugn dag på brand­fron­ten. Rädd­nings­tjäns­ter­na i Victo­ria och New South Wa­les ha­de fot­satt drygt 3 000 brand­män ute i fält för att kon­trol­le­ra brän­der­na, men ris­kni­vå­er­na över i stort sett he­la syd­öst­ra Austra­li­en skrevs ner.

123 brän­der brann på ef­ter­mid­da­gen i New South Wa­les, 21 i Victo­ria.

Bild: Ja­mes Ross

Austra­li­ens pre­miär­mi­nis­ter Scott Mor­ri­son be­sö­ker brand­drab­ba­de Sars­fi­eld i Victo­ria den 3 ja­nu­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.