Väl­spe­lat dra­ma om IS-svens­kar

Göteborgs-Posten - - Kultur - Carl Pe­ters­son Mo­berg carl.mo­[email protected]

SVT1 (8 av­snitt)

Ma­nus­för­fat­ta­re: Wil­helm Be­hr­man och Niklas Rock­ström Re­gis­sör: Go­ran Ka­pe­ta­no­vic Med: Ali­et­te Op­heim, Gi­zem Er­do­gan, No­ra Ri­os, Lan­ce­lot Ncu­be, Amed Bo­zan, Al­bin Gren­holm, Aman­da So­h­ra­bi. Pre­miär: På SVT Play 02:00 och SVT1 21:00, sön­dag 12 ja­nu­a­ri. ****

Re­dan i som­ras kon­sta­te­ra­de An­na Cro­ne­man, dra­ma­che­fen på SVT, för Spoi­ler alert att ”Ka­li­fat” nog kun­de va­ra det svå­ras­te och mo­di­gas­te pro­jekt som svens­ka ma­nus­för­fat­ta­re ta­git sig an.

Det är en­kelt att för­stå vad hon me­nar. Se­ri­en hand­lar om pla­ne­ra­de terror­dåd, IS-svens­kar och ra­di­ka­li­se­ring i för­or­ten. Helt obe­ro­en­de ska­par­nas am­bi­tio­ner kom­mer ”Ka­li­fat” att bli en pro­jek­tions­y­ta för kraft­ful­la åsik­ter. Den kom­mer att kri­ti­se­ras för att va­ra ra­sis­tisk och svart­må­la islam och för­or­ten, så­väl som att va­ra stat­ligt sank­tio­ne­rad IS-pro­pa­gan­da.

Men histo­ri­en är bå­de ba­lan­se­rad och bred på per­spek­tiv. Vi får föl­ja den hård­nac­ka­de Sä­po­a­gen­ten Fa­ti­ma (Ali­et­te Op­heim) vars kar­riär har fått sig en törn. IS-re­se­nä­ren Per­vin (Gi­zem Er­do­gan) som vill fly Raqqa med sitt barn. 15-åri­ga Sul­le (No­ra Ri­os) från Jär­va som tyr sig till ele­vas­si­sten­ten Ib­be (Lan­ce­lot Ncu­be) som ver­kar ta hen­ne på all­var.

Samt­li­ga ha­de så en­kelt kun­nat re­du­ce­ras till kly­schor. Gun­vald Lars­son-agen­ten. Den för­tryck­ta hust­run. Den för­vir­ra­de ton­å­ring­en. Men det gör de in­te.

An­led­ning­en är ut­märkt re­gi och skå­de­spe­le­ri (bort­sett möj­li­gen från en in­le­dan­de skolscen). Ali­et­te Op­heim, Gi­zem Er­do­gan och No­ra Ri­os lyc­kas ska­pa kon­takt med tit­ta­ren och med små me­del för­med­lar de si­na ka­rak­tä­rers mo­tiv och driv­kraf­ter. De blir kom­plexa män­ni­skor vars hand­ling­ar och käns­lor känns för­ank­ra­de i histo­ri­en. Till­sam­mans räd­dar de ett tv-pro­jekt som för­stås ha­de kun­nat slu­ta i ka­ta­strof.

Sär­skilt im­po­ne­ra­de blir det ef­tersom ”Ka­li­fat” in­te tum­mar på tem­pot. Var­je tråd form­li­gen dar­rar av spän­ning när den sys in i vä­ven och det är för­tviv­lat svårt att slu­ta kol­la. Kom­mer de att lyc­kas stop­pa IS-svens­kar­nas bomb­pla­ner? Kom­mer Per­vin att över­le­va Raqqa? Finns det kor­rup­tion in­om Sä­po? Och vad hän­der egent­li­gen in­om Sul­le?

Ju läng­re se­ri­en går desto mer ökar in­sat­ser­na. Som tit­ta­re in­ve­ste­rar man sig allt mer emo­tio­nellt och när det är dags för upp­lös­ning­en har knä­na dra­gits upp till ha­kan.

Kon­se­kven­sen av in­ti­mi­te­ten är att ”Ka­li­fat” ibland känns li­te bil­lig. Kanske är det för att vi är in­ne i ga­la-ti­den på året då bi­o­gra­fer­na fylls med kva­li­tets­fil­mer. Då fes­ti­valfa­vo­ri­ter­na pyt­sas ut och bio­be­sö­kar­na pepp­ras av gra­ci­ö­sa land­skaps­svep­ning­ar, kre­a­tiv klipp­ning och hjärt­skä­ran­de mo­no­lo­ger. Kanske är det att kra­vet på tv-se­ri­er har ökat när bo­lag som Net­flix. HBO och Ama­son dun­kar tjoc­ka plån­böc­ker i bor­det.

Men mil­jö­er­na re­du­ce­ras till den kvan­ti­ta­ti­va kri­mi­nal­se­ri­ens es­te­tik. Det är då­lig be­lys­ning och in­te­ri­ö­rer av kon­tor, bi­lar och lä­gen­he­ter. Raqqa ser vi näs­tan ute­slu­tan­de från in­si­dan av Per­vin och hen­nes man Hu­sams hem.

Som tit­ta­re kän­ner man sig li­te snu­vad på skim­ret och fi­nes­sen. Men det finns fak­tiskt för­de­lar. För när rök­ma­ski­nen från ”Vår tid är nu” fått sig en väl­be­höv­lig pa­us i SVT:s tek­ni­kla­ger, ska­pas en mer au­ten­tisk käns­la. Hem­men ser ut som att nå­gon fak­tisk bor i dem. Att Raqqa finns in­om fy­ra väg­gar för­stär­ker ock­så den klaust­ro­fo­bis­ka till­va­ro som Per­vin le­ver un­der.

I stäl­let för po­e­tis­ka na­tur­bil­der el­ler ac­tionpac­ka­de krigs­mil­jö­er får vi se Per­vin och IS-kri­ga­ren Hu­sam äta spaghet­ti och kött­färs­sås i säng­en me­dan de strea­mar ”Bron” på da­torn. Och det är en bild som häng­er kvar be­tyd­ligt läng­re.

Bild: Jo­han Pau­lin /SVT

Vän­ner­na Ke­ri­ma (Aman­da So­h­ra­bi) och Sul­le (No­ra Ri­os), med Sul­les lil­la­sys­ter Lisha (Yuss­ra El Ab­dou­ni).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.