Lägg in­te an­sva­ret för gäng­kri­mi­na­li­te­ten på för­äld­rar­na

Göteborgs-Posten - - Debatt - Lin­da Snec­ker (V) rätts­po­li­tisk ta­les­per­son

Al­la män­ni­skor som blir för­äld­rar är skyl­di­ga att ta an­svar, fost­ra, stöt­ta och att ska­pa trygg­het för det bar­net. Men när det in­te fun­ge­rar, då hjäl­per in­te upp­ford­ran­de ut­spel där man be­skyl­ler för­äld­rar i ut­sat­ta för­or­ter som an­sva­ri­ga för gäng­kri­mi­na­li­te­ten, skri­ver Lin­da Snec­ker (V), rätts­po­li­tisk ta­les­per­son.

Gäng­kri­mi­na­li­te­ten och skjut­ning­ar­na i Sve­ri­ge är ett stort och all­var­ligt pro­blem. Myc­ket be­hö­ver gö­ras och po­li­sens ar­be­te ge­nom ope­ra­tion Rim­frost ska få all stött­ning. Gäng­kri­mi­na­li­te­ten ska knäc­kas.

För att gö­ra det krävs en ny och of­fen­siv po­li­tik som bå­de mo­tar till­ba­ka kri­mi­na­li­te­ten här och nu, och fö­re­byg­ger på sikt. Men Mo­de­ra­ter­na ver­kar sak­na lös­ning­ar. De­ras se­nas­te ut­spel är i stäl­let att be­skyl­la för­äld­rar i ut­sat­ta för­or­ter som an­sva­ri­ga för gäng­kri­mi­na­li­te­ten.

Al­la män­ni­skor som blir för­äld­rar är skyl­di­ga att ta an­svar, fost­ra, stöt­ta och att ska­pa trygg­het för det bar­net. Men när det in­te fun­ge­rar, då hjäl­per in­te upp­ford­ran­de ut­spel från den mo­de­ra­ta rätts­po­li­tis­ka ta­les­per­so­nen Jo­han Fors­sell. Det som krävs från po­li­ti­ker är i stäl­let rik­tig po­li­tik.

När pro­blem upp­står, när barn och för­äld­rar be­hö­ver hjälp, då ska sam­häl­let och väl­fär­den fin­nas där. En trygg sko­la med re­sur­ser att hjäl­pa dem som be­hö­ver hjälp. So­ci­al­tjänst, psy­ko­lo­ger och fäl­tas­si­sten­ter som har till­räck­ligt med re­sur­ser för att se, fånga upp och stöt­ta i god tid in­nan det har gått för långt. Till­sam­mans med po­li­sen byg­ger det trygg­het på rik­tigt. Det är så­dan po­li­tik som krävs för ett sam­häl­le där så få som möj­ligt drab­bas av brott. Ett sam­häl­le för al­la.

Mo­ra­lism knäc­ker ing­en kri­mi­na­li­tet

När Mo­de­ra­ter­nas rätts­po­li­tis­ka ta­les­per­son nu i stäl­let väl­jer att läg­ga fo­ku­set på att det be­hövs ”li­te för­äld­ra­an­svar” för att stop­pa gäng­kri­mi­na­li­tet, då tar Mo­de­ra­ter­na rol­len som mo­ra­lis­ter i stäl­let för att för­sö­ka lö­sa pro­blem. För­äld­rar­na har an­svar för det som de kan på­ver­ka och po­li­ti­ker har ett an­svar för det som po­li­ti­ken kan gö­ra. Väns­ter­par­ti­ets po­li­tik stär­ker väl­fär­den och byg­ger ett tryg­ga­re sam­häl­le, Mo­de­ra­ter­nas po­li­tik går åt helt and­ra hål­let.

Jag har fak­tiskt ald­rig hört ta­las om nå­gon som tyc­ker nå­got an­nat än att för­äld­rar ska ta sitt an­svar. Men frå­gan är hur vi ser till att så sker. Ge­nom att byg­ga ett sam­häl­le där al­la för­äld­rar får möj­lig­het att va­ra fun­ge­ran­de för­äld­rar el­ler ge­nom skar­pa till­sä­gel­ser på Fa­ce­book?

Klas­sisk mo­de­rat re­to­rik

Men det är in­te förs­ta gång­en vi hör så­dan här re­to­rik från Mo­de­ra­ter­na. När de ställs in­för sto­ra sam­hälls­pro­blem så vill de helst ba­ra pra­ta om in­di­vi­dens bris­ter, i stäl­let för att ta an­svar och an­vän­da po­li­ti­ken för att lö­sa pro­ble­met. I de­bat­ten om ar­bets­lös­het har de för­sökt må­la upp en bild av la­ta ar­bets­lö­sa, i stäl­let för att sat­sa på ut­bild­nings­till­fäl­len och nya jobb. När det hand­lar om sjuk­för­säk­ring­en vill Mo­de­ra­ter­na ge sken av att sju­ka nog egent­li­gen in­te är så sju­ka, i stäl­let för att ta sitt an­svar som po­li­ti­ker och ord­na re­ha­bi­li­te­ring, an­pas­sa­de ar­bets­plat­ser och en trygg sjuk­för­säk­ring. När det är bo­stads­de­batt läg­ger de lös­ning­en på att ung­do­mar som vill flyt­ta hem­i­från re­dan ska ha ett stort spar­ka­pi­tal på ban­ken och kö­pa sig en över­pris­satt et­ta, i stäl­let för att po­li­ti­ker­na ska ta an­svar för att det byggs fler bo­stä­der.

Det är all­tid nå­gon an­nan som ska lö­sa sam­hälls­pro­ble­men i Mo­de­ra­ter­nas värld – för själ­va står par­ti­et svars­löst.

Mo­de­ra­ter­na är in­te ett par­ti för van­ligt folk, det är ett par­ti för eli­ten. För dem som har det bätt­re än and­ra. Där­för pe­kar Mo­de­ra­ter­na fing­er åt Biskops­går­dens för­äld­rar och sän­ker skat­ten för för­äld­rar­na i de ri­ka om­rå­de­na.

Krä­ver po­li­tiskt an­svar

Men nå­gon mås­te va­ra den vux­na i rum­met med rik­ti­ga po­li­tis­ka för­slag. Gäng­kri­mi­na­li­te­ten mås­te knäc­kas och då be­hövs po­li­tiskt an­svar. Det an­sva­ret tar Väns­ter­par­ti­et.

Fler po­li­ser be­hövs och för var­je ny po­lis på fält ska en so­ci­al­sek­re­te­ra­re an­stäl­las i kom­mu­nen.

In­för so­ci­a­la in­sats­grup­per i var­je so­ci­al­tjänst och stop­pa ned­skär­ning­ar­na i so­ci­al­tjäns­ten. Ge so­ci­al­tjäns­ten möj­lig­het att ar­be­ta fö­re­byg­gan­de.

Det är unga, kränk­ta män som är in­blan­da­de i skjut­ning­ar­na. Det be­hövs en åt­gärds­plan för att kom­ma åt det­ta enor­ma sam­hälls­pro­blem.

Till­sätt en ha­ve­ri­kom­mis­sion om vål­det. Al­la be­rör­da ak­tö­rer och myn­dig­he­ter be­hö­ver sam­las i syf­te att ta fram en kon­kret hand­lings­plan för att mins­ka vål­det och gäng­kri­mi­na­li­te­ten.

In­för ”Slu­ta skjut­pro­jekt” som fram­gångs­rikt an­vänds i Mal­mö i fle­ra stä­der. Ge­nom call-in­mö­ten mel­lan grupp­med­lem­mar och po­lis, so­ci­al­tjänst, kri­mi­nal­vård och re­pre­sen­tan­ter från sam­häl­let som grup­per­na re­spek­te­rar och lyss­nar på.

In­för krav på tyd­li­ga­re sam­ver­kan och sam­ar­be­te mel­lan po­lis och kom­mu­ner med ut­sat­ta om­rå­den och upp­da­te­ra po­li­sens med­bor­gar­löf­ten.

Utred ett nytt vitt­nes­skydds­pro­gram så att fler vå­gar vitt­na och brott kan ut­re­das och dö­mas.

Slu­ta dal­ta med fö­re­ta­gen som en­bart an­vänds för pen­ning­tvätt och som an­vänds som brotts­verk­tyg för att för­se kri­mi­nel­la nät­verk med svar­ta peng­ar och kon­tan­ter. De gö­der gäng­kri­mi­na­li­te­ten. Stor­sat­sa på av­hop­par­verk­sam­het. Höj sta­tu­sen på brotts­före­byg­gan­de ar­be­te i kom­mu­ner­na och stärk kri­mi­nal­vår­dens åter­falls­före­byg­gan­de åt­gär­der.

Mo­de­ra­ter­nas po­li­tik lå­ter fat­tig­do­men bre­da ut sig och klyf­tor­na öka. Vid det här la­get bor­de vi ha lärt oss vad det in­ne­bär. Det blir lät­ta­re för gäng­en att re­kry­te­ra nya unga kil­lar och det blir svå­ra­re att be­käm­pa och fö­re­byg­ga brott.

Mo­de­ra­ter­na är in­te ett par­ti för van­ligt folk, det är ett par­ti för eli­ten. För dem som har det bätt­re än and­ra. Där­för pe­kar Mo­de­ra­ter­na fing­er åt Biskops­går­dens för­äld­rar och sän­ker skat­ten för för­äld­rar­na i de ri­ka om­rå­de­na.

Ar­kiv­bild: Po­li­sen

Gäng­kri­mi­na­li­te­ten mås­te knäc­kas och då be­hövs po­li­tiskt an­svar. Det an­sva­ret tar Väns­ter­par­ti­et, skri­ver Lin­da Snec­ker (V).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.