Adop­tions­kri­tik gör fram­ti­dens ad­op­tio­ner bätt­re

Göteborgs-Posten - - Fria Ord - Jo­han Hög­berg för­bunds­ord­fö­ran­de, Adop­tions­cent­rum

Adop­tions­kri­tik är bå­de le­gi­timt och na­tur­ligt fö­re­kom­man­de på so­ci­a­la me­di­er, i ra­dio, tv och tid­ning­ar lik­som in­om or­ga­ni­sa­tio­nen. Det är sunt att ad­op­tions­för­med­ling grans­kas. Vår ut­gångs­punkt är att kri­ti­ken bi­drar till att gö­ra ad­op­tio­ner än­nu bätt­re, skri­ver Jo­han Hög­berg, Adop­tions­cent­rum. Adop­tion, 7/1

Ma­ria Fred­riks­son skri­ver på GP De­batt att många be­trak­tar adop­tion som ett väl­gö­ren­hets­pro­jekt. Att in­tres­se för ur­sprung och adop­tions­kri­tik möts med an­kla­gel­ser om otack­sam­het som tys­tat många. Vi som ad­op­te­ra­de och ad­op­tiv­för­äld­rar och en­ga­ge­ra­de i Sve­ri­ges störs­ta ad­op­tions­or­ga­ni­sa­tion, Adop­tions­cent­rum, kän­ner in­te igen den be­skriv­ning­en.

Vi står för att vi an­ser att adop­tion är bra för barn som av oli­ka an­led­ning­ar in­te kan växa upp med sin bi­o­lo­gis­ka fa­milj. En adop­tion ska all­tid ut­gå från bar­nets bäs­ta, och i Sve­ri­ge – pre­cis som i många and­ra län­der – om­ges ad­op­tions­pro­ces­sen av ett ge­di­get re­gel­verk. Samt­li­ga svens­ka ad­op­tions­or­ga­ni­sa­tio­ner drivs helt ut­an vinst­in­tres­se och grans­kas kon­ti­nu­er­ligt av en till­syns­myn­dig­het.

För Adop­tions­cent­rums 3 800 med­lems­fa­mil­jer är frå­gan om ad­op­te­ra­des rätt till sitt ur­sprung cen­tral. En adop­tion in­ne­bär in­te att den ad­op­te­ra­des rätt till sitt ur­sprung ska ig­no­re­ras – tvärtom. Det är en vik­tig del av för­be­re­del­ser­na in­för en adop­tion och nå­got som ad­op­te­ra­de på eg­na vill­kor ska kun­na ut­fors­ka se­na­re i li­vet, ibland även med si­na ad­op­tiv­för­äld­rar.

Stort in­tres­se för att sö­ka si­na röt­ter

In­tres­set för att sö­ka si­na röt­ter är stör­re än nå­gon­sin – ett in­tres­se där vi upp­le­ver att de ad­op­te­ra­de får all tänk­bar hjälp av si­na ad­op­tiv­för­äld­rar. Vi står bakom kra­vet på ökat stöd till ad­op­te­ra­de lik­som upp­följ­ning då be­ho­vet är stort, vil­ket ock­så märks i kon­tak­ter med myn­dig­he­ter och be­sluts­fat­ta­re.

Adop­tions­kri­tik är bå­de le­gi­timt och na­tur­ligt fö­re­kom­man­de i so­ci­a­la me­di­er, ra­dio, tv och tid­ning­ar lik­som in­om or­ga­ni­sa­tio­nen. Det är sunt att ad­op­tions­för­med­ling grans­kas. Vår ut­gångs­punkt är att ad­op­tions­kri­ti­ken bi­drar till att gö­ra ad­op­tio­ner än­nu bätt­re. La­gar, re­gel­verk och pro­ces­ser be­hö­ver stän­digt för­änd­ras med nya er­fa­ren­he­ter.

Vi är in­te det mins­ta räd­da för de svå­ra frå­gor­na, men vi är be­kym­ra­de över den otro­ligt star­ka po­la­ri­se­ring­en som in­te le­der nå­gon­vart. Vi vill ha en kon­struk­tiv de­batt byggd på sak­lig­het och fak­ta och ut­an osak­li­ga an­grepp. Vi tror på di­a­log där öm­se­si­dig re­spekt finns och där vi är för­sik­ti­ga med obe­kräf­tad in­for­ma­tion.

Ad­op­tions­pro­ces­sen har över tid för­änd­rats, pre­cis som det sam­häl­le vi le­ver i. Adop­tions­cent­rum leds i dag av en sty­rel­se på el­va le­da­mö­ter med hälf­ten ad­op­te­ra­de. Vi vill ha en di­a­log där vi in­te ba­ra lyf­ter upp det som är då­ligt från förr ut­an där vi ock­så ser hur ad­op­tio­ner kan bli bätt­re imor­gon.

Vi står bakom kra­vet på ökat stöd till ad­op­te­ra­de lik­som upp­följ­ning då be­ho­vet är stort, vil­ket ock­så märks i kon­tak­ter med myn­dig­he­ter och be­sluts­fat­ta­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.