För­ny­bart är fram­ti­den

Göteborgs-Posten - - Fria Ord -

till Lennart Berg­vall, 10/1

Forsk­ning på ny kärn­kraft som (M) och (KD) vill läg­ga 100 mil­jo­ner kro­nor på är in­te för­svar­bart. Frank­ri­ke avi­se­ra­de i sep­tem­ber att över­ge sats­ning­en på ge­ne­ra­tion 4 re­ak­to­rer, så kal­la­de bridre­ak­to­rer. Forsk­ning­en som på­gått i se­dan 1950-ta­let och kostat de frans­ka skat­te­be­ta­lar­na 80 mil­jar­der kro­nor har in­te lett till att en en­da kom­mer­si­ell bridre­ak­tor kom­mit i drift.

Många and­ra län­der har för­sökt med sam­ma då­li­ga re­sul­tat. Myc­ket ty­der på att tek­ni­ken för des­sa re­ak­to­rer blir myc­ket dy­ra­re än nu­va­ran­de lätt­vat­ten­re­ak­to­rer. Tek­ni­ken är in­te ba­ra dyr ut­an ock­så far­lig. Bridre­ak­to­rer ba­se­ras på plu­to­ni­um, Pu. Det är ett äm­ne som an­vänds vid till­verk­ning­en av atom­bom­ber. Förödan­de för ris­ken att kom­ma i hän­der­na på ter­ro­ris­ter.

Ing­et ty­der på att Sve­ri­ge ska kun­na gö­ra en omöj­lig tek­nik möj­lig.

Så mitt svar till Lennart Berg­vall blir att vi mås­te ta till oss hur verk­lig­he­ten ser ut och grä­va ned och av­veck­la allt vad kärn­kraft he­ter. För­ny­bart är fram­ti­den. Ör­jan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.