Fak­ta: EBO-la­gen

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

La­gen om eget bo­en­de för asyl­sö­kan­de in­ne­bär att asyl­sö­kan­de kan väl­ja att ord­na sitt bo­en­de på eget hand.

De nya reg­ler­na in­ne­bär att asyl­sö­kan­de som väl­jer att bo­sät­ta sig i om­rå­den med so­cio­e­ko­no­mis­ka ut­ma­ning­ar, in­te ska ha rätt till da­ger­sätt­ning el­ler bi­drag.

Det är upp till de kom­mu­ner som har pro­blem med ut­sat­ta om­rå­den att de­fi­ni­e­ra vil­ka om­rå­den som ska be­rö­ras.

La­gen träd­de i kraft den 1 ja­nu­a­ri 2020 och reg­ler­na bör­jar gäl­la den 1 ju­li.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.