TI­DER­NAS GÖ­TE­BORG

Göteborgs-Posten - - Leva -

Det­ta re­por­tage görs in­om för ra­men för forsk­nings­pro­jek­tet ”Ti­der­nas Gö­te­borg” – ett sam­ar­be­te mel­lan Gö­te­borgs stads­mu­se­um, Has­sel­bladstif­tel­sen, Gö­te­borgs uni­ver­si­tet, Aka­de­mi­en Va­land, Ka­me­ra­re­por­tage, Rik­sar­ki­vet Land­sar­ki­vet Gö­te­borg, Gö­te­borg & Co och Bok­för­la­get Max Ström. Må­let för pro­jek­tet är att skild­ra Gö­te­borgs histo­ria i bil­der. Forsk­ning­en be­drivs i svens­ka och ut­länds­ka ar­kiv in­om ra­men GPS400: Cent­rum för sam­ver­kan­de vi­su­ell forsk­ning vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet. Gö­te­borgs-Pos­ten är ex­tern part­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.