Lun­dqvist spe­lar match num­mer 1 000

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Jo­han Ry­lan­der jo­han.ry­lan­[email protected]

Sport: I kväll gör Jo­el Lun­dqvist sin tu­sen­de täv­lings­match i Frölun­das A-lag. I en GP-in­ter­vju ser han till­ba­ka på kar­riä­ren och be­rät­tar om si­na fö­re­bil­der.

Han kal­las för kap­te­ner­nas kap­ten. Och när Frölun­das Jo­el Lun­dqvist åker in på isen i Lu­leå på tis­dags­kväl­len så är det för täv­lings­match num­mer 1 000 i A-la­get. För GP be­rät­tar han om vil­ka två per­so­ner som for­mat ho­nom all­ra mest.

Det är bör­jan av ok­to­ber, år 2000. Coop Norr­bot­ten Are­na he­ter på den här ti­den Del­fi­nen och 4 007 åskå­da­re har le­tat sig in i hal­len. På isen kri­gar coach Tom­my Bous­ted­ts gäng bra – och snor med sig se­gern hem till Gö­te­borg.

Det står 1–2 på re­sultat­tav­lan ef­ter tre pe­ri­o­der.

–Jag kom­mer ihåg att jag li­ra­de i sam­ma ked­ja som Pär Ed­lund och Pe­ter Ström. Jag gjor­de inga po­äng, gans­ka sä­ker där … men det är oklart vil­ket num­mer jag ha­de.

Jo­el Lun­dqvist fun­de­rar, men hans min­ne är som en te­flon­pan­na.

Det är myc­ket som har svårt att fast­na.

– Det är blankt. Helt. El­ler i al­la fall näst in­till. Jag har all­tid va­rit sån, sä­ger Frölun­das kap­ten med ett för­lä­get le­en­de.

Tom­my Bous­tedt är nu­me­ra ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re i Svens­ka Is­hoc­key­för­bun­det – och han minns desto mer av 18-åring­en han kas­ta­de in i högs­ta se­ri­en.

– Jo­el har all­tid va­rit en hårt ar­be­tan­de lag­spe­la­re med starkt vin­narpsy­ke. Så var han re­dan som ju­ni­or i Frölun­da.

Ef­tersom han all­tid va­rit no­ga med sin fy­sis­ka trä­ning – och all­tid gett allt på match och trä­ning – har han all­tid va­rit job­big att mö­ta, be­rät­tar han.

Den mat­chen är i al­la fall Jo­el Lun­dqvists all­ra förs­ta täv­lings­match för Frölun­da HC.

Den mat­chen är star­ten på en lång kar­riär i den för­e­ning där han nu­me­ra går un­der nam­net kap­te­ner­nas kap­ten.

– Det går in­te att ta in på det vi­set! Du vet ald­rig hur en kar­riär ser ut … och att det skul­le bli här och det an­ta­let … det är spe­ci­ellt, helt klart.

Men hur ham­na­de Jo­el Lun­dqvist där?

Hur tog han sig till tre VM-guld, fy­ra SM-guld, tre CHL-tit­lar – och vem for­ma­de ho­nom till den le­da­re som han är?

Vi tar oss till Åre till Jämt­land, där allt star­ta­de i bör­jan av 80-ta­let.

– Myc­ket bott­nar i min upp­fost­ran, mi­na för­äld­rar. De vär­de­ring­ar som jag fått från mam­ma och pap­pa har jag haft med mig ge­nom he­la li­vet. Fa­mil­jen for­mar dig och på­ver­kar väl­digt myc­ket, be­rät­tar Jo­el.

Han fort­sät­ter – och för­kla­rar hur myc­ket Eva och Pe­ter har be­tytt.

– Det är klart att jag ser drag hos dem bå­da, drag som jag fått. Sa­ker som de står för som män­ni­skor och per­so­ner. När du zoo­mar ut li­te och ser hur de är som per­so­ner, då ser du dra­gen som finns! Det har for­mat mig som män­ni­ska i de förs­ta 16 åren i al­la fall, sä­ger Jo­el.

Fa­mil­jen Lun­dqvist bod­de mitt i den svens­ka skid­met­ro­po­len Åre. Sto­ra­syr­ran Gabri­el­la spe­la­de ten­nis,

Jag är kap­ten. Jag har va­rit det länge. Den här or­ga­ni­sa­tio­nen vet nog vad jag står för – och vill få ut.

Jo­el Lun­dqvist

men tvil­ling­ar­na Hen­rik och Jo­el vil­le tes­ta hoc­key.

Det fanns ba­ra i Jär­pen – tre mil bort.

– Vå­ra för­äld­rar var ba­ra väl­digt stöt­tan­de – och fanns där. Pap­pa el­ler mam­ma ha­de ing­en bak­grund alls in­om hoc­key.

Vad har du ploc­kat med dig mest från dem?

– Mam­ma har all­tid job­bat väl­digt hårt. Egen prak­tik som sjuk­gym­nast, höll på med det i näs­tan 40 år. Hon stod för enk­la bra vär­de­ring­ar. Rätt­vist, vil­le att allt skul­le gå schysst till. Li­te det har jag i mig. Jag vill gö­ra rätt för mig och job­ba hårt, nö­ta på dag ut och dag in i det jag gör.

Han fort­sät­ter:

– Pap­pa drev skid­sko­la i Åre. Se­dan blev han tu­rist­chef i Båstad. På bäg­ge stäl­le­na såg jag hur han träf­fa­de folk i grupp i oli­ka sam­man­hang – så där var det mer hur han han­te­ra­de så­na si­tu­a­tio­ner. Det var mer av ett lag­tänk, lik­som. Han blic­ka­de ut li­te, job­ba­de i de aspek­ter­na.

Hårt jobb och för­må­gan att le­da en grupp har ta­git Jo­el Lun­dqvist till en själv­skri­ven roll som kap­ten i bå­de lands­lag och klubb­lag. Det var an­tag­li­gen svårt att för­ut­spå när Rög­le BK gav ho­nom ett C på brös­tet – re­dan som tolvå­ring.

– Jag ha­de ba­ra va­rit där i ett år. En tyst norr­län­ning. Det kanske var det som de vil­le ha? Ett tys­ta­re om­kläd­nings­rum … så de tog mig, ha­ha.

I slu­tet av näs­ta må­nad, den 26 feb­ru­a­ri, ska Frölun­da ar­ran­ge­ra en le­dar­skaps­dag. Där är Kap­te­ner­nas kap­ten själv­skri­ven i en ny roll – som fö­re­lä­sa­re.

Det är förs­ta gång­en nå­gon­sin som Jo­el Lun­dqvist ska pra­ta så in­ten­sivt om sig själv.

– Myc­ket går ibland ba­ra på in­stinkt, men sam­ti­digt är det sa­ker som be­ty­der nåt för mig. Det är det som jag fått job­ba med och fun­de­rat på. Vad är vik­tigt för mig? Hur vill jag le­da, vil­ka sig­na­ler vill jag sän­da? Det är ing­et som jag fun­de­rat el­ler re­flek­te­rat över, så det har va­rit ett bra till­fäl­le att job­ba li­te på sig själv ock­så, skrat­tar Jo­el.

Han in­te stått fram­för spe­geln, men övat in sitt fö­re­drag med pre­ci­sion.

– Jag har kloc­kat det ock­så, he­he – för att se vad jag får med. Se­dan kom­mer jag ju in­te att kom­ma ihåg det, men jag har job­bat fram ett ma­nus på det jag vill få med och så byggt allt kring det. Det är en ny grej för mig, att hål­la en läng­re pre­sen­ta­tion. Det har jag ald­rig gjort ti­di­ga­re.

När Jo­el Lun­dqvist tar or­det i om­kläd­nings­rum­met bru­kar det va­ra kor­ta­re, mer slag­kraf­ti­ga ord.

– Det är kor­ta­re se­kven­ser. Jag har ing­en mo­no­log di­rekt, där jag ba­ra ma­ler på …

En spe­la­re som Jo­el Lun­dqvist ploc­kat en hel del från ge­nom åren som gått är Niklas An­ders­son.

– Jag fick spe­la med ho­nom un­der många år. Han spe­la­de ju tills han var 40 år, höll den höga ni­vån he­la vägen. Jag såg hur han var som per­son, bå­de på och ut­an­för isen. En bra lag­kam­rat – och så topp­spe­la­re på det. Det är ju en sån du vill ha i ett lag ...

20 år se­na­re är Jo­el Lun­dqvist till­ba­ka i Norr­bot­ten. Are­nan i Lu­leå har bytt namn, men det är i sam­ma stad som han ska spe­la match num­mer 1 000 för sin klubb. Det är se­mi­fi­nal i Cham­pi­ons Hoc­key Le­a­gue och Frölun­da be­hö­ver vän­da ett un­der­läge med 2–3 till vinst för att avan­ce­ra till fi­nal av tur­ne­ring­en.

– Det är bra att det är en vik­tig match, för då har jag fo­kus på det i stäl­let, sä­ger Jo­el Lun­dqvist snabbt. Är det så, allt­så?

– Det är en spe­ci­ell mil­stol­pe med 1 000 mat­cher, det kan jag in­te sä­ga nåt an­nat om. Men i och med att mat­chens be­ty­del­se är vad den är, så be­hö­ver jag in­te fun­de­ra så myc­ket kring själ­va mil­stol­pen – ut­an kan fo­ku­se­ra på be­ty­del­sen av mat­chen.

Den bi­ten, med fo­kus, är Tom­my Bous­tedt in­te oro­lig för att Lun­dqvist kom­mer att mis­sa.

– Högt krav­stäl­lan­de på och stött­ning av lag­kam­ra­ter­na, det har gjort ho­nom till en per­fekt lag­kap­ten. Jo­el är och har all­tid va­rit be­redd att be­ta­la pri­set för att vin­na, sä­ger Tom­my Bous­tedt.

Det är så du blir Kap­te­ner­nas kap­ten.

– Äh, det blir för kons­tigt för mig att ut­vär­de­ra el­ler ta in det. Jag sät­ter in­te den eti­ket­ten på mig själv. Jag själv kom­mu­ni­ce­rar in­te så. Jag är kap­ten. Jag har va­rit det länge. Den här or­ga­ni­sa­tio­nen vet nog vad jag står för – och vill få ut.

Vinst, allt­så.

Bild: Da­ni­el Stil­ler

Jo­el Lun­dqvist fyl­ler 1 000 mat­cher i Frölun­da HC när klub­ben åker till Lu­leå för se­mi­fi­nal i Cham­pi­ons Hoc­key Le­a­gue. Men vem har for­mat ho­nom till den le­da­re som han nu­me­ra är?

Ar­kiv­bild: Nick­las Elm­rin

Gö­tap­lat­sen 2016. Jo­el Lun­dqvist har pre­cis va­rit med och er­öv­rat SM-po­ka­len för tred­je gång­en i kar­riä­ren.

Bild: Da­ni­el Stil­ler

Ar­kiv­bild: Jo­han­na Lund­berg

Ser­gels torg. Ser­gels torg 2017. Jo­el och Hen­rik Lun­dqvist har pre­cis va­rit i Tyskland och vun­nit VM med Tre Kro­nor. Jo­el som kap­ten.

Ar­kiv­bild: Niklas Lars­son

Så här såg det ut 2003, när Jo­el Lun­dqvist his­sa­de SM-po­ka­len för förs­ta gång­en på Gö­tap­lat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.